Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 906 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

12.3.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero den 12de Marts 1810

I Henhold til min seeneste Skrivelse skikker jeg Dem vedlagt min bedste Thorwaldsen, Dannebrogue Ordenens Hæders Tegn, som De bærer i et Knaphull paa venstre Side, der hvor Deres Hjerte slaaer varmt for Fædrenelandet, og for Venskab. Denne Kongelige Udmærkelse som Dem usøgt er bleven tilsendt er visselig smigrende, og dersom De læser med Agtpaagivenhed Kongens aabne Brev af 28 Juni 1808, saa vil De bemærke at dette Riddersamfund er et dyrebart Baand imellem vor gode Konge, og de af hans Undersaatter som have giort dem fortjent. Jeg [er] overbeviist om at alle vore Landsmænd i Rom vil glæde dem ved at see vor Thorwaldsen hædret af Konge og Fædreneland. Hvad mig angaaer, saa forsikrer jeg, at jeg i mange Aar ikke har havt en saa glad Dag som den der bragte mig Efterretning om den Dem vederfarede Kongelige Naade.

Skiøndt jeg veed at De heller giør to Büster end skriver et Brev, saa maae jeg dog trænge paa at De saa hastig som mueligt besvarer Ordens Kanzelerens Skrivelse, og for at lette Dem dette Arbeide, skikker jeg Dem vedlagt et Udkast til et saadant Svar. De kan blot afskrive det i samme Form omtrent, og paa et Ark Papiir circa af samme Størrelse, fordi De sender mig – Deres Svar og jeg maae indslutte det i mine Depecher. Eeden maae De undertegne skrive Deres For og Slægt Navn og tillige – Professor ved det Kongelige Maler Bildhugger og Bygnings Akademie – Ordens Kanzlerens Titulatur finder De i Udkastet, og paa den Couvert som De giør over Brevet sætter De den samme Adresse som staaer under paa Udkastet til en Besvarelses Skrivelse. De kan forresten skikke Brevet til mig uforseglet, da jeg skal sørge for at forsegle det eller med Cachet Vollant, hvad De synes bedst om.

Nu min bedste Ven – lev vel, og tænk paa Deres Monteneriner Venner og Deres

oprigtige Landsmand
B[aron] de Schubart

P.S. Min gode Kone som befinder sig vel, og hilser Dem flittigst, overdrager mig at gratulere Dem af hendes gandske Hierte – Vi haabe alle at De denne Somner kommer og giør os Contra visite paa Montenero, da vi besøgte Dem sidst i Rom.
Olinto lykkønsker Dem oprigtigst, og glæder sig ved at see det smukke Hæderstegn

Arkivplacering
m2 1810, nr. 7
Sidst opdateret 10.05.2011 Print