Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7762 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

3.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Vi have i saa lang Tid glædet vort Øie ved at see den store Kunstner sysle med Opstillingen af sine Arbejder til Frontonen foran Frue Kirke, snart skulle vi see Dækket taget tilside og faa Lejlighed til at beundre Johannes den Døber og dertil hørende Grupper og Figurer (udført i brændt Leer – terra cotta). Dette er Begyndelsen til Opstillingen af Thorvaldsens Værker for vor Metropolitankirke, snart skulle ogsaa de øvrige Arbejder, hvoraf vi allerede have været i Besiddelse af nogle i flere Aar, træde frem af deres Hylster, i hvilket de have ventet paa Kunstnerens Hjemkomst til Fædrelandet. Foruden det ovennævnte Arbejde til Frontonen ere hertil ankomne: en Figur af Christus i Marmor, en Døbe-Engel i Marmor, tvende Basreliefs til Skriftestolene i Marmor (forestillende Christi Daab og den hellige Nadver), samt Statuer af de 10 Apostle ligeledes i Marmor. Af de ældre Bestillinger staae saaledes tilbage at udføre de to Apostelstatuer, samt Statuer af de 4 Evangelister i Marmor, de skulle anbringes i Nicherne under Kirkens Portal. Kunstneren har derhos paatænkt under sit herværende Ophold at udføre en Frise til Kirkens Søileportal, forestillende Christi Vandring til Golgatha, hvilken ventelig vil leveres i terra cotta, ligesom det er hans Hensigt senere at udføre tvende Statuer af den christelige Religions Reformatorer, hvilke passende kunne anbringes i Kirkens Vestibule. Den ovennævnte Christusfigur i Marmor var oprindeligen bestilt til Christiansborg Slotskirke, men vi haabe, at det maa blive allernaadigst tilladt, i Overensstemmelse med Kunstnerens Ønske, at den maa blive overladt til Frue Kirke, da den maa ansees som Slutningsledet i den sammenhængende Cyclus af Billedhuggerværker, der sammesteds forenede skulle udgjøre en passende Heelhed af kristelig Plastik. Christusfiguren er den eneste, for hvilken Kunstneren har erklæret sig villig til at modtage Betaling, nemlig, saafremt den bliver overladt til Frue Kirke, den samme Pris af 16000 Rbd., hvortil den var bestilt af Statsbygningscommissionen; for de andre Statuer, nemlig Apostel- og Evangelist-Figurerne, har han vægret sig for at modtage Andet end Erstatning for sine Udlæg, som omtrent udgjøre 2000 Rbd. for hver enkelt Figurs Udførelse i Marmor. Ikke engang disse Beløb vil Thorvaldsen selv modtage, men han har, for at vise, med hvilken Erkjendtlighed han paaskjønner den Varme, hvormed Nationen opfattede Forslaget til at indrette et Museum for hans Værker, bestemt, at hele Beløbet skal indbetales til Commiteen for dette Museum. Frue Kirke har Midler til at udrede disse saa særdeles meget nedsatte Bekostninger og kan saaledes modtage Arbeiderne, saasnart disse ere fuldførte, hvorimod den, hvis Arbeiderne skulde have været betalte efter deres sande Værdi, først efterhaanden vilde have været istand dertil, og der saaledes vilde have medgaaet en Række af Aar, inden Kirkens Decoration med Billedhuggerarbeider kunde blive fuldførte.
Disse Statuer, som Du, store Albert! kalder til Live, skulle fra Slægt til Slægt være talende Minder om Din Kunstneraand, Din Uegennyttighed og Din Kjærlighed til Din Fødestad!

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt artikel, der blev publiceret i avisen Dagen Nr. 263, 3.11.1838.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 260-261 (teksten delvis gengivet).

Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 09.05.2017 Print