27.4.1816

Afsender

C.W. Eckersberg

Afsendersted

Rom

Modtager

J.F. Clemens

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Gode Herr Clemens.

For at kunde afgiøre min heele sidste Koresspondens til Dem fra Rom paa eengang har jeg indtil nu opsat at besvare Deres tvende sidste Breve det første af 27 Febr. det andet af 26 Martii, som jeg rigtigen har bekommet, og hvorom De maaske alt vil være Underrettet. Jeg takker Dem meeget for den Godhed, De derved, som ved alle andre Lejligheder har beviist mig, med at sende mig Pengene til Reisen, og til Indkjøb af Medailler for Hr. G. R. Bulow, ogsaa for alle interessante Efterretninger De har meddelt mig der hjeme fra, som altid har været mig saa kjærkomne. Nu er det da Gud skee Tak kommet saavidt, at jeg er Reise færdig og kan vende tilbage til Fædrenelandet, til Dem, og mine andre kjære Venner, som jeg kan forsikkre Dem ikke glæder mig lidet: det eneste Tab der vil smerte mig meest, er den Venskabelige Omgang med vores Ven Thorwaldsen, hvis Venskab og hvis Talent, jeg sætter lige høy Priis paa. For den Konst og Naturnydelse man taber her findes Haaber jeg ogsaa Erstatning, ved Venskab, og maaskee noget meere i vort Kjøbenhavn, og for det øvrige forlader jeg med fornøyelse Rom Kuns det eneste der giør mig meest ondt og som jeg veed der ogsaa vil giøre Dem ondt er: at jeg ikke kan komme i Selskab med Hr. Thorwaldsen, det vilde ikke allene have været mig i mange henseender Fordeelagtigt og behageligt, men jeg vilde have sparet store Udgivter Hr. Thorwaldsen har bekomet meeget skjøne Breve fra H. H. Prinds Christian, fra Bygningskomissionen, og fra Hr. E.R. Hansen, som han alle har beskrevet med den Erklæring, at han vil komme til neste Sommer, mig synes, at man derhjeme, langt fra ikke har den Idee om Hr. Thorw. Renomme og om hans Velhavende, som det virkeligen er i sig selv, som en Konstner, er han nu alt en meeget formuende Mand, og for hans Talent, sættes han med rette ved siden af Canova, altsom Nutidens første Billedhugger, hvorfor han er agtet og erkjendt i alle Lande, dette giør at alle formuende Reisende der kommer til Rom bestiller Arbeider hos ham, og han har nu saa meeget at bestille, at han vidst ikke letteligen vil kunde rive sig løs, for at reise hiem, og om saa er, vil det vidst kun blive for en meeget kort Tid dog meeget meere herom naar vi sees –

Nu har jeg indpakket mit store Malerie til Hr. Nathanson med fleere andre, og om faae Dage afgaaer det herfra med adressen til Hr. Senn i Hamborg, det er mig kjært at det skal gaae over Land, der vil det ikke saa let kunde gaae tabt, de andre Ting jeg har sendt med er: et Portrait, af et fruentimmer i Neapolitansk Bondedragt, en liden Akademie Figur, nogle smaaskizer, og smaaprospecter af Rom af de interessanteste PuncterI, som har vundet her adskilliges Bifald, da de ere troligen Copieret efter Naturen, desuden endeel Tegninger og en heel deel Koberstik, disse sidste ere ikke anførte, alle disse Smaaeting har jeg lagt inde i Rullen. En Spediteur her, Hr. Sceri har paataget sig Transporten til Hamborg. Jeg har i den senere Tid malet en liden Equise af en Madona med Christus barnetII, til H.H. Prins Christian, som De sagde mig i hans Navn, jeg har giordt en Imitation af Raphaels gudomelige Madona de Folignio dette lille Stykke behagede Hr. Thorvaldsen saa vel, at jeg gierne overlod ham detIII, han har [...]

Det fornøyer mig at kunde melde Hr. G.R. Bulow at jeg har været saa hældig at overkomme, en Samling af henved 650 stk. antike Medailler, deels store, af mindre og af gandske smaa, de fleste temeligen vel Konserverte, og for en, som alle forsikrer meeget billig Priis, af 20 Scudi, eller omtrent 70 Mk. Banco, men som jeg ikke er kjendere af disse Ting, tør jeg endnu ikke smigre mig med Hr. G. Raadens Tilfredshed, de ere deels af Kobber deels af Metal, af endeel er der doubletter, jeg har med meegen Omsorg indpakket dem i bunden af min Kuffert, og lagt smaae bredder over, beklædet med Papir, at de ey ere synlige, flere vilde jeg ikke kunde føre med mig for tyngden Skyld, det øvrige af Sumen skal jeg reedeligen søge at afbetale ved min Hjemkomst. Jeg har ogsaa gjordt Udkast til en Madona, for Geheimeraaden, en Imitation, af la JardiniereIV af Raphael.

Om 10 til 14 Dage agter jeg at sige farvel til Rom, i Florenz vilde jeg opholde mig nogle Dage, i Bologna ligeledes, jeg agter at gaae over Tirol til München, ogsaa der vilde jeg opholde mig nogle Dage for at see de herlige Konstskatte som der skal findes, derfra over Nürnberg til Dresden, derfra kan jeg endnu ey bestemme om jeg gaaer til Berlin eller lige til Hamborg, gierne Reiste jeg til Lands derfra til Kjøbenhavn, deels for at besøge mine Søskende, og Hr. G.R. Bulow paa Sandrumgaard, men det komer an paa hvorvidt Pengene rækker.

Det fornøyer mig, at have fundet i Hr. Lund, som hilser Dem, en meeget duelig Kunstner, han har synes mig meegen Smag og Kundskab om alt hvad der henhører til sit Fag som Historiemaler, han har begyndt et Malerie til en Kirke i FyenV, som lover at blive meeget godt, Kompositionen er fortreffelig, som Hr. Thorw. ogsaa finder, jeg begriber ikke hvorfor han ikke har kundet blive ProfessorVI han har taget det meeget fortrydeligt (han syntes at være lidt spændt imod mig i førstningen, hvorfor? veed jeg ikke da han maaske havde en anden Idee om min tænkemaade), men han er blevet Skadeløsholdt, paa en meeget honette Maade synes mig, ved at have Bestillinger, af de første Malerier, Altertavlerne til Frue og Petrikjirke, for Folk af Hr. Lunds Characteer maae Rom være et herligt Sted –

Hr. Thorvaldsen beeder Dem paa det Venskabeligste hilset, han befinder sig vel og Arbeider meeget flittig, faaer daglig fleere nye Bestillinger, han har nyeligen fuldendt, en Modell af en VenusVII (en repitition af Hans lille Venus) som sikkert er hans fortrinligste Mesterstykke det er virkelig et Gudomeligt Værk, den fik alt en Liebhaber førend den blev færdig, og nu har den faaet en anden – Han ønskede gierne at jeg skulde blive her indtil han bliver Reisefærdig, men fleere Aarsager giør det for mig umueligt, han har lovet at vilde komme til København, jeg troer det ogsaa saasnart jeg seer ham der – Jeg har mange Ting at meddele Dem, om det som om andet meere, men det kan ikke skee førend vi sees – Jeg beder Dem da at tage til Takke med dette lidet for dennegang, jeg forsikrer Dem at jeg ret føler mig lykkelig ved det glade Haab, snart at kunde see Dem igien som ogsaa mine andre Venner, og min lille Søn. Hvor ønskede jeg [...]

Oversættelse af dokument

Good Mr Clemens,

In order to finish all my last correspondence to you from Rome at one time I have up to now postponed answering your two last letters the first of February 27th the second of March 26th which I have duly received, of which you may already be informed. I thank you very much for the kindness you, as on all other occasions, have shown me sending me money for the journey and for purchase of medals for Mr G.R. Bülow, also for the interesting news you have told me from home, which has always been appreciated by me. Now, thank goodness I have managed to be ready to depart and can return to my native country, to you, and my other dear friends, which I can assure you pleases me immensely: the only loss which will really grieve me is the friendly acquaintance with our friend Thorvaldsen, whose friendship and whose talent I appreciate equally. For the enjoyment of art and scenery one loses here I hope one will find compensation in friendship and perhaps more than that in our Copenhagen, for the rest I leave Rome with pleasure. The only thing that pains me most, and which I know would pain you as well is: not being able to be in Mr Thorvaldsen’s company, it would not only have been advantageous and comfortable for me in many respects but I should have saved heavy expenses. Mr Thorvaldsen has received very favourable letters from His Highness Prince Christian, from the Building Commission for Christiansborg Palace, and from Mr E.R. Hansen, all of which he has described with the statement that he will come next summer. It seems to me that at home people have no idea about the reality of Mr Thorvaldsen’s fame and about his prosperity, as an artist he is now a very affluent man, and as for his talent he is rightly placed beside Canova, the first sculptor in our time, which is why he is respected and recognized in all countries. This has the effect that all wealthy travelers arriving in Rome commission works from him, and he has now so much to do that he won’t be able to break away easily to go home and if he does it will certainly be only for a very short time, but much more about this, when we meet. –

Now I have packed up my large painting for Mr Nathanson together with several others, and in a few days it will be forwarded from here to the address of Mr Senn in Hamburg. I am pleased it is a land transport, then it will not easily be lost. The other things I have sent are: a portrait of a woman in a Neapolitan peasant costume, a small study of a nude, some minor sketches and minor prospects of Rome of the most interesting spots, which have here met with the approval of several people, as they have been conscientiously drawn from nature, besides this several drawings and a number of line engravings, the latter have not been enumerated, all these small items I have placed inside the roll. A forwarding agent here, Mr Sceri has undertaken the transport to Hamburg. Lately I have painted a small sketch of a Madonna with the Christ Child for His Highness Prince Christian which you told me to in his name; I have made an imitation of Raphael’s divine Madonna de Folignio, this piece so pleased Mr Thorvaldsen that I willingly let him have it, he has […]

I am happy to be able to tell Mr G.R. Bülow that I have been so fortunate to come by a collection of about 650 antique medals, both large, small, and tiny, most of them well preserved, at what all assure me to be a low price, of 20 Scudi or about 70 Mark Banco, but as I am not a connoisseur of these matters I dare not indulge in the Privy Councillor’s satisfaction. They are of copper as well as of metal, many of them are in duplicates- With great care I have packed them up at the bottom of my suitcase and placed small boards covered with paper so that they are not visible, I should not be able to take more with me because of the weight; the rest of the sum I shall honestly seek to pay on my return. I have also made a draft for a Madonna for the Privy Councillor, an imitation of la Jardiniere by Raphael.

I intend to say good bye to Rome in 10 to 14 days, in Florence I shall stay some days, likewise in Bologna, I intend to go to Munich via Tirol, I shall also stay there for a couple of days to see the magnificent art treasures which are to be found there, from there via Nürnberg to Dresden, from there I can not yet decide whether I go to Berlin or direct to Hamburg, I should gladly go by land from there to Copenhagen to visit both my brothers and sisters and Mr G. R. Bûlow at Sandrumgaard, but that depends on how far the money goes.

I am delighted to have found a very competent artist in Mr Lund, who sends his regards. I find him to be an artist of taste and he has knowledge about everything relating to his line as historical painter. He has begun a painting for a church at Funen, which promises well, the composition is excellent, which also Mr Thorvaldsen thinks. I do not understand why he has not become professor; he has taken it rather ill (he seemed to be a little tense towards me at the beginning, why? I do not know as he might have had other ideas about my way of thinking), but he has had compensation in, I think, a very honourable way by being commissioned the first paintings, the altar pieces for the Church of Our Lady and the Petri Church. To people of Mr Lund’s nature Rome must be an excellent place –

Mr Thorvaldsen sends you his most friendly regards, he is well and works very diligently, daily he receives more commissions. Recently he has finished a model of a Venus (a repetition of his small Venus) which certainly is his most excellent masterpiece. It really is a divine work, it already had an intending purchaser before it was finished and now another has turned up.- He would like me to stay here until he is ready to depart, but several reasons make it impossible for me, he has promised to come to Copenhagen, I shall acutally believe it as soon as I see him there – I have many things to tell you, about this as about other things, but it cannot be until we meet – I beg you then, to be content with the very little this time, I assure you that I feel happy in the hope of being able to see you again soon as well as my other friends and my little son. How I wished […]


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-69)

Andre referencer

Personer

Værker

A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12

Kommentarer

 1. De nævnte malerier kan ikke identificeres ud fra disse sparsomme oplysninger, »en liden Akademie«, dvs. et modelstudie, kan dog muligvis være et maleri af en liggende kvindelig model i privateje, hvortil Thorvaldsens Museum ejer en fortegning, D1853, (gave 1965 fra Viggo Jarls bo).

 2. Skitse til større maleri, der var bestilt af prins Christian (8.) Frederik og blev udstillet på Charlottenborg 1817, nu i Slagslunde Kirke. Dette er en fri kopi efter Rafaels maleri Madonna di Foligno, som netop var kommet tilbage fra Paris efter Wienerkongressens beslutning om tilbagelevering af de af franskmændene exproprierede kunstværker.

 3. Thorvaldsens Museum, B215. Dette maleri er en gentagelse af den ovennævnte skitse, endnu en replik findes i Krigsråd Mørks Minde, Store Kannikestræde 4, København, hvortil den er kommet som arv fra Eckersbergs døtre.

 4. Rafaels berømte madonna La belle Jardiniere havde Eckersberg set på Louvre i Paris under sit ophold der. Denne bestilling fra Bülow omtales første gang i brevene af 11.2.1815 og siden 1.2.1816.

 5. Altertavlen, forestillende Kristus i Emaus i Øster Hæsinge Kirke på Fyn, er malet 1816.
  Thorvaldsen og Lund besøgte stedet 27.9. – 28.9.1819.

 6. J.L. Lund havde ved Abildgaards død og de følgende år flere gange ansøgt om det ledige professorat; han blev først udnævnt i 1818.

 7. Venus med æblet, A12, marmor A853. En Venus i mindre format var blevet modelleret efter en skitse fra 1804 og udført i marmor 1805-09.
  Den ene af de to omtalte bestillere må være Lord Lucan, senere udførtes den flere gange i marmor til forskellige samlere.

Sidst opdateret 29.09.2016