Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2237 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.C.L. Abrahams
N.C. Møhl
Lorens Thortsen
[+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststempel: [H]AMBURG 14 MAI

11.5.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

Leipzig

Modtagerinfo

Udskrift: Dem Herrn J: Thiele / abzugeben bey dherren Frege & Comp. / in Leipzig
/:poste restante:/

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 11 May 1819.

Du har rigtignok sagt at jeg skulde skrive Dig tit, men det er en egen Sag, naar jeg Intet har at skrive om. Dit Brev fra Hamborg har jeg faaet og er rigtig bleven oplæst i Forsamlingen, Holten har ogsaa haft det – i de følgende udbeder jeg mig Beskrivelse over de berømteste og berøgteste Mænd og Kvinder som Du maatte træffe paa Din Reise – Universitetsbygningen skal nu opbygges af Malling og kommer til at strække sig fra Fiolstræde til Nørregade – Rundetaarn og andre mærkværdige Ting og Personer staae endnu som da Du reiste – Finn Magnussen er bleven Professor og man siger at han skal have Rbd 1800 Sølv om Aaret – Meisling er nu Overlærer, men det er en Hemlighed her da han endnu ei har faaet Communication derom. Nissen vilde forskrive et andet Subj. dertil. I Kongenshave er der f[r]ygtelig Hob Mennesker i denne Tid og Møhl fisker i Springvandet efter Firben [xx] for at snitte op – Rothe har jeg hørt, og han er et Bæst – til at mæsse men Prækenen er ca. 100000000000… Gange bedre end de jeg ellers har hørt – at Krog Meier er Bisp har [Du] vel læst i Hamborger Aviser – De Folk som ere i Klubber og Selskaber skal belægges med Skat, ligeledes de som holde Heste &c &c. – Folkesagnene ere udkomne og indeholde adskillige Ikke[?]folkesagn, de af os meddelte ere forvanskede Not[er] er færre end i 1 Del – forresten er den udmærket – jeg tænker at De vil gjøre dig til Eftertidens Malling og Nyrup. Onde Folk paastaae at theaterdirektøren skal have en [xxxxxx] for Flid og Talent – Sibbern holder Bryllup paa det Snareste[,] i Søndags var Concert i Frederikskirken hvor de mest udmærkede Damer kvad, og det gik fortreffeligt men ville have gaaet endnu bedre hvis Fløiene havde været enige – at Folket lade Dig hilse og at Møhl intet ved at skrive kan Du vel udfinde af det Hele.

Lorens Thortsen.

(Jeg gidder ikke læs[e] det Skrevne nok engang – u[n]dskyld hvis der ingen Mening er i:)

[herefter med Abrahams’ håndskrift:]

datum ut supra
(kan du forstaae det?)

Inden jeg glemmer det, Proft[?] er bleven relegeret og opslaaet paa et sort Brædt paa Studiegaarden. Gud skee Lov, den Nyhed slap ud af mig, thi Asenet Thortsen har udtømmet Alt. I Enden af næste Uge opgiver jeg Informationer, og reiser som snarest; endelig seer jeg da finem malorum. Fra Wilster maa jeg hilse Dig meget. Jeg haaber, Du kan lade Dig naa med Lidt og hvis ikke Forfatterbeskedenhed forbød mig det, vilde jeg sige godt, derfor slutter jeg med et • –

Abrahams.

P. S. Apropos, idag seer det ud til Regn, men jeg er bange for at det gaaer over.

[herefter med Thortsens håndskrift:]
Lemming er bleven Prof: thelogiæ – Torwaldsen har hugget Ingemanns Byste – Hjorth er bleven Cicerone – der er nedsat en Commission for at indføre de Lancaestlerske Skoler i hele Landet – den Lieutenant Lassen der udskjeldte Capri for Hanrei er bleven kasseret – Nathan Daviderne have i Synagogen maatte gjøre Eed, som Vidner i Sagen med Gjellerup – Kammerraad Øllegaard er [b]rendt bort – idag er det Frøb: Moldenhavers Fødselsdag – Øehlenschlægers nordiske Digt kommer med det allerførste – igaar hørte jeg nogen læse af den som var ganske fortræffeligt, den begynder med Thors Reise, men forandrer siden Værsemaal ligesom i [Holger?] den er endnu bedre end den. Sibberns Psychologie er udkommen idag – Meisling har resenseret Oversættelsen af Foersoms Shakspear og agter at begynde med Wulff saa snart som muligt [xxxx] [xxxx] Folket kan ej lide den (Res.) – Fabers Rohrdrømmel er udkommen – Kruse og Rahbek mundhugges endnu – Dette ny Digt indeholder alle Gudernes Bedrifter og ender med Ragnarokt – Abrahams har villet skrive heri, men han har formodentlig glemt det thi han har ei været her i de sidste Dage – Weidemann (Conrad) er et særdeles uordentligt Menneske, iformiddags mødte jeg ham og han lovede at komme op til mig for at skrive Dig til men han er endnu ei kommen skjøndt Kl 6.

Du maa ikke forlange mere Nyt, for jeg troer at om jeg endog kunde vinde 5 [tegn for mark] 15 S derved var de mig ikke muligt at fortælle en Nyhed, det vil sige som [er] sand, eller som jeg ikke selv havde gjort. Jeg vilde gjerne have haft 3 Sider bemalede med det er muligt.

Guds Fred
Thortsen

[herefter med N.C. Møhls håndskrift:]
Efterat Lorentz og Abraham har udtømt deres Nyhedspose har jeg naturligviis intet Nyt at kunne fortælle dig; jeg vil derfor i Nyhedens Sted give dig et godt Raad: hvis Du paa den lange Fodreise skulde faae Blaser under Fødderne, da skal du ikke stikke Hul paa dem om de end skulde gjøre dig nok saa ondt; skulde der gaae Hul paa dem af sig selv, saa hold Restdag, thi ellers resicerer Du at maatte holde inde i 14 Dage. Gaae heller med uldne Sokker end med Rasmagerstrømper.

Semper tuus
N. C. Møhl

Generel kommentar

Dette brev er et fællesbrev fra Thortsen, Abrahams og Møhl, jf. Abrahams, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Andre referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 39 og 73.

Emneord
Portrætbuster, samtidige personer
Personer
Christian Wilster
Sidst opdateret 10.12.2018 Print