No. 1526 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

Rom

27.4.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

J.F. Clemens [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Gode Herr Clemens.

For at kunde afgiøre min heele sidste Koresspondens til Dem fra Rom paa eengang har jeg indtil nu opsat at besvare Deres tvende sidste Breve det første af 27 Febr. det andet af 26 Martii, som jeg rigtigen har bekommet, og hvorom De maaske alt vil være Underrettet. Jeg takker Dem meeget for den Godhed, De derved, som ved alle andre Lejligheder har beviist mig, med at sende mig Pengene til Reisen, og til Indkjøb af Medailler for Hr. G. R. Bulow, ogsaa for alle interessante Efterretninger De har meddelt mig der hjeme fra, som altid har været mig saa kjærkomne. Nu er det da Gud skee Tak kommet saavidt, at jeg er Reise færdig og kan vende tilbage til Fædrenelandet, til Dem, og mine andre kjære Venner, som jeg kan forsikkre Dem ikke glæder mig lidet: det eneste Tab der vil smerte mig meest, er den Venskabelige Omgang med vores Ven Thorwaldsen, hvis Venskab og hvis Talent, jeg sætter lige høy Priis paa. For den Konst og Naturnydelse man taber her findes Haaber jeg ogsaa Erstatning, ved Venskab, og maaskee noget meere i vort Kjøbenhavn, og for det øvrige forlader jeg med fornøyelse Rom Kuns det eneste der giør mig meest ondt og som jeg veed der ogsaa vil giøre Dem ondt er: at jeg ikke kan komme i Selskab med Hr. Thorwaldsen, det vilde ikke allene have været mig i mange henseender Fordeelagtigt og behageligt, men jeg vilde have sparet store Udgivter Hr. Thorwaldsen har bekomet meeget skjøne Breve fra H. H. Prinds Christian, fra Bygningskomissionen, og fra Hr. E.R. Hansen, som han alle har beskrevet med den Erklæring, at han vil komme til neste Sommer, mig synes, at man derhjeme, langt fra ikke har den Idee om Hr. Thorw. Renomme og om hans Velhavende, som det virkeligen er i sig selv, som en Konstner, er han nu alt en meeget formuende Mand, og for hans Talent, sættes han med rette ved siden af Canova, altsom Nutidens første Billedhugger, hvorfor han er agtet og erkjendt i alle Lande, dette giør at alle formuende Reisende der kommer til Rom bestiller Arbeider hos ham, og han har nu saa meeget at bestille, at han vidst ikke letteligen vil kunde rive sig løs, for at reise hiem, og om saa er, vil det vidst kun blive for en meeget kort Tid dog meeget meere herom naar vi sees –

Nu har jeg indpakket mit store Malerie til Hr. Nathanson med fleere andre, og om faae Dage afgaaer det herfra med adressen til Hr. Senn i Hamborg, det er mig kjært at det skal gaae over Land, der vil det ikke saa let kunde gaae tabt, de andre Ting jeg har sendt med er: et Portrait, af et fruentimmer i Neapolitansk Bondedragt, en liden Akademie Figur, nogle smaaskizer, og smaaprospecter af Rom af de interessanteste Puncter, som har vundet her adskilliges Bifald, da de ere troligen Copieret efter Naturen, desuden endeel Tegninger og en heel deel Koberstik, disse sidste ere ikke anførte, alle disse Smaaeting har jeg lagt inde i Rullen. En Spediteur her, Hr. Sceri har paataget sig Transporten til Hamborg. Jeg har i den senere Tid malet en liden Equise af en Madona med Christus barnet, til H.H. Prins Christian, som De sagde mig i hans Navn, jeg har giordt en Imitation af Raphaels gudomelige Madona de Folignio dette lille Stykke behagede Hr. Thorvaldsen saa vel, at jeg gierne overlod ham det, han har [...]

Det fornøyer mig at kunde melde Hr. G.R. Bulow at jeg har været saa hældig at overkomme, en Samling af henved 650 stk. antike Medailler, deels store, af mindre og af gandske smaa, de fleste temeligen vel Konserverte, og for en, som alle forsikrer meeget billig Priis, af 20 Scudi, eller omtrent 70 Mk. Banco, men som jeg ikke er kjendere af disse Ting, tør jeg endnu ikke smigre mig med Hr. G. Raadens Tilfredshed, de ere deels af Kobber deels af Metal, af endeel er der doubletter, jeg har med meegen Omsorg indpakket dem i bunden af min Kuffert, og lagt smaae bredder over, beklædet med Papir, at de ey ere synlige, flere vilde jeg ikke kunde føre med mig for tyngden Skyld, det øvrige af Sumen skal jeg reedeligen søge at afbetale ved min Hjemkomst. Jeg har ogsaa gjordt Udkast til en Madona, for Geheimeraaden, en Imitation, af la Jardiniere af Raphael.

Om 10 til 14 Dage agter jeg at sige farvel til Rom, i Florenz vilde jeg opholde mig nogle Dage, i Bologna ligeledes, jeg agter at gaae over Tirol til München, ogsaa der vilde jeg opholde mig nogle Dage for at see de herlige Konstskatte som der skal findes, derfra over Nürnberg til Dresden, derfra kan jeg endnu ey bestemme om jeg gaaer til Berlin eller lige til Hamborg, gierne Reiste jeg til Lands derfra til Kjøbenhavn, deels for at besøge mine Søskende, og Hr. G.R. Bulow paa Sandrumgaard, men det komer an paa hvorvidt Pengene rækker.

Det fornøyer mig, at have fundet i Hr. Lund, som hilser Dem, en meeget duelig Kunstner, han har synes mig meegen Smag og Kundskab om alt hvad der henhører til sit Fag som Historiemaler, han har begyndt et Malerie til en Kirke i Fyen, som lover at blive meeget godt, Kompositionen er fortreffelig, som Hr. Thorw. ogsaa finder, jeg begriber ikke hvorfor han ikke har kundet blive Professor han har taget det meeget fortrydeligt (han syntes at være lidt spændt imod mig i førstningen, hvorfor? veed jeg ikke da han maaske havde en anden Idee om min tænkemaade), men han er blevet Skadeløsholdt, paa en meeget honette Maade synes mig, ved at have Bestillinger, af de første Malerier, Altertavlerne til Frue og Petrikjirke, for Folk af Hr. Lunds Characteer maae Rom være et herligt Sted –

Hr. Thorvaldsen beeder Dem paa det Venskabeligste hilset, han befinder sig vel og Arbeider meeget flittig, faaer daglig fleere nye Bestillinger, han har nyeligen fuldendt, en Modell af en Venus (en repitition af Hans lille Venus) som sikkert er hans fortrinligste Mesterstykke det er virkelig et Gudomeligt Værk, den fik alt en Liebhaber førend den blev færdig, og nu har den faaet en anden – Han ønskede gierne at jeg skulde blive her indtil han bliver Reisefærdig, men fleere Aarsager giør det for mig umueligt, han har lovet at vilde komme til København, jeg troer det ogsaa saasnart jeg seer ham der – Jeg har mange Ting at meddele Dem, om det som om andet meere, men det kan ikke skee førend vi sees – Jeg beder Dem da at tage til Takke med dette lidet for dennegang, jeg forsikrer Dem at jeg ret føler mig lykkelig ved det glade Haab, snart at kunde see Dem igien som ogsaa mine andre Venner, og min lille Søn. Hvor ønskede jeg [...]

Generel kommentar

Dette er et et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-69)
Andre referencer

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 110-115.
Personer
Johan Bülow · Antonio Canova · Christian 8. · C.F. Hansen · J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 29.09.2016 Print