No. 4058 af 10318
Afsender Dato Modtager
Ole Jørgen Schmidt [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl uden aftryk.

9.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevalier Thorvaldsen / a / Roma
Tilskrift: Til Etatsraad Thorvaldsen Ridder af / flere Ordener –
Poststempel: 11NOVEMB[RE] og rødt ovalt stempl med utydeligt tryk.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel den 9 November 1826.

Højvelbaarne Hr Etatsraad

Ieg tager mig herved den ærbødige Friehed at lade Hr Etatsraaden vide, jeg befinder mig vel, og har GudværeLovet hele Tiden været ved en god Hilsen, efterat have været i Pesto og taget den meest seeværdige Omegn af Neapel i Øjesyn alt i Selskab med Hr Holm med hvem jeg ogsaa logerer i Neapel. At forlade Neapel / eller rettere sagt Pompei / føren først i denne Maaned holder jeg for høyst urigtig, og har af den Aarsag igjennem Hr Legationsraad og Ridder Vogt faaet en ikke almindelig Tilladelse til at tegne der, den jeg efter Evne skal vide at drage mig til Nytte, uagtet den alligevel medfører Udgivter af Dousører ifald Man troer at giøre rigtig brug deraf. Hr Consul og Ridder Chiaveri har jeg tilskrevet om at sende mig en Vexel hertil paa 50 Specier. Hr Etatsraaden beder jeg at hilse Hr Freund meget fra mig, at dersom der skulde være Breve til mig som jeg troer, jeg da saasnart som mulig maatte blive dem tilsendt til Hr. Vogt.
Etatsraaden Hilses paa det allerforbindligste fra Hr Holm der ogsaa befinder sig Vel og troer om 12 a 14 Dage at være i Rom, der Mundlig vil medbringe min flittige Hilsen

fra Deres med
al Høyagtelse underdanige
O Schmidt
Architect

Madam Butti med Familie beder jeg at formelde min flittige Hilsen, saavel tillige at mit Værelse bliver staaende for min Regning til min Tilbagekomst. Alle vores Landsmænd Hilses fra Hr Holm og mig –

Arkivplacering
m11 1826, nr. 76
Sidst opdateret 10.05.2011 Print