Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4397 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Napoli

Januar 1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er dateret med måned og år, men ikke dato, derfor er dateringen her, jf. brevet, januar 1828.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Tiden nærmer sig, kiære Thorwaldsen, at ieg skal have den Fornøielse at see Dem i Rome; imidlertid vil ieg forinden bekræfte Indholden af mit Brev til Dem som Sir Michael Stewart havde den Godhed at aflevere. –
Det vil være mig overmaade kiært, dersom De vil opfylde mit Ønske med at lade min Ven Labouchère faae Deres Venus og ieg mine 3 Basreliefer, medens ieg er i Rom. – Jeg har netop modtaget et Brev fra Labouchère, hvori han takker mig for den Omsorg ieg har taget i at søge at forskaffe ham Deres Venus, som han meget ønsker at have, og beder mig at betale for den, naar ieg seer den indpakket, men ei før; han siger, han har vented saa længe, at han ei meer vil stole paa Løfter, og opgiver alt Haab, dersom det ei lykkes mig denne Gang at faae den; han bruger det franske Ordsprog: “on desespère, alorsqu’on espère toujours”. Følgelig, kiere Thorvaldsen, dersom De kan fuldende og afsænde Deres Venus for Labouchère, medens ieg er i Rome, saa giør De ham og mig en Tieneste og ieg skal sørge for Betalingen, medens ieg er der; hvis ikke vil ieg intet mere have med den Ting at bestille, og der bliver en Ende paa den Sag, for saa vidt som ieg har afgivet mig dermed. – Mine Basreliefer derimod stoeler ieg paa under alle Omstændigheder at kunde tage med mig. –
Jeg længes efter at samles med Dem, og haaber at træffe Dem frisk og vel; min Ven Baillie hilser Dem og i Haab om, at De ei vil skuffe mig i mine Forhaabninger, naar vi mødes, tegner ieg mig Deres Dem altid hengivne

Neapel, January 1828 Jørgen Knudtzon
  Poste Restante Napoli
Arkivplacering
m13 1828, nr. 17
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 40.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Postvæsen · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Alexander Baillie
Værker
Sidst opdateret 18.08.2014 Print