Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 351 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.
Poststempler: NAPOLI [med rødt] og utydeligt, rundt stempel.

10.4.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B Thorvaldsen / Artiste pensionaire D: S: M: Danese. / Ches Monsieur Rossler Lukandire / Tedesko, nella Strada Condotti / a / Roma

Resumé

Hvis Thorvaldsen ikke skulle have fået Stanleys forrige brev pr. bud, sender han et nyt med næsten samme indhold. Han kan ikke komme til Rom, før han i juli måned har besøgt kurbadene på øen Ischia. Han har skrevet til Kunstakademiet og Herman Schubart til den danske regering og fortalt om hans sygdom.
Han beder Thorvaldsen fortælle om arkitekten Christian Hornbechs studier i Rom. Stanley har tegnet et teater, som skal sendes til Kunstakademiet.
Han støtter Thorvaldsen i at blive i Rom og ikke rejse tilbage til Danmark.

Se original [Translation]

Napel d: 10 April 1804.

Beste Gode Ven!

Med min Docter hvis Navn er Mayer og er en Tysker haver jeg sendt dig nogle Ord, han er Reist til Rom forganggene Taarsdag, han er bleven kaldet til Rom, for at Reparer Øinene, og andre smaa Brøstfældigheder, paa enn sig der opholdene Russisk Dame hvis Navn jeg ej kiender. Mayer bliver ey længere en 8te Dage i Rom, og da han tilforne haver sagt mig det var uvist om han fik tid at komme til Dig, saa er det ogsaa uviist om du faar mit Brev, jeg sender altsaa dette med Posten, for dog at lade dig den Dom vide som er afsagt over mig nemlig at jeg maa blive her til jeg haver brugt Badene i Ischa, om jeg nogen sind skal komme til min tabte Helbred, disse kan ej bruges forinden Julii Maaned, jeg kommer altsaa ej til min Gode Ven før efter denne tid, Ministiren vor Brave Snille Baron Schubardt, haver skreven til Regieren Vorres, for mig disangaaendes, og jeg selv til Academiet forsyned med Docter Majers Atest, som Ministeren havde den Godhed at Signifisere, altsaa haaber jeg alt er vel fra denne Kandt – Nu vil jeg bede dig om en Ting som jeg rigtig tilforne haver bedt dig om men som du formodenlig haver glemdt og er dog af overmaadig megen Interesse for mig, altsaa tien mig heri som Ven, og jeg skal ikke nogsom kunde Takke dig Da Hornbeck er elev af Abilgaard, og denne Mand, som nogsom bekiendt haver megen forstand og er en stor Kundstner, saa slaaer det ikke feil han jo havet givet Hornbeck en Plan, at arbeide efter i Rom, og denne Plan er vel ej allene God, men vel ogsaa Gandske forskiellig fra den som Architetterne ellers følger, meddeel mig altsaa Gode Thorvaldsen paa hvad maade han Studerer du giør mig dermed en Uendelig Stor Tieneste, men lad det endelig Skee snardt, jeg Arbeider her hvad jeg kan, jeg haver et Teater under Hender, som jeg vil Sende hiem, jeg skal med det første sende dig en Eskisi af samme for at høre din Mening om samme – Denne Vinter haver jeg ret vaaren en Laserus, nesten bestandig i Sengen, og endnu er jeg mindre en frisk – fra min Broder Martin skal jeg hilse dig, han siger alle dine Venner der hiemme er Vrede paa dig, at du ej vil komme hiem, men jeg siger du giøer Redt[,] Bliv du hvor du er[,] hvad skal du giøre hiemme[?] Poseer Gesigter og forfærdige Murnomenter, Nej, Nej, lad den Nye Professor giøre dette[,] du ved dog at den Store Mand Dajong er bleven Profe[ssor] et godt Stykke, han kunde ej engang Stille Modellen, men maatte have Ab[ilgaard] til hielp, nok for denne Gang Glem ej det jeg beder om, Evig din [uforanderli]ge Ven

C F Stanley

Generel kommentar

Brevet gentager mere eller mindre indholdet af Stanleys foregående brev af 5.4.1804. Der er dog vigtige tilføjelser, især hans støtte til Thorvaldsens ønske om ikke at rejse tilbage til Danmark.


Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, bortset fra en enkelt passage Thiele I, p. 191.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsens forbliven i Rom
Personer
Nicolai Abildgaard · Nicolai Dajon · Christian Hornbech · Vincenz Rössler · Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 01.03.2018 Print