Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7484 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

24.4.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Hr. Etatsraad Thorvaldsen
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d. 24 Ap 1838.

Kiære Ven

Uagtet det aldrig kunde falde mig ind, at nogle Linier fra mig skulde have nogen afgiørende Indflydelse paa Deres Beslutning om at blive eller reise, saa forekommer det mig dog at være aldeles uforsvarligt mod en Mand, man høit agter og har kiær, at være ganske taus i et vigtigt Anliggende, og i et Øieblik, da den almene Opmærksomhed er spændt, og alles Øine vogte paa ham. De gietter let, kiæreste Etatsraad, at jeg mener Deres Hiemreise til Fødelandet. De giør Dem ingen Forestilling om den Længsel, hvormed De ventes. Kunstnere og Kunstelskere, og mange, som ellers aldrig tænke enten paa Kunst ell: Kunstnere, spørge hinanden ved alle Leiligheder: “er der nylig kommen Brev fra Rom? Kan man nu sikkert vente Thorvaldsen?” og de unge Architecter prøve deres Kræfter om de formaae at løse Opgaven: “et Museum for Thorvaldsens Arbeider”. Men hvad, der meer end alt dette maa røre Dem, er den Agtelse og Kiærlighed for sit Lands første Kunstner, som vor elskede, alderstegne, men med fuld Sielskraft begavede Konge har lagt for Dagen ved at sætte Orlogsfregatten til Disposition for Dem, og til Afbenyttelse for Deres Værker, og de Personer, De ønsker at tage med Dem. (De er herom formodentlig udførligere underrettet fra Akademiet.) Alle have glædet sig over denne Foranstaltning, som Kongen, uden nogens Tilskyndelse, har truffet for at vise hvor høit han skatter Dem, men Alle vilde ogsaa sørge over, om De lod Kongens Naade være ubenyttet.

Og nu ikke et Ord mere derom! Lev vel!
Deres inderligst hengivne
Collin

Arkivplacering
m22 1838, nr. 28
Sidst opdateret 10.05.2011 Print