Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9889 af 10248
Afsender Dato Modtager
C.F. Holbech [+]

Afsendersted

Rom

23.5.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Udskrift: Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Tilføjet med anden hånd:] Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d 11 Juni 1845 GBrock

Rom den 23 Mai
1845

Høivælbaarne Her Conferenseraad Collin.

Den Underretning som Deres Høivælbaarenhed i Deres Brev af 27 April, ønskede, haver jeg herved den Ære at meddele Dem. Da Thorvaldsens Portræ-Statue [sic] kom til Rom, betalte han selv Transporten derfor, i samme Kasse som Statuen, befant sig ogsaa Basrelieffet Jupiter og Diane, om disse tvende Sager haver Thorvaldsen aldrig ytret for mig for hvem de vare bestemte. Da Thorvaldsen atter var reist tilbage til Kjøbenhavn fik jeg et Brev fra Baronesse von Stampe, i hvilket hun skrev mig at Thorvaldsens Portræ-Statue var bestemt til at udføres i Marmor for hende, og at omendskiønt hun ofte havde erindret Thorvaldsen derom, havde hun dog aldrig konne [sic] bringe ham til at sende mig sin Befaling til at paabegynde dette Arbeide. Da det var Baronessen meget om at giøre at Thorvaldsen strax naar han atter vænte tilbage til Rom selv kunde lægge sidste Haand paa Statuen, hun bad mig derfor om at begynde derpaa uden Thorvaldsens vidende, Pengene til Bestridelsen af Udgivterne til Marmor, og til Arbeiderne skulde jeg faae, naar jeg derom skriftlig henvente mig til her Consul Dalgas, og bestemte den Somma som jeg havde nødig. Baronessen mente at jeg intet resekerede ved denne Handel, men tværtimod at Thorvaldsen selv naar han atter kom tilbage til Rom vistnok vilde være meget tilfreds med ogsaa at finde dette Arbeide prepareret. Naturligvis hværken vilde, eller turde, jeg indlade mig derpaa, og søgte ved Undskyldninger trække mig ud af den Sag saa godt som jeg kunde, thi som Omstendighederne vare, turde jeg lige saa lidt fornærme Baronessen, som jeg vilde giøre noget uden Thorvaldsens egen Bfaling [sic]. At Basrelieffet Christus i Emaus af Thorvaldsen var bestemt for Baronesse von Stampe, kan jeg forsikre, thi Thorvaldsen haver mere end en Gang ytret dette for mig, jeg havde tillige hans Befaling til at lade det udføre i Marmor, Thorvaldsens Død giorde at dette Arbeide neppe naaede halv sin Fuldendelse, hvad der for Marmor og Arbeide, er spenderet derpaa haver jeg udgivet af Thorvaldsens den Gang mig anbetroede Kasse hvilket Deres Høivælbaarenhed vil finde indraget i mit Regnskab. Baade det ufuldendte Marmor-Basrelief, saavæl som Gybsmodellen, befinde sig i mit Atelier. Til Slutning skulde jeg ikke undlade at tolke Deres Høivælbaarenhed min særdeles Tak for de mig tilstaaede 200 Scudi, som her Bravo haver udbetaldt mig.

Med største Høiagtelse forbliver jeg Deres Høivælbaarenheds

takskyldige og ærbødige
C.F. Holbeck

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 75
Sidst opdateret 20.09.2011 Print