Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9874 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gustav Edvard Brock 16.4.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christine Stampe [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Ingen udskrift.
Tilskrift: Fru Baronesse Stampe!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I Skrivelse af 25 Marts d A har Fru Baronessen anmodet om snarlig Afgjørelse af Deres forskj. Andragender i afdøde Cftd Ths Bo nemlig af de i samme fremsatte Fordring paa at Ths Portraitstatue maatte blive Dem udleveret som Deres Eiendom. Det er for at imødekomme dette Ønske, at jeg efter at denne Sag har været forhandlet i en Samling mellem de hrr Exctre: test og øvrige Vedkomde [sic] i min Egenskab af Curator paa Massens Vegne tager mig den Frihed at tilskre [sic] F Baronessen og tillader mig at yttre, at hvormegen indre Sandsynlighed, den af Dem i Skrivelse af 5 Feb d A givne Fremstilling af den ovennævnte Statues Historie maatte frembyde for for Rigtigheden af Deres Paastand, er denne dog ikke saaledes begrundet, at der skulde foreligge noget gyldigt Beviis eller at Extrne og Museets Bestyrere, der her kun varetage en Andens Tarv, uden yderligere Legitimation skulde kunne efterkomme samme.

Den levende Interesse, hvormed Baronessen stedse har omfattet Ths Museum, synes imidlertid at aabne Udsigt til et Arrangement, hvorved denne Sag turde lade sig ordne paa en saavel for F Baronessen som Museet tilfredsstillende Maade, og det er i Tillid til denne Interesse, at jeg skal tillade mig at fremsætte en Art af Forslag til en Overenskomst. Det i F Baronessens Skrivelse af 5 Feb indeholdte Tilsagn om efter Deres Død at ville skjenke Museet alle de Originaler, hvoraf De ser i Besiddelse, og som det maatte savne, viser, at det kun er Deres Ønske for Deres Levetid at beholde Raadighed over den omspurgte Statue, der derefter skulde tilfalde Museet. Da det nu derhos vistnok ikke kan være FBarons Mening at ville negte Museet Tilladelse til at besidde et Exemplar af Ths Portraitstatue, saameget mere som De alerede [sic] har erklæret Dem villig til at overlade samme den i Deres Værge værende Form for deri at tage en Broncestatue, og det formodentlig ikke kan være Dem ubekjendt, at det var den Afdødes Ønske, at Museet saavidt muligt skulde indeholde Afstøbninger af samtlige hans Arbeider, synes de modstridende Interesser at kunne forenes derved, at Museet midlertidig anseer F Barossen [sic] for rette Eier, der ene kunde disponere over bemeldte Statue. Til at indgaae paa et saadant Arrangement maae de’ hr Executorer efter samtlige foreliggende Data vistnok antages at have fuldkommen Beføielse, og jeg tillader mig derfor at henstille til FBs: Betænkning, om De ikke i de forhaandenværende Omstændigheder maatte finde Opfordring til at indlade Dem paa en Overenskomst, hvorefter Boet stillede den omtalte Statue til Deres Disposition, imod at FBs fra sin Side overlod Museet den i Deres Værge værende Form for deri dels at tage en Afstøbning i Gips, dels den af Dem omtalte Broncestatue, samt derhos udstedte en lovformelig forbindende Erklæring om, at Originalen ved Deres Død skulde tilfalde Museet med fuldkommen og uindskrænket Eiendom. Ligesom FruB: derhos efter Skrivelsen af 5 Feb Intet har at erindre imod den af Kunstagent Bravo i Rom til Academiet St Luca skeete Overdragelse af en Afstøbning, saaledes maatte selvfølgelig ogsaa den til FPaulsen gjorte Gave staae ved Magt. Jeg anbefaler nu dette Forslag til FBaronesse Overveielse og forventer at modtage Deres ærede nærmere Meddelelse, forinden Sagen bliver forelagt dehr Executorer til endelig Afgjørelse, idet jeg dog derhos tilføier, at FBs: for det Tilfælde, at De ikke skulde troe at kunne indlade Dem paa det fremsatte Forslag, ikke vil kunne paaberaabe sig samme imod Boet.

Naar FBaronessen dernæst paa General Heideks Vegne har ønsket Oplysning om et Marmorbasrelief, som den Afdøde skal have lovet Generalen til Vederlag for et ham overdraget Maleri, og som Billedhugger Holbek skal have modtaget Ordre til at udføre, undlader jeg ikke at meddele, at et saadant Basrelief ikke er forefundet, men at man er villig til at overlade Generalen et Basrelief, hvoraf Museet maatte besidde Doubletter
16 April 45

ærbødigst
GBrock

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo 30 April 1845

GBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 71
Sidst opdateret 20.09.2011 Print