Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1201 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

21.12.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 21.12.1812.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Naadigste Prinds!

Med Følelse af Glæde og Erkjendtlighed som jeg umuligen kan fortolke med Pennen har jeg modtaget Deres Høyheds meget ærede Skrivelse af 3de Septembre d.A. hvori De Naadigst har den Bevaagenhed at tilkjendegive mig med saa smigrende Deeltagelse at Hans Kongelige Majestæt allernaadigst har bemyndiget den høye Commission for Slottets og Raad og Domhusets Opbyggelse at tilskrive mig min Rejse til Kiøbenhavn angaaende. Deres Højhed formodede endog at jeg maatte være i Besiddelse af Commissionens Brev; men det er ikke ennu ankommen. – I Forventning af dette anførte Brev hvis modtagelse jeg bestandig ansaae meget nær udsatte jeg Tiid efter anden besvarelsen af Deres naadige og mig saa kjærkomne Skrivelse, saaledes beder jeg ydmygst om Naadigst tilgivelse for min lange Tavshed; – Ingenlunde var det Følge af lunkent Tilbøielighed til at besøge mit Fædreland, nej den inderligste Følelse og Hengivenhed for Dem ædle Prinds der sætter saa høj Priis paa Kunsten og dens Dyrkere og med saa megen Iver søger at udbrede den i Fædrelandet opflammer hos mig en brændende Længsel snarest muligst at nyde den Glæde Personlig at kunne tilbyde Dem naadige Prinds alle mine Kræfter for at opfylde den bestemmelse De maatte værdige mig. –
Det vil fornøje mig meget at kiende Maler Eckersberg[.] Deres Højhed har opvakt min Agtelse for denne unge Kunstner og jeg skal ikke mangle at give ham al den Vejledning under hans Ophold her i Rom der staaer i min Magt. Ikke ugrundet er Deres Højheds Forventning om Stadsbygmester Malling, han anvender sin Tiid vel her i Rom og forbereder sig til ved sin Tilbagekomst at gavne Fædrelandet. –

Generel kommentar

Dette er et udkast til de første ca. 2/3-dele af det afsendte brev af 21.12.1812. Der er kun visse sproglige forskelle mellem udkastet og det færdige brev.

Arkivplacering
m28, nr. 99
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Sidst opdateret 07.10.2014 Print