Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10094 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

28.12.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At der over Musæets Eiendele – Thorvaldsens efterladte, Kjøberihavn skjænkede Kunstsager – skal forefindes et fuldstændigt Inventarium, ligger i Sagens Natur, er foreskrevet i Testamentet, er af Kommunens Fuldmægtig, Hr. Etatsraad Blechingberg, erklæret som en nødvendig Betingelse for Boets Slutning, og førend et saadant haves, modtager Kommunalbestyrelsen ikke Musæet. Der skal altsaa forfattes en fuldstændig Fortegnelse over de af Testator efterladte, Staden tilhørende Malerier, uden Undtagelse. Dersom Hr. Professor Høyen ønsker sig forskaanet for dette Arbeide, maae det uden Ophold overdrages til en anden, som, – da der er mange at vælge iblandt –, let kan findes.

Den 28de December 1847. Collin.


[herefter Thieles kommentar:]
Det kan vist ikke være Tvivl underkastet, at jo Optagelsen af en Fortegnelse paa samtlige Malerier er uafviselig nødvendig, selv om end ikke Forholdet til Kommunen fordrer dette. Jeg kan heller ikke troe, at det kan være Professor Høyens Mening i det ham overdragne Hverv, kun at ville tage Hensyn til eller reflektere paa et Udvalg af Malerisamlingen, ihvordan hans Plan til Opstillingen end maatte være; thi i dette Tilfælde vilde jo Kommissoriet, kun for en Deel være taget, til Følge, og han vilde da ikke have undladt, i sin Tid at afvise denne Deel af det overtagne Arbeide, for saaledes at sætte Executores istand til at tage passende Forholdsregler. Da Professor Bissen som Executorernes Middel er den, med hvem tvivlsomme Spørgsmaal med Hensyn til Opstillingsarbeidet nærmest maatte være at afhandle, mener jeg, at den attraaede Oplysning, som Executores dog aldrig har renonceret paa at modtage, maa søges hos ham i det Tilfælde, af Professor Høyen fremdeles skulde være utilbøjelig til at forfatte de omhandlede Lister.

Den 29de December 1847. J. M. Thiele.


[herefter Clausens kommentar:]
Jeg tvivler med Justitsraad Thiele heller ikke om, at jo en eller anden Misforstaaelse maa ligge til Grund ved de paagjældende Yttringer af Professor Høyen, eftersom ethvert Udvalg forudsætter en Oversigt over den hele Samling, der nærmest maa være at hente i en Fortegnelse; og jeg er ligeledes med ham enig i, at Professor Bissen – ifølge det Forhold, hvori han fra først af har staaet til det hele Arbeide – anmodes om at søge den nødvendige Fortegnelse bragt tilveie.

H. N. Clausen.


[herefter Schouws kommentar:]
Jeg kan ikke have noget imod, at Professor Bissen afhandler det Fornødne i denne Henseende med Professor Høyen.

Schouw.


[herefter Bissens kommentar:]
Jeg tvivler ikke paa, at Professor Høyen vil forfatte omtalte Liste over samtlige Thorvaldsens Malerier, og der vil vist heller Ingen med mere Lethed kunne gjøre det, da han jo i en lang Tid har beskjæftiget sig med samme. Jeg skal med Fornøielse tale med ham herom.

Bissen.


[herefter Langes kommentar:]
Er det ikke kortest og naturligst, at svare Professor Høyen, at man med Fornøieise imødeseer den tilbudte Meddelelse af hans Plan. At man derhos udhæver Magtpaaliggenheden af, at der forfærdiges en fuldstændig Liste, og udtaler Ønsket om, at han ogsaa i denne Henseende vil yde Musæet sin velvillige Bistand.

Den 28de December 1847. M. Lange


[herefter Collins kommentar:]
Jeg tiltræder Overpræsident Langes Forslag.

Den 29de December. Collin.


[herefter Bissens kommentar:]

Jeg ligeledes. Bissen.


[herefter Thieles kommentar:]

Ligeledes. Thiele.


[herefter Clausens kommentar:]

Jeg kan heller Intet have imod dette Forslag. H. N. Clausen.


[herefter Schouws kommentar:]

Jeg heller ikke. Schouw.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 138-139.

Emneord
Thorvaldsens malerisamling
Sidst opdateret 02.12.2011 Print