Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9287 af 10243
Afsender Dato Modtager
Studerende ved Københavns Universitet, 1843 [+]

Afsendersted

København

14.4.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Måned og årstal fremgår af brevet, men datoen mangler. Redaktørerne ved Dagen, udgivet mandag den 17.4.1843, oplyste, at de studerende overrakte Thorvaldsen skrivelsen “I Fredags”, dvs. fredag den 14.4.1843.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til

den danske Billedhugger

Albert Thorvaldsen


Det er et sjeldent men lykkeligt Tilfælde, naar store Aander række hinanden Haanden, saaledes at Mindet om de Mænd, der ved deres Virksomhed og Charakter indtage en ophøiet Plads i Verdenshistorien, forherliges af store Kunstnere og Digtere. Et saadant Tilfælde have vi Haab om at opleve, idet De, den nyere Billedhuggerkunsts ypperste Mester! har bestemt at forfærdige en Billedstøtte af Luther for Frue Kirke.
Det er naturligt, at dette Foretagende i høieste Grad maa interessere Universitetets studerende Ungdom, thi Luther betegner et Hovedpunkt i Kirkens og derved tillige i hele Culturudviklingens Historie; enhver dansk Student føler dybt hvad han har været og virket og seer i hans Personlighed et af de største Forbilleder paa kraftig Stræben og freidig Opoffrelse i Sandhedens Tjeneste. Vi imødesee derfor med Længsel Luthers Billede, udført af en Kunstner, hvis skabende Genius vil mægte at fremstille Reformatoren i hans fulde Kraft og Sandhed, og opstillet paa dets rette Plads i Kirken ved Universitetets Side; og med vor Glæde over Deres Tilbagekomst til Færdelandet forbinder sig det Ønske, at Deres Nærværelse her maatte blive en Anledning til at fuldføre dette Værk. – Naar vi vove at frembære dette Ønske for Dem, da skeer det med den Følelse, at det ungdommelige Sind, der aabenbarer sig i ethvert af Deres Manddoms og Alderdoms udødelige Værker, vil forstaae den Begeistring for det Store og Skjønne, som ligger til Grund for vort fælleds Ønske. –

Kjøbenhavn den     April 1843.


[Brevet er herefter underskrevet af 253 studerende. De studerende har alle angivet navn og fag (fx. M. Wad, Cand. theol.) Signaturerne er i visse tilfælde svært aflæselige, hvorfor underskrifterne ikke er gengivet her.]

Arkivplacering
m25 1843, nr. 19
Værker
Sidst opdateret 10.06.2015 Print