Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5734 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

12.12.1831 Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Christian Frederik har hørt, at Alexanderfrisen, jf. A503, til Christiansborg Slot samt Kristus, jf. A82, og Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, til Vor Frue Kirke snart er færdige og vil kunne blive sendt til København. Han vil bestræbe sig på, at fragten kommer til at ske med et af kongens krigsskibe, som man nok gerne anvender til “en saa interessant Sendelse”. Håber, at portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, vil kunne blive færdig i marmor samtidig med det øvrige. Bestiller fire statuer efter Thorvaldsens eget valg til den sal på Christiansborg Slot, hvor Alexanderfrisen skal hænge. Håber i øvrigt, at Kirkebygningskommissionens snart aflagte regnskab vil vise, at man får råd til at bestille apostlene i marmor. Glæder sig over, at danske kunstnere i Rom gør fremskridt under Thorvaldsens kyndige rådgivning og beskyttelse.

Hr. Etatsraad og Commandeur Thorvaldsen! For ikke længe siden har jeg hørt fra Rom at De har forøget Frisen: Alexanders Indtog, med nogle Figurer og at det Exemplar som saaledes udføres til Slottet snart kan ventes fuldendt. – Christus Statuen, som jo er arbeidet i Carara, kan De vel ogsaa i næste Aar lægges sidste Haand paa; og, som jeg hører, kan Figurene til Frontonen paa Frue Kirke, brændte i Leer vendtes hidsendte. Tiden nærmer sig saaledes hvor vi kunne vente at see de fortrinligste Kunstværker af Deres Haand finde deres Plads i Fædrenelandet; underrettet i tide om naar De troer at kunne afsende dem skal jeg bestræbe mig for at see alt indrettet til disse Kunstværkers Afsendelse med et Krigsskib som jeg ikke omtvivler at man jo gierne anvender til en saa interessant Sendelse.
Maatte til den Tid Portrait Statuen som De har modelleret af min Gemalinde Prindsesse Carolina Amalia være udført i det skiønneste Marmor og fuldendt af Deres Haand da vilde et af mine kiereste Ønsker opfyldes; og jeg tillader mig herved at bestille dette Arbeide hos Dem for den Priis som De nærmere ville underrette mig om og hvis Betaling jeg ønsker efterhaanden at afgiøre med Dem sammen min Banqui er C.H. Donner i Altona.
Til den Sal paa Christiansborg som skal forherliges med Deres Frise og som bliver decoreret i Overenstemmelse dermed veed jeg at man ønsker at besidde fire Statuer i Marmor af Deres Haand. Jeg har meget raadet til Venus og tvende nye som De maatte anmodes om at componere dertil Vidste jeg hvilke De fortrinsviis tænkte paa at udføre som De dertil componerede og udførte. Vilde De underrette mig om hvilke De fortrinsviis vilde vælge kunde jeg foranledige at disse nævnedes naar Bestillingen giøres, men bedst at overlade Dem selv Valget tænker jeg. Snart vil De blive tilskrevet desangaaende.
Hvergang jeg seer Apostlene i Gibs i Frue Kirke ønsker jeg: gid de vare i Marmor. Ogsaa derpaa haaber jeg at man tager Hensyn naar, som nu snart skal skee, Kirkens Bygnings Regnskab opgiøres aflægges og Summen til dens fremtidige Vedligeholdelse og Forskiønnelse fastsættes.
Efterretningerne fra de danske Kunstnere i Rom glæde mig ved de gode Forhaabninger Udsigter de give aabne for Kunsten i Fædrenelandet. Bluncks Malerie Ezekiels Vision har vundet fortient Bifald, Bissen har nok modtaget Bestillinger savner troer jeg ikke Arbeide, Troels Lund fortiener den Roes De giver ham ærligt; i Medailleur Kunsten Christensen anbefaler jeg Dem særdeles naar han med den flinke Architect Hansen ankommer til Rom – Alle ere de lykkelige ved i Dem at finde en Raadgiver og Beskytter, en Fader for de unge Kunstnere.
Min Gemalinde lader Dem meget hilse og jeg henlever kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen Deres
forbundne og velvilligste

Kiøbenhavn d 12 Decbr 1831. Christian Frederik.
Generel kommentar

Dette er et koncept til det afsendte brev af 12.12.1831 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen; det afsendte brev er af uvisse årsager næsten helt ødelagt.

Arkivplacering
Rigsarkivet
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 472.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, priser
Personer
H.W. Bissen · Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Christen Christensen · Conrad Hinrich Donner · Christian Hansen · Kirkebygningskommissionen · Troels Lund
Værker
Sidst opdateret 07.04.2017 Print