Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8989 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

18.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er dateret 18.2.1843, men Bindesbøll må have skrevet året galt. Den beskrivelse, han giver af bygningen af Thorvaldsens Museum, daterer sikkert brevet til året 1842. Bindesbøll må have ladet sig forlede af de planer, han omtaler for museets færdiggørelse i 1843.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorvaldsen Storkors af Dannebrogen pp.
Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferenceraad Thorvaldsen, / Storkors af Dannebroge

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Savnet af Deres Høivelbaarenheds Person føles her alle vegne og med hver Dag tydeligere jo mere Museums Bygningen nermer sig sin Fuldendelse jeg kan derfor ikke nægte mig den Trøst at udtale dette vort Savn for Dem Da Vinteren saa tidlig synes at forlade os, saa er Arbeidet igjen paabegyndt vi kan derfor med sikkerhed laave at modtage Deres hjemkommende Arbeider i forvaring i Museets Locale, ja endogsaa faa alle Hvelvinger færdige i denne Sommer og skjønt disse vel ikke blive tilstrækkelig tørre til Afpudsning før Sommeren 1843. saa ville dog alle Rum være saa vidt formede at Pladsen for enhver Statue og basrelleif kan bestemmes, Piedestaler og des lige forberedes og alt ordnes saaledes at Opstillingen kunde gaa jevnsides Værelse for Værelse med Afpudsningen og paa denne Maade i det mindste alle Sculptur=Arbeider blive opstillede i Aaret 1843. Der ville vel ogsaa kunde tænkes paa den udvendige Figurlige Forsiring, ligesom paa den indvendige Dekoration?
Da Deres Høivelbaarenhed er den eneste der kan afgive nogen bestemmelse i denn Henseende, saa lever jeg i det faste Haab at Conferentsraaden endnu i denne Sommer kommer her til Kjøbenhavn og smigrer mig med at skulde gaa Dem til haande ved dette hele Danmark saa kjærkomne Arbeide.


Kjøbenhavn d: 18 Februari 1843
aller ærbødigst
G Bindesbøll
Arkivplacering
m24 1842, nr. 6
Sidst opdateret 10.05.2011 Print