Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 710 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen stammer fra det afsendte brev af 4.2.1809, hvortil dette er et udkast.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Jeg har ved S.T. Kammerherre Baron Scu: modtaget Deres E s meget Ærede af 28 Nov: Eftersom ieg aldrig haver nyttet den Fornøyelse at tilskrive Deres E: føler ieg saa meget mere Glæde ved at erfare at De uden Anmodning haver mig i Deres kiærlige Erindring og vover ieg ifølge Deres Opmuntring ikke alleneste at give Deres Eccellentze Underretning om mine Arbeider men ogsaa om min Ekonomiske Tilstand –
De sporger: Hvad Bestemmelse ieg haver havt med de Byster ieg for flere Aar siden hiemsendte; Med disse haver ieg ikke havt andet Øyemed end at viise Accadmiet hvad Fremgang ieg til den Tiid havde giort, og at ifald det havde lykkes: at sælge disse ieg da kunde have havt nogen Lejlighed til at understytte min gamle Fader, men da Tiiden haver forandret dette – Veed ieg ingen bædere Bestemmelse med Bernstofs Byste end den, den allerede haver, nemlig at værdiges Deres E s Gemak i Haab om at Deres E: anseer dette som et lidet Beviis paa den Erkiændlighed for den omhygelige Bevaagenhed Deres Exell. altiid saa faderlig haver værdige mig
Efter som at Tiiderne fornærværende [xxxxx] ere saa ugunstige for Konstens Fremme bøer ieg ikke andet sige end at ieg haver værret heldig endnu haver Mangel paa Arbeide ikke sat med [mig] ud af Kraft ieg haver saaledes ved Deres Ex–s Bevaagenhed erholdet det forlangte Forskud for at kunde begiønde Basreliefferne til Slottet – og senere har ieg ved det [xxxx] ieg haver Udenlands erholdet Arbejde for Kongen af Bajeren nemlig en Adonis en Figur naturlig størrelse for hvilken han betaler mig 2000 Sc Og da jeg f[x?] D E: siste venskabelig[e] Brev smigres med Arbejder til Slottet har ieg saaledes de ønskeligste Udsigter til behagelig at være sysselsat men da det er nødvendig for mig altiid at have Penge i Hænder for ikke at standse i Arbeidet beder ieg at D E: foreslaar den Hoye Commissio. for Slotets Bygning nogle af mine Arbejder / som jeg her ved med sender en Liste paa:/ hvilke ieg er villig til at overlade for hosføyede billige Priser paa grund af omnevnte Nødvendighed altiid at have Penge i Hænder – at ieg bestandig kan arbedte medens jeg føler Kald og Drift til Konsten – Da ieg kan forsikre D E: at ieg aldrig forlanger som C – at blive riig nemlig 10 til 30 Tusendte for en Figur men blot den søde Beroligelse at være i en utrængende forfatning for desto bædere at nyde den Lyksalighed at gaae frem paa Konstens Baner – En kolossal[?] Figur Et af mine seneste Arbeider forestiller Mars haver ieg den senere Tiid modelleret[,] andre dømme dens Fortieneste ieg ønsker Leilighed til at udføre den i Marmor – I øvrigt vil ieg ikke besvære Deres E: med at meddeele Dem en Liste paa mine Arbejder men ieg vil slutte med dette mit bestandige varmeste Ønske at Deres E: maae i det kiære Fædreneland i det ny Konge Huus med Tilfredshed tage mine Arbeider i Beskuelse – Jeg anbefaler mig med dybeste Ærbødighed D: E:

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.

På samme ark ses endnu et udkast til en passage nær det færdige brevs slutning.

Arkivplacering
m28, nr. 105,1
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Sidst opdateret 23.07.2014 Print