Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7784 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.G. Clausen
Redaktørerne ved Jyllandsposten
NN [+]

Afsendersted

Aarhus

19.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

“Fortjener en saadan Daad ej en Mindesten?”
––––––––

Da den danske Konge Christopher den 2den besteeg Thronen 1319, nødes han af Adelen og Geistligheden, der den Gang gjældte Alt – Borgene og Bonden Lidet eller Intet – til at antage en ganske urimelig Haandfæstning; [...] Tilsidst eiede Kongen kun Esthland og noget Ubetydeligt af Laaland og Falster. Alle Provindser vare for Resten enten i udenlandske eller indenlandske Herrers Hænder, deels til Eie og deels som Pant. [...] I denne Tid blev Danmark paa det ynkeligste udpinet af sine mange og haarde og egennyttige Herrer; men ingen var grummere end Grev Geert. [...] Dog midt i denne Nød fremstod Jyden Niels Ebbesen, der indgik et Forbund med nogle andre Adelsmænd imod Landets Fjende. [...] Saaledes fældede N. Ebbesen Danmarks Tyran og lagde Grundvolden til Fædrelandets Frihed og Frelse [...]
500 Aar ere nu fast henrundne siden denne Stordaad, og endnu søger vort Øie forgjæves om et Mindesmærke paa det Sted, hvor Niels Ebbesen fældede vort Fædrelands Tyran og Undertrykker! [...]
Det gjelder kun om, at det 5de Aarhundrede ei ogsaa skulde henrinde, uden at der skulde blive reist et passende Hædersminde for Helten, og det er derfor mit inderlige Ønske, at nogle Fædrelandsvenner vilde sammentræde og gjøre de fornødne Skridt til Udførelsen af dette Anliggende.

J.


Anm.
Bladets ærede Læsere kunne vi herved overbringe den særdeles kjære Efterretning, at vor store Mester, Konstneren Thorvaldsen har havt den sjeldne Godhed mundtligen at ytre for Bladets Redacteur, at han var villig til, uden Erstatning, at udføre Niels Ebbesens Statue, som han fandt en Gjenstand i høj Grad værdig taknemmelige Efterkommeres Erindring. Vi nære nu det Haab, at en Forening af formaaende Mænd ville sammentræde for at bevirke den Subskription indledet, der kunde afholde de paa selve Modelleringen m. m. løbende Omkostninger, ligesom vi finde os tilskyndede til, ifølge Konstnerens Anmodning, offentligen at udbede os af vore ærede Medborgere Underretning meddeelt, om og hvorvidt det skulde være Nogen bekjendt i Jylland eller andetsteds, at noget Portrait af Niels Ebbesen endnu skulde existere. Enhversomhelst Oplysning, som da uopholdelig bedes meddeelt, modtages med største Taknemmelighed.

Redactionen

Generel kommentar

Dette er et udtog af en trykt artikel i avisen Jyllandsposten, Nr. 47, 19.11.1838.
Den første del fortæller historien om den danske nationalhelt Niels Ebbesen (ca. 1308 – 1340), der slog den holstenske grev Gerhard / Geert – aka den kullede greve – ihjel ved et attentat i Randers i 1340 og derved udløste de begivenheder, der senere førte til kong Valdemar Atterdags (ca. 1321-1375) rekonstruktion af det danske rige.
Denne første del af artiklen gengives kun delvist. Forfatteren J. er p.t. ikke identificeret.


Tilføjelsen eller “anmærkningen” til artiklen skyldes Jyllandspostens redaktør, G.C. Clausen, der fortæller, at Thorvaldsen skulle have lovet at ville udføre et monument for Niels Ebbesen. Om der videre skete noget i sagen, vides p.t. ikke, men monumentet blev aldrig realiseret.

Artiklen lægger sig forlængelse af en tidligere opfordring til Thorvaldsen om at udføre et Niels Ebbesen-monument i Randers. Denne opfordring – i digtform – udkom kort tid før, også i Jyllandsposten af 29.10.1838.

Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 20.05.2017 Print