12.12.1831

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Resumé

Christian Frederik har hørt, at Alexanderfrisen, jf. A503, til Christiansborg Slot samt Kristus, jf. A82, og Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, til Vor Frue Kirke snart er færdige og vil kunne blive sendt til København. Han vil bestræbe sig på, at fragten kommer til at ske med et af kongens krigsskibe, som man nok gerne anvender til “en saa interessant Sendelse”. Håber, at portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, vil kunne blive færdig i marmor samtidig med det øvrige. Bestiller fire statuer efter Thorvaldsens eget valg til den sal på Christiansborg Slot, hvor Alexanderfrisen skal hænge. Håber i øvrigt, at Kirkebygningskommissionens snart aflagte regnskab vil vise, at man får råd til at bestille apostlene i marmor. Glæder sig over, at danske kunstnere i Rom gør fremskridt under Thorvaldsens kyndige rådgivning og beskyttelse.

Dokument

Hr. EtatsraadI og CommandeurII Thorvaldsen! For ikke længe siden har jeg hørt fra Rom at De har forøget Frisen: Alexanders IndtogIII, med nogle Figurer og at det Exemplar som saaledes udføres til Slottet snart kan ventes fuldendt. – Christus StatuenIV, som jo er arbeidet i CararaV, kan De vel ogsaa i næste Aar lægges sidste Haand paa; og, som jeg hører, kan Figurene til FrontonenVI paa Frue Kirke, brændte i Leer vendtes hidsendte. Tiden nærmer sig saaledes hvor vi kunne vente at see de fortrinligste Kunstværker af Deres Haand finde deres Plads i Fædrenelandet; underrettet i tide om naar De troer at kunne afsende dem skal jeg bestræbe mig for at see alt indrettet til disse Kunstværkers Afsendelse med et KrigsskibVII som jeg ikke omtvivler at man jo gierne anvender til en saa interessant Sendelse.
Maatte til den Tid Portrait StatuenVIII som De har modelleret af min Gemalinde Prindsesse Carolina AmaliaIX være udført i det skiønneste MarmorX og fuldendt af Deres Haand da vilde et af mine kiereste Ønsker opfyldes; og jeg tillader mig herved at bestille dette Arbeide hos Dem for den Priis som De nærmere ville underrette mig om og hvis Betaling jeg ønsker efterhaandenXI at afgiøre med Dem sammen min Banqui er C.H. DonnerXII i Altona.
Til den Sal paa Christiansborg som skal forherliges med Deres Frise og som bliver decoreret i Overenstemmelse dermed veed jeg at man ønsker at besidde fire Statuer i MarmorXIII af Deres Haand. Jeg har meget raadet til VenusXIV og tvende nye som De maatte anmodes om at componere dertil Vidste jeg hvilke De fortrinsviis tænkte paa at udføre som De dertil componerede og udførte. Vilde De underrette mig om hvilke De fortrinsviis vilde vælge kunde jeg foranledige at disse nævnedes naar Bestillingen giøres, men bedst at overlade Dem selv Valget tænker jeg. Snart vil De blive tilskrevet desangaaende.
Hvergang jeg seer Apostlene i Gibs i Frue KirkeXV ønsker jeg: gid de vare i Marmor. Ogsaa derpaa haaber jeg at man tager Hensyn naar, som nu snart skal skee, KirkensXVI Bygnings Regnskab opgiøres aflægges og Summen til dens fremtidige Vedligeholdelse og Forskiønnelse fastsættes.
Efterretningerne fra de danske Kunstnere i Rom glæde mig ved de gode Forhaabninger Udsigter de give aabne for Kunsten i Fædrenelandet. BluncksXVII Malerie Ezekiels VisionXVIII har vundet fortient Bifald, BissenXIX har nok modtaget Bestillinger savner troer jeg ikke Arbeide, Troels LundXX fortiener den Roes De giver ham ærligt; i Medailleur Kunsten ChristensenXXI anbefaler jeg Dem særdeles naar han med den flinke Architect HansenXXII ankommer til Rom – Alle ere de lykkelige ved i Dem at finde en Raadgiver og BeskytterXXIII, en Fader for de unge Kunstnere.
Min GemalindeXXIV lader Dem meget hilse og jeg henlever kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen Deres
forbundne og velvilligste

Kiøbenhavn d 12 Decbr 1831. Christian Frederik.

Generel kommentar

Dette er et koncept til det afsendte brev af 12.12.1831 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen; det afsendte brev er af uvisse årsager næsten helt ødelagt.

Arkivplacering

Rigsarkivet

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 472.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” den 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “kommandør af Dannebrog” den 1.8.1829, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), jf. A503, marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 5. Dvs. marmorbruddet ved Carrara, Italien.

 6. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 8. Dvs. portrætstatuen, originalmodellen Caroline Amalie, A164. Se også dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 9. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 10. Portrætstatuen blev aldrig udført i marmor, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 11. Dvs. successivt. Se også artiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater.

 12. Den dansk-tyske bankdirektør og storkøbmand Conrad Hinrich Donner.

 13. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 14. Dvs. Venus med æblet, jf. A12.

 15. Dvs. de tolv apostle i gips som stod opstillet i Vor Frue Kirke, København fra 1828 og frem til, at gipsfigurerne blev erstattet af marmorversioner o. 1839, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 16. Dvs. Kirkebygningskommissionens.

 17. Den danske maler Ditlev Blunck.

 18. Ditlev Blunck: Profeten Ezekiels syn, 1830, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS200.

 19. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 20. Den danske maler Troels Lund.

 21. Den danske medaljør og billedhugger Christen Christensen.

 22. Den danske arkitekt Christian Hansen.

 23. Se også dokumenter tilknyttet emnet Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere.

 24. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

Sidst opdateret 07.04.2017