Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7144 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

14.3.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d. 14 Marts
1837.

Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Med særdeles Glæde har jeg erfaret at Deres forehavende Rejse til Fædrenelandet nærmer sig sin Iværksættelse, at De maaskee ved Modtagelsen af dette Brev vil være nærved at tiltræde Rejsen fra Rom.
Mine bedste Ønsker ledsage Dem, de kiereste Forventninger komme Dem imøde, alle Kunstens Venner i Fædrenelandet ville kappes om at giøre Dem det herværende Ophold saa behageligt som mueligt, og Academiet vil jublende giensee dets hæderkronede Directeur.

De vil være underrettet om det Forehavende som sand Beundring for Deres Kunstnerhæder har tilskyndet fleere Deres og Kunstens herværende Venner at iværksætte, nemlig at samle Bidrag til Opførelsen af et passende Opbevaringssted for Deres Kunstværker, et Forehavende der allerede har fundet Gienklang hos mange som ønske at vise Dem den Paaskiønnelse som den sande store Kunstner ogsaa finder i sit Fædreneland. De vil som jeg haaber glæde sig herover og anvende den Skierv der bydes efter den Hensigt De før har udtalt for et Museums Oprettelse, hvilket tillige paa en behagelig Maade vil beskieftige Dem under Deres herværende Ophold. Man afventer og følger vist gandske de Bestemmelser De isaa Henseende vil give.

Hs Majestæt har befalet at en Corvette skal i Sommer anløbe Livorno for at indtage hvad Kunstsager De maatte have at hiemsende. Jeg haaber at De førend Afrejsen fra Rom giver Deres Befalinger til denne Transport og at blandt andet et Stke af Frisen til Christiansborg Slot, som siges at mangle, hidsendes.
Hvis De selv vilde benytte Corvetten til Hiemrejsen er Befaling dertil givet, nogle Arbejdere fra Deres Attelier kunde finde en Lejlighed med samme som det var ønskeligt at benytte.

Kongen har som De veed været meget angrebet af Grippe og Hoste i denne Vinter, men da Hs Majestæ[t] nu er i Bedring saa tør man forvente at Helbredelsen vil være langt fuldstændigere til den Tid De indtreffer hos os.

Gierne ønskede jeg at underrettes nærmere om denne Tidspunkt for at kunne sørge for at alt er bereedt til Deres Modtagelse paa Charlottenborg, men i ald fald skulle Deres Værelser være til Deres Disposition naar De glæder os med Deres Nærværelse.

Min Kone har paalagt mig mange Hilsener til Dem ogsaa Hun glæder sig til at see Dem her og jeg henlever i samme glade Forventning H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Arkivplacering
m21 1837, nr. 16
Thiele
Thiele III, p. 578-580.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 10.01.2020 Print