Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4566 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

8.7.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr: Etatsraad Thorvaldsen Ridder af Dannebrog.
Ingen udskrift.

Resumé

Takker for modtagelsen af Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke. Man har konstateret, at størrelsen af de tolv apostle langt overskrider det mål, der i sin tid var blevet givet, og at de derfor ikke kan være i de dertil huggede nicher. Man har overvejet den mulighed at gøre nicherne større og dybere, men har i stedet – med kongens tilladelse – valgt at mure dem til og placere apostlene på sokler.

Se original
Commissionen har havt den Glæde med Etatsraad Hvidts fra Livorno hiemkomne Skib, Therese, at modtage de af Hr Etatsraaden for Frue Kirke udførte Figurer i Gibs af Christus og de 12 Apostler. Idet vi herved bevidne Hr: Etatsraaden vor oprigtige Tak for disse i saa høi Grad udmærkede Kunstværker, er det os særdeles behageligt at kunne tilføie, at de alle ved Udpakningen befandtes ubeskadigede paa enkelte Ubetydeligheder nær, hvad dog let vil kunne afhjelpes.
Det viste sig imidlertid, at Størrelsen af de 12 Apostlers Figurer betydelig overskrider det i sin Tid meddeelte Maal, og at de for dem bestemte Nicher, der i Overeensstemmelse med en af Hans Majestæt Kongen approberet Tegning vare bleven indrettede for Figurer af naturlig Størrelse, nu hverken med Hensyn til Høide eller Dybde eller Bredde afgive tilstrækkelig Plads. Skjøndt Commissionen, efter at have paa Stedet selv taget det Fornødne i Overveielse, fandt det ikke umueligt, ved Udhugning at give Nicherne passende Størrelse, tog Man dog, med særdeles Hensyn til den Omhyggelighed, hvormed Figurerne overalt ere udarbeidede, i Betænkning at vælge denne Udvei, da dog altid en Deel af dem derved vilde blive skjult. Man foretrak derfor at indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt om Tilladelse til, at de for de 12 Apostlers Figurer efter approberet Tegning indrettede Nicher maatte tilmures, samt at Figurerne derimod maatte anbringes paa Sandsteens Piedestaler i Kirkens Gange tæt udenfor de Piller, i hvis Nicher de skulde have været opstillede, og det har derpaa behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Resolution af 3 f:M. allernaadigst at give sit Samtykke hertil.
Ved at meddele Hr: Etatsraaden Underretning om den saaledes skete Forandring, kan Commissionen, hvor høit den end skatter den derved opnaaede Fordeel, at de fra Deres Mesterhaand modtagne Kunstværker blive mere beskuelige, dog ikke tilbageholde den Frygt, at de som fritstaaende ville være mere udsatte for Beskadigelse, end hvis de vare blevne anbragte i Nicher, ligesom Man ogsaa maa bemærke, at Kirkens Hovedgang, som en Følge af bemeldte Forandring, mueligen ikke vil kunne erholde den til Kirkens Størrelse i det Hele aldeles svarende Bredde; dog vil Man bestræbe sig for saa meget som mueligt at raade Bod paa disse Uleiligheder.
Hvad som nu mangler os, for at see Kirken i sit Indvortes prydet med Kunstarbeider ene og alene fra Hr: Etatsraadens Kunstnerhaand, er, foruden de tvende Candelabrer til at staae foran Alteret, Døbefundten, hvilken Man tillige inderligen ønsker at erholde fra Dem. Ogsaa med Hensyn hertil har Man, efterat de Geistlige havde ønsket og bedet om, at faae Prædikestolen anbragt ved den ene Side af Kirken, og Man havde givet efter for denne deres Begjæring, taget den Beslutning at sætte Døbefundten midt i Altergulvet, og derved foranledige, at Daabsacten foregaaer for Alteret, hvorved baade denne Act kan blive desto høitideligere, og Døbefundten som Kunstværk blive desto mere beskuelig. Man har nogen Underretning om, at Hr. Etatsraaden skal have indrettet en Døbefundt saaledes, at en knælende Engel, mesterligen udarbeidet, bærer Døbefadet. Denne vilde paa dette Sted tage sig fortræffeligt ud.
Hvad angaaer Hr Etatsraadens Arbeider for den udvendige Portals Frontespice, da udbeder Commissionen sig underrettet, om De har faaet nærmere Kundskab om Mueligheden af at kunne faae disse Arbeider støbte i Paris, og om hvad det vilde koste. Vor Glæde vilde være fuldkommen, naar saadant kunne skee til en taalelig Priis. Vor Frue Kirke blev da et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker og for dem alene, og denne Commission vilde agte sig lykkelig ved at have havt Bestyrelsen af et saadant herligt Musæum i Norden, som sikkert vilde drage Fremmede til Kjøbenhavn, for at beskue en saadan Sjeldenhed.
Af reisende Landsmænd har Man erfaret, at Christus Figuren i Marmor ved Hr: Etatsraadens virksomme Bestræbelser er begyndt og allerede kommen vidt. Det vilde nu være os vigtigt at underrettes om, naar det skulde være Tid til at foranstalte det Fornødne til Afhentelsen saavel af samme som af de øvrige tilbageværende Kunstværker for Frue Kirke.
Det er os behageligt at benytte ogsaa denne Leilighed, for at bevidne Hr: Etatsraaden vor personlige Høiagtelse og Hengivenhed.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 8 Juli 1828.
Malling CF Hansen Lassen Horneman.
Generel kommentar

Læs mere om sagen og de øvrige kunstværker i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Arkivplacering
m13 1828, nr. 68
Thiele
Gengivet og omtalt hos Thiele III, p. 345-348, 356.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · Christian Horneman · L.N. Hvidt · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling
Værker
Sidst opdateret 09.09.2015 Print