Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8089 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

15.6.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften. Se desuden den generelle kommentar.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Resumé

Arkitekten Gottlieb Bindesbøll forsvarer, beskriver og forklarer tegningerne til sit projekt til Thorvaldsens Museum.

Se original

1.

Afskrift

Ifølge mundtlig Aftale i Committe Mødet den 17de Mai har jeg foreløbig udarbeidet de tvende vedl: Udkast No 1 og No 2 til et Museum for Thorvaldsens Arbeider og Konstsamlinger. Disse Tegninger have været forelagte for de herværende Medlemmer af Commissionen: DHr Etatsraad Koch og Capt: Schaper, og det er med deres Samtykke, at jeg herved giver mig den Ære at indsende dem til Committteen for Thorvaldsens Museum, idet jeg tillige tillader mig at ledsage dem med nogle Bemærkninger, for at skaffe et hurtigere Overblik over Tegningerne og den Synsmaade jeg har fulgt under Arbeidet.

Udkastet No 2, skjøndt det senest udarbeidede er imidertid med Hensyn til dets Hovedmotiv: at forene Thorvaldsens Museum under eet Tag, det ældste af de tvende indsendte. – Allerede i 1835 var der paa Academiets Udstilling en Skizze af

2.

af mig, hvor jeg havde forsøgt at løse Opgaven paa en lignende Maade, men rigtignok aldeles ubunden af betingede Muurlinier. – Imidlertid har jeg i det nærværende Udkast maattet tillade mig saa betydelige Forandringer i de opgivne Betingelser, hvad ogsaa Tegningen udviser, at hele det indre Hovedparti mere har Udseendet af et aldeles nyt Project, end af en blot Ombygning. Desuagtet tør jeg neppe smigre mig med at have opnaaet saa store Fordele, som de betydeligere og meget bekosteligere Forandringer og Tilsætninger synes at burde medføre.

For nu blot at pege hen paa de Hovedpunkter, der efter min Formening især fortjene Opmærksomhed, vil jeg allerførst omtale Belysningen. – Jo roligere, kraftigere Lyset er, jo mere dets Indfaldsvinkel kan undgaae enhver Yderlighed af for høit eller for lavt, destobedere –

3.

bedere ville de opstillede Konstværker kunne nydes. Malernes og Billedhuggernes Værksteder /:Studier:/ kunne her især tjene Architecten til Veiledning, og jeg har derfor ogsaa, hvor jeg blot kunde, taget disse til Mønster. –
Men Anvendelsen heraf var ikkun udførlig i Værelserne langs med Facaderne og selv her under høist ulige Vilkaar. – Cabinetterne for de mindre Statuer erholde de gode Lys, Malerierne & Bysterne maae alt lade sig nøie med de tildeels mere svækkede, og dette bliver endnu mindre heldigt i de Værelser, der ere bestemte til Antiquiteterne o.s.v. – I de to store midterste Sale har jeg søgt at omvende Hvælvingens Gjennembrydning, det eneste Middel, hvorved Lyset kunde bringes tilveie, saaledes, at de opstillede Compositioner kunne gjøre deres Virkning og Hvælvingens Soliditet blive bevaret, men derimod tør jeg ikke indestaae for den Dagsklarhed, som man med Billighed kan vente

4.

vente i saa store Rum. – Endelig maa jeg beklage, at Nødvendigheden paatvinger mig, saavel i Forhallen som i de 3 Sale ud mod Slotskirken, en dobbelt Belysning, som jeg langt hellere havde undgaaet, og at jeg har maattet betragte Gangen blot som et uundgaaeligt Communicationsmiddel, der ei behøvede mere end en Dæmring.

Et Par andre vigtige Punkter er Fordelingen af Rummet og dettes Forhold til de Konstværker som det skal modtage. – Den betydelige Plads som dette Project synes at vinde ved Gaardens Overbygning, kunde imidlertid ei skaffe mig alle de forventede Fordele, blandt andet ogsaa af den Grund at hele Mellempartiet i det underste Stokværk ikke kan faae Lys og altsaa blot vil kunne tjene til Magazin. – Jeg har derfor maattet forlænge den opgivne Grund ca 18 Alen ud mod Stormbroen. Tillige er der ved Overbygningen fremkommet andre Vanskeligheder; Forhallen, der alt ved Understokværket

5.

værket er hævet over 8te Alen, kan ikke uden at gaae mere i Høiden end tilraadeligt er, beholde den Løftning i Forholdene som de colossale Figurer i den gjøre Fordring paa; Salen, der er bestemt til Frontoncompositioner kan, uagtet dens betydelige Udstrækning, ikke modtage 2de af dem og de ville der sees med et heldigt Overblik, men deres plastiske Virkning vil derimod neppe vinde under saa store architectoniske Omgivelser. – Mangel paa en bequem Leilighed til at fordele Bysterne, har trængt dem sammen i flere Værelser i underste Stokværk, hvor Rummet overalt kommer til at lide af for stor dybde. – Saamegen Umage jeg end har gjort mig for en heldig Anordning af hele Planen kan jeg alligevel ikke sige; at Resultatet forekommer mig at have svaret til Bestræbelserne. De forskjellige Partier afvexle nok i Forhold og Former, men de træde ikke klart

6.

klart, characteristisk fra hverandre. Til de heldigste Partier vilde jeg henregne Cabinetterne for de enkelte Statuer, hvor et godt Lys og ønskelig Rummelighed synes at love en harmonisk Virkning.

Stilen, hvori dette Project er udført, motiveredes af den Bestemmelse, at Skulptur-Arbeiderne skulde stilles øverst for Overbygningens Skyld. Det gjaldt om at give Hovedstokværket en passende Charakter, uden at den nederste Etage blev altfor underordnet. Den italienske Bue-Anordning saa bekjendt af Raphaels Loger, syntes mig derfor at stemme bedst med hele Opgaven, saameget mere som de noget bredere Forhold tilstrækkelig kunde svække Udtrykket af det alt for Aabne og Lette. Herskede der for Øieblikket Strænghed i architectonisk Stiil, fordrede man alvorligt en conseqvent Gjennemførelse, saa vilde der maaskee være vakt Tvivl hos mig om Tilraadeligheden af, at den tilsyneladende Loge

7.

Loge opløser sig i en Række af temmelig dybe Kamre, og om ikke de indre store Rum med det høit indfaldende, skarpt begrænsede Lys stode i for stærk Modsætning til den mere aabne og muntre Udside. –

Men disse Inconseqventser førte til det Uundgaaelige ved de satte Betingelser, ligesaavel som den Bebreidelse, der muligen kan gjøres, at den underste Etage ikke fuldkommen vil kunne slippe frie for at henregnes til Kjælderslægten. Jeg holdt derfor fast ved Hovedmotivet; det vækker dog Erindringen om større Anlæg, der ere viede til et ved Konsten forskjønnet Liv og syntes derfor mindst at fjerne mig fra Løsningen af min Opgave.

Overbygningen der, som det ikke kan fordølges, har berøvet Projectet den Simpelhed, der ligger i Opgavens Natur, har ogsaa ved Lysaabningen paa Taget og Hvælvingerne, gjort saadanne Constructioner nødvendige, der have en stærk Fjende i vor Clima

8.

Clima og derfor udkræver et strengt Opsyn samt en omhyggelig Vedligeholdelse, hvorved deres Kostbarhed endnu mere forøges.

Udkastet No 1. Ved at fortsætte mine Studier i Italien blev den Overbevisning stedse mere og mere rodfæstet hos mig, at et Museum vilde vinde i Hensigtsmæssighed og Livlighed, naar det sluttede sig til en Gaardsplads, hvorved Lyset kunde fordeles godt og ligeligt fra enhver Side, hvor man ønskede det. Da jeg derfor blev kaldet for at arbeide for nærværende Opgave, besluttede jeg mig strax til at udtale denne min Overbevisning, ihvorvel jeg ingenlunde skjulte for mig selv, hvor meget de bestaaende Mure, der skulde benyttes, indskrænkede Brugbarheden af den opgivne Byggeplads.

De Fordele der viste sig for mig i min første Skizze og som endnu mere gjorde mig fast i min Beslutning vare følgende: 1).

9.

1.) Et brugbart Lys vilde være at erholde fra alle Sider, om det end ikke overalt, navnligen ud mod Slottet, var det ønskeligste; Kun paa en Deel af Endefacaden, der vender ud mod Slottet, vilde Lyset være for slet, men denne Hindring lod sig undgaae uden Vanskelighed.
2.) Vilde jeg kunne fremhæve de forskjellige Hovedafdelinger paa en characteristisk og let overskuelig Maade, hvorved jeg tillige vilde have den Fordeel, at kunne stemme de forskjellige Rum efter de Konstværker, som deri skulle opstilles.
De Partier, der skulle danne Communicationen, ville ligeledes tilbyde passende Plads for Skulptur-Arbeider, navnligen vilde den øverste Corridor danne en god Fordelingslinie for den interessante Byste-Samling. – Saaledes vilde de Besøgende overalt kunne bevare den Stemning der er saa ønskelig ved Betragtningen af Konstværker, medens selve Omvandringen

10.

-gen blev mindre trættende og frembød passende Hvilepladser
3.) Den architectoniske Stiil lod sig gjennemføre med streng Conseqvents.
4.) Buen, der forbinder Slottet med Museet, behøvede ei at afbrydes, man vilde endog forskaffe Museet Fordelen af en beqvem Tilgang med Indkjørsel; skulde denne Fordel være for ringe til at komme i Betragtning da turde maaskee det Brud, der ved Nedrivningen af bemeldte Bue vil gjøres paa Christiansborgs Forbindelses-Linier, have Krav paa en alvorligere Betragtning saameget mere, som den Isolering, der herved vilde erholdes for Museet, ikke giver det den mindste væsentlige Fordeel.
5) Alle Constructioner ere simple og kunne udføres overensstemmende med de Fordringer, som vort Clima gjør.
Jeg vil for resten aldeles overlade det til de vedføiede Tegninger at godtgjøre, hvorvidt jeg har været istand til at opnaae de lovede

11.

lovede Fordele eller ikke. Kun et par Indvendinger maae jeg endnu tillade mig at omtale, da det har været dem, der tildeels bestemte mig til at forfølge, hvorvidt det vilde være muligt at vinde større Fordele ved Overbygningen i de Forsøg der iøvrigt for mig ikkun have havt det Resultat endnu mere at bestyrke mig i Overbevisningen om de Fordele der ville erholdes ved at følge det Princip, der ligger til Grund for Udkastet No 1.
Der er nemlig bemærket, at Cabinetterne for de enkelte Statuer manglede den nødvendige Distance til at oversee de opstillede Konstværker. Denne Distance findes imidlertid tilstrækkelig ved de mindre Statuer, som Venus med Æblet, Ganymede & Hebe; og ved de siddende, som Grevinde Ostermann. Ved de større Billedstøtter som Bariatinska, Gratierne, Mercur, Adonis,

12.

nis, ville derimod en større Afstand være ønskelig.

Ligeledes er der bemærket at Corridorerne vare for smalle til at modtage Frontoncompositionerne. Ogsaa her vilde en større Afstand være ønskelig for med mere Beqvemhed at kunne nyde enhver enkelt Figur. At ville oversee hele Compositionen, er en Fordring, som maaskee overstiger de Kræfter, der kunne disponeres over; en Fordring, om hvis Gyldighed der desuden kunde være forskjellige Meninger. Konstværker, som disse, ville dog kun frembringe hele Totalvirkningen paa den Plads, hvortil de ere bestemte og den vil neppe nogensinde kunne opnaaes i et Museum. – Den dramatiske Character, som de have, gjør det derimod til en Fordeel at kunne i Mag dvæle ved enhver enkelt Figur, og at denne allerede for sig kan frembringe en plastisk Virkning.

13.

ning; Og denne Nydelse troer jeg bedst at have sørget for ved at vælge Corridoren til at sætte dem i. – Jeg maa tillige tillade mig at bemærke, at her er blot Tale om en Grad mere eller mindre i Nydelsen, ikke om en væsentlig Hindring for den, ligesom jeg heller ikke anseer det for en afgjort Sag, at der slet ikke skulde kunne raades Bod paa disse Savn.

Med Hensyn til Valget af Stilen, da har de antikke Former saaledes gjennemtrængt de allerfleste af Thorwaldsens Arbeider, at Mønstre af antik Architectur ogsaa maa give de bedste Motiver til denne Bygning; Ved at vælge dem var det tillige muligt at gjennemføre det hele med en vis Bredhed, der kunde tjene som en god Folie for de plastiske Arbeider, uden at man derfor frasagde sig den Eleganz, som et Museum fordrer. Den Eiendommelighed, der characteriserer Konstnerens Studier /: det spærrede Lys :/ forekommer mig

14.

mig ikke uforenelig med den Alvor og Storhed, der maa til for at undgaae en stødende Trivialitet. – Forsiden, der fører ind til den store Halle, skulde have saa rundelig en Adgang som muligt, i Modsætning til den Roe, der burde værne om Salen, hvor Christus og Apostlene ere opstillede; den særegne, om man vil, den usædvanlige Virkning, der frembringes herved, frygter jeg ikke for, forudsat, at det er lykkedes mig at give det Hele et Harmonisk Præg; det er desuden det eneste Middel, hvorved Bygningen kan sikkres den Isolering, som den meest behøver og som den ellers aldrig vil faae. Slottet vil ikke tabe derved, dertil er dets Dimensioner for colossale.

Jeg har angivet overalt de Konstværker, som jeg havde bestemt for de forskjellige Afdelinger. I Detaillen heraf vil der maaske være endeel at forandre, Principet troer jeg derimod ikke vil

15.

vil lade sig væsentlig forandre, saaledes at det bliver til Fordeel for Museet. Enkelte Uagtsomheder der have indsneget sig i Tegningerne, ere en Følge af den korte Tid der har været mig tilstaaet til deres Udførelse

ærbødigst
G. Bindesbøll

Kjøbenhavn d. 15 Junii 1839

Til
Committeen for Thorwaldsens Museum

Afskriftens Rigtighed bevidnes.
Kongerigets Archiv-Contoir d 15 Decbr. 1885

Kringelbach

Gebyhr for Afskriften
Fire Kroner betalt

Generel kommentar

Brevet er en afskrift dateret 1.12.1885 af Bindesbølls forklaringer til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Her følges imidlertid originaldokumentets datering.


Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
gmIX, nr. 1
Emneord
Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 25.10.2013 Print