Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6142 af 10246
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Rom

6.6.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høyvelbaarene / Herr Etatsraad Commandeur Thorwaldsen / Ridder af flere Ordner.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høystærede Herr Etatsraad.

Tiiden nærmer sig til vores Afreise fra Rom. – Denne Gang forlader jeg Rom som Deres Svigersøn; denne nøyere Forbindelse giver mig een endnu større attraae og interesse end den jeg stedse følte, at besidde eet af Deres større Arbeider. –

Tillad derfor at jeg anmoder Dem om at overlade mig Statuen i Deres indre lille Atellier “Hyrden med Staven og Hunden”.

Hvis De finder Dem tilbøylig at opfylde mit Ønske, da hav den Godhed at underrette mig om Priisen for samme, samt naar den skal betales for at modtages. –

Jeg veed at denne hos Dem har været bestilt, men da jeg tør antage at naar bestilte Arbeider ikke afhentes eller betales efter en bestemt = eller en hvis Tiid, hvilket ogsaa synes en uomgiengelig Nødvendighed – da enhver Ting maae have en Termin, og bringes til Ende, ligesom at det ogsaa eene beroer paa Dem paa nye at skabe en anden lignende Statue, – saa haaber jeg at dette ikke vil være en Hindring for at see et serdeles kiært Ønske opfyldt. –

Med udmærket Højagtelse Deres ærbødigst hengivne

Rom den 6t. Juny 1833 F. Paulsen!
Arkivplacering
m18 1833, nr. 62
Sidst opdateret 30.05.2011 Print