Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4452 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ole Jørgen Schmidt [+]

Afsendersted

København

7.3.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn den 7 Martz 1828.

Med den inderligste Glæde af sand Høiagtelse, griber jeg denne gunstige Leilighed, med Hr. Legationsraad Vogt, at faae et Brev til Hr. Etatsraaden, endskiøndt jeg vel indseer, jeg allerede forlængst kunde have skrevet Hr. Etatsraaden til, maae jeg dog tilstaae at Aarsagen har været den, ikke at vilde bebyrde en Thorvaldsen med mine Sorger og Bekymringer, dem jeg til dato ikke havt mangel paa, og haaber at Etatsraaden gunstigst overbærer denne min Længe Stiltienhed, saa meget meere som jeg er Deres Debitor. Den 27de. Juli f:A. var den glade Dag, jeg havde den Lykke igjen at samles med min kiære Familie, efter megen Behagelighed og ved en God Helsen, at have tilbagelagt min Reise; saaledes som jeg af min Skrivelse fra Paris har havt den ære at underrette Hr. Etatsraaden om.
Det er vel allerede Etatsraaden Bekiendt, at jeg har maattet gaae til Concours til den store Guldmedaillie, og see til at vinde den, for inden jeg kunde giøre mig haab om, ansættelse i mit Fag, eller optagelse i Academiet, den jeg endelig har været saa Lykkelig at Blive tilkiendt, men forinden jeg erholder den, skal jeg den 20 i denne Maaned aflægge Exame i flere Videnskaber henhørende til Bygningsfaget.
Siden min hiemkomst har jeg intet kunne fortiene, da jeg i 4re Maaneder har arbeidet paa mit Stykke i Academiet, og havde den Lykke at blive anvist den Sal hvori Etatsraadens saa yndede Arbeider staaer, der næsten hver Dag Blev taget i Øjesyn, Baade af inden og udenlandske Fremmede; saameget som det i hiertet glædede mig under disse mine ikke gunstige Omstændigheder, at være omgivet af en Thorvaldsens Kunstarbeider! ja, endog Deres eget Büste saa smertede det mig naar Fremmede indfandt sig, at de af Beskedenhed for min Nærværelse, maatte forlade det tidligere endsom, Tilfældet vilde have været Dersom jeg ikke havde havt den Plads. Til Dato har jeg Læst for, uden Skam at kunne fremstille mig til Examen; Nu maae jeg ogsaa giøre min gode Hr Etatsraad Bekiendt med, Kilderne til min underholdning i den hele Tid; Hans Majestæt Kongen; Grev Adam Vilhelm Moltke og Etatsraad Hvidt, have understøttet mig saaledes, at jeg med Anstændighed, har kunne slaae mig igjennem med min lille Familie, hvortil ikke hører meget. Jeg har begyndt at udgive i Stanografering et Værk, der for største Delen vil komme til at bestaae af de i min Porte-feullie Befindende Sager, der jo er Etatsraaden temmelig Bekiendt, og som det allerede tegner sig, lader mig haabe en taalelig Fortieneste.
Deres Ord og Raad min gode Hr Etatsraad til mig, glemmer jeg aldrig, da jeg nu skiønner hvad nytte jeg deraf har draget mig; Da jeg kan forsikkre Dem, at jeg med den største Taalmodighed Flid og Beskedenhed, endelig har giennemgaaet en Skiers=Ild, dog uden at være synderlig ramboneret.
Vel er jeg saa fattig som en Kirkerotte, men naar jeg nu tænker paa den lykke jeg har havt og nu opnaaet, samt tillige den yndest jeg staaer i hos hans Majestæt, Prinds Christian Hansen og hele Academiet paa det[s] Sekretair nær, hvem jeg troer har noget imod mig, uden at jeg har kiendt eller staaet i nogen Forbindelse med ham, men jeg trøster mig ved at jeg er i Kiøbenhavn og ikke i Rom, ellers vilde man bearbeide mig, dog derfor vil mine Venner og Velyndere sætte en Pinn. Alle mine Sager har jeg lykkelig faaet hiem og den Glæde hvori jeg nu befinder mig lader sig ikke beskrive, for tænk engang Schmidt i sin Familiekreds, omgivet af mine Tegninger endeel Kobere, Mynter, Gjemmer og et heelt Bierg af Potteskaaer, med undtagelse af Hr Etatsraadens Prosenner, og ikke at forglemme min troeste Reisekammerat Sinior Pinsio saa bytter jeg ikke med Paven; og hvem har jeg at takke for for denne min store Lykke, og de gode Udsigter der tegner sig for mig, kuns ene en Thorvaldsen, og dette Navn som Verdens største Kunstner, skal og vil altid i min huusligen Kreds blive nævnet som min og Families første Velgiører, og stedse skal jeg vide at giøre mig, gode Hr Etatsraad deres Agtelse værdig, baade som Mand og Kunstner, hvormange der endog søger at berøve mig den. Har man ikke før faaet Bugt med mig, nu da Hr Etatsraaden har fundet mig værdig til Deres Assistence, nu vover ingen at binde an med mig; thi nu heder det, Schmidt maae dog være dygtig i sit Fag, siden en Thorvaldsen vil hielpe ham; og siden jeg blev tilkiendt Medaillien, har Rygtet og Omtalen i Byen været saaledes, og af den Natur, at Hr Etatsraaden, ikke skal skamme Dem ved at have laant en fattig Landsmand, men derimod meget mere glæde dem over, som jeg ogsaa er overbeviist om, da jeg kiender Etatsraadens gode Hierte og ædle Tænkemaade, der altid er Atributter for den store Kunstner. Saasnart en eller anden lykke, skulde indtræffe for mig, da tillad, at jeg bebyrder Hr Etatsraaden med en Skrivelse fra mig. Fra min Kone og Datter, skal jeg paa det hierteligste hilse Dem; at Glæde og Sundhed stedse, paa denne Jord maae være Deres ledsager, dette Ønske gientager jeg med inderlig Følelse

af sand Høiagtelse

Deres Ærbødigste
OJ Schmidt
Architect

Jeg beder at formelde min Hilsen til mine Landsmænd, og Familien Buttis hilses tusinde gange, for den Veltilfredshed, hvormed jeg nu paaskiønner at være behandlet som Logerende.

[i margen side 1:]
Consul og Ridder Chiaveri skal om nogle Uger erholde et tilfredsstillende Brev, angaaende den gield jeg staaer i, og som jeg haaber med ære at kunne tilbage betale.

Arkivplacering
m13 1828, nr. 28
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Kunstakademiet, Antiksalen · Kunstnermiljøet i København · Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1829
Sidst opdateret 08.04.2017 Print