Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1200 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

21.12.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Naadigste Prinds!

Med den dybeste Følelse af Glæde og Erkjendtlighed som jeg umuligen kan fortolke med Pennen har jeg modtaget Deres Høyheds meget ærede Skrivelse af 3de Septembre d.A. hvori De naadigst har den Bevaagenhed at tilkjendegive mig med saa smigrende Deeltagelse at Hans Kongelige Majestæt allernaadigst har bemyndiget den høje Commission for Slottets og Raad og Domhusets Opbyggelse at tilskrive mig angaaende min Rejse til Kiøbenhavn. Deres Højhed formodede endog at jeg maatte være i Besiddelse af Commission[ens] Brev; men det er til dadum ikke ankommen. I Forventning af dette Brev hvis modtagelse jeg bestandig ansaae meget nær udsatte jeg besvarelsen af Deres naadige og mig saa kjærkomne Skrivelse, saaledes tør haabe forladelse for min lange Taushed som ikke maa ansees af Følge paa lunkent Tilbøjelighed til at besøge mit Fædreland, tvertimod den inderligste Følelse og Hengivenhed for Dem ædle Prinds der sætter saa høj Priis paa Kunsten og dens Dyrkere og med saa megen Iver søger at udbrede Kunsten i Fædrelandet opflammer hos mig en brændende Længsel snarest muligst at nyde den Glæde personlig at kunne tilbyde Dem naadige Prinds alle mine Kræfter[s] anvendelser for at opfylde den Bestemmelse De maatte værdige mig.
Det vil fornøje mig meget at kjende Maller Eckersberg. Deres Højhed har opvakt min Agtelse for denne unge Kunstner og jeg skal ikke mangle at give ham al den Vejledning under hans Ophold her i Rom der staaer i min Magt. Ikke ugrundet Deres Højheds Forventning om Stadsbygmester Malling, han anvender sin Tiid vel her i Rom og forbereder sig til ved sin Tilbagekomst at gavne Fædrelandet. Deres Højhed befaler at anskaffe en Samling af antikke Ornamenter afstøbt i Gibs er efterkommet. I Forbindelse med Malling har vi giordt et Udvalg af mest udmærkede antikke Ornamenter, og udværket Tilladelse til deraf at tage Afstøbning. Endeel ere allerede afformede; Naar de alle ere samlede skal jeg besørge dem afsendt med de 4re Marmorstykker som Etatsraad West har overladt Hans Majestæt. De 4re runde Basreliefs til Slottet samt et Aftryk af mit nyelig udførte Basrelief som her er anbragt i den nu kalde Kejserlige Palais hvoraf Etatsraad Hansen for nogen Tid siden i Brev til Malling har udbedt sig en Afstøbning for Commissionen.
Jeg kan ikke slutte min underdanigste Skrivelse uden at have gjentaget min ymyge Bøn om naadigst Tilgivelse for min lange Taushed; ædle Prins stedse gientager og opflammer paa nye hos mig det Ønske at mine Evner matte nogenlunde svare til Deres Højheds alt for store Forventning

Rom d 21de December 1812

underdanigst
A. Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til de første 2/3-dele af dette brev. Der er kun sproglige forskelle mellem udkastet og brevet.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Sidst opdateret 07.10.2014 Print