Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6359 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

8.1.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen har besøgt Thorvaldsen og blev trøstet og opmuntret af ham efter at have fortalt om den hårde kritik fra hjemlandet. Han ser Thorvaldsen arbejde på lermodellen til relieffet Nemesis med straffens og belønningens genier, A364.

Efter Bordet gik jeg til Thorvaldsen der havde ønsket at faae det døende Barn, han arbeidede nu paa et nyt Basrelief. Retfærdigheden paa sin rullende Vogn, Himmeltegnene buede sig over hende, med Vægten nærmest, to Genier, den Straffende, med Sværdet[,] den Belønnende, med Blomster og Frugter. – Th.s Hænder vare oversmuurte med Leeret, han saae min Bleghed, spurgte om jeg var syg, og da jeg fortalte om Molbecks strænge ubillige Kritik, lagde han Haanden paa min Skulder og sagde: »For Guds Skyld lad aldrig Sligt røre Dem, jo mindre Een forstaaer af Kunsten, jo strængere bliver han, det er det skjønne hos Kunstneren, jo mere han trænger ind i sin Kunst seer han dens Vanskelighed og bliver mildere mod / andre. Hvorledes strede ikke Baggesen og Øhlenschlæger, hiin havde ikke dennes dybe Aand, denne ikke hiins Vittighed og de spilte deres Ro og maaskee mangt et Kunstværk for en tom Strid. – Føl Deres egen Kraft, lad Dem ikke lede af Mængdens Dom og gaae roligt fremad. Gud skee Lov at jeg ikke er afhængig af nogen, kan leve hvor jeg vil, jeg kan nok tænke mig Deres Forhold, det Ulykkelige at maatte trænge til Publicum, og dette tør det aldrig vide, ellers udsættes man for Behandling af dets taabelige Luner. – Nu har jeg hvad jeg kan leve af, trænger til Ingen og det er min Lykke! Gud veed hvor stor Verden da kaldte mig!« Han forærede mig nu 30 Blade Conturer til sine Basrelief, trykkede hjerteligt min Haand og bad mig bære Verdens Ubillighed saa let, det var mig mueligt! -

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Essensen af Thorvaldsens trøst af Andersen handler her ikke kun om at kunne klare negativ kritik, men om den centrale tankegang ift. retten til selv at bestemme over eget liv. Tanken var et knudepunkt i samtidens spirende demokrati, og Thorvaldsen var et af de stærke forbilleder på dette punkt. Billedhuggerens her besungne frihed og status var ikke kommet af sig selv, se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804, der omhandler Thorvaldsens centrale beslutning om at ville blive i Rom, på trods af den danske stats krav om at han vendte hjem og tjente konge og fædreland.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 270, l. 14 – p. 271, l. 9.

Emneord
Frihedsidealer · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Kunstnermiljøet i København · Relieffer, allegorier · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen om sin kunst · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Ugift og fri
Personer
Jens Baggesen · Christian Molbech · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.09.2018 Print