Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7763 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

3.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kunstforeningen.
––––––––

Torsdagen den 25de October havde vi atter Leilighed til at see nogle Malerier af Thorvaldsens Samling, nemlig 1) Et smukt lille idyllisk Landskab af Prof. Lund. Dette vakkre Arbeide har en behagelig varm Tone; især ere Baggrund og Mellemgrund udførte med poetisk Følelse og yndig Naturlighed. 2) Et særdeles skjønt lille Blomstermaleri af Prof. J. L. Jensen. Paa dette Stykke, som er malet for kort siden, beundrer man de med megen Natur udførte Lilieconvaller, Aurikler og andre smukke Smaablomster. 3) Madonna med Barnet af Prof. Eckersberg. Dette Arbeide, som vi her saae udført i mindre Format, have vi for endeel Aar siden seet malet efter en større Maalestok paa en academisk Udstilling. Compositionen, hvortil Motivet er taget af Raphaels “Madonna di Foligno”, er unægtelig simpel og grandios. Grupperingen af Figurerne er smuk; Maria er fuld af rolig Værdighed, og Barnets Ansigt meget udtryksfuldt. Ved denne Leilighed kunne vi ikke tilbageholde den Bemærkning, at Jesus-barnet paa dette Billede synes os mere fremrykket i Alder end det i lignende Compositioner pleier at finde Sted; vi ville forresten ikke derfor paa nogen Maade dadle dette, men anføre det blot som noget, der ikke er sædvanligt. Den Glorie af Englehoveder, der i en glandsfuld Taage omgiver den guddommelige Gruppe, er fortreffeligt udført. Ligeledes er Madonnas Draperie smukt kastet og mesterligt malet. 4) Partie af Smyrna, malet 1835 af Englænderen Haring. Dersom ikke Hr. Rørbyes aandfulde Billeder havde gjort vort Øie noget fortroligt med den østerlandske Verden, vilde dette Stykke, som iøvrigt ikke kan maale sig med vor Landsmands Arbeider, vistnok have frapperet mangen Beskuer. Imidlertid er dog den hele Scene, endskjøndt den egentlig ikke viser os noget Nyt, ret interessant. Kaffehuset i Forgrunden med sine mauriske Arcader og rygende Gjæster fængsler Øiet paa en behagelig Maade, uagtet man i perspectivisk Henseende maaskee kunde have Eet og Andet at indvende mod det langt fremspringende Tag. Ogsaa Moskeerne med de slanke Minareter bidrage til at hæve dette lille Arbeide, som har en ret vakker Tone. Blandt Figurerne, der tjene til Staffage, have vi især med Opmærksomhed betragtet en Mand, som i en meget naturlig Stilling, der røber Træthed, læner sig op til en Muur, og venter paa, at en Vandkrukke, som han har sat hen under et af Muren fremvældende Springvand, skal blive fyldt. 5) Indgangen til Villa Borghese af Diofebi. Enhver Læser og Læserinde, som blot har gjennemløbet en italiensk Reisebeskrivelse, kjender Navnet paa denne prægtige Villa med dens vidtløftige smagfulde Park, hvor man vandrer mellem Templer, Statuer, Fontainer, Vandbassins og kunstige Ruiner. Paa dette Stykke seer man dog intet af Helligdommen selv, men kun den, lige udenfor Porta del Popolo i de nyeste Tider opførte Indgang til den skjønne Lystskov. To ziirlige Pavilloner med en stor Jernport i Midten, gjennem hvis Gitterværk man øiner et Cassino og et Vandfald, antyde, at der indenfor findes noget mere end Sædvanligt. Udenfor, lige i Forgrunden er en rig Staffage af Gaaende, Ridende og Kjørende. I en Vogn sidde muntre Qvinder af den lavere Almue med Mandshatte og brogede Klæder; deres lystige Gebærder og den i Veiret hævede Tambourin vidne om det gode Lune, der besjeler dem. En anden Equipage rummer derimod fornemme Damer, som formodentlig have gabet eller coquetteret hele Corso igjennem, og nu ville fortsætte det begyndte Dagværk i Parkens Alleer. Blandt Fodgjængerne staae to Gensdarmer, og oversee Mængden med deres Speiderblik. Forresten har dette Stykke en mat Tone, og vækker, egentlig talt, mere Interesse ved sit Indhold end just ved sit Værd. 6) Et Partie af Capitolium af Martens. Man seer gjennem et af Sidepalladsernes Arcader henimod den store Trappe, der fører ned til Piazza del Campidoglio, Statuerne paa endeel af Balustraden (Castor og Pollux), Trophæer og den ene colonna milliaria. Bagved disse Gjenstande hæver Kirken Araceli sig med sin mærkelige Facade, der virker saa imponerende, naar man nede fra Pladsen seer den throne over den gigantiske Trappe, som fører op til den. Dybere nede et Partie af Staden.

Generel kommentar

Dette er en artikel fra Dansk Kunstblad, 3. Bd., Nr. 24, 3.11.1838.

Emneord
Thorvaldsens malerisamling
Personer
Francesco Diofebi · C.W. Eckersberg · George Edwards Hering · J.L. Jensen · J.L. Lund · Ditlev Martens · Martinus Rørbye · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 22.05.2018 Print