Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8334 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

10.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Udskrift af Mødeprotocollen ang. Mødet d 10 Febr 1840

”I Commissionens første Møde den 16de December 1839 blev omtalt hvorledes det Bygnings-Inspecteur Bindesbøll tilkommende Honorar successive medens Arbeidet stod paa, skulde anvises; men en Bestemmelse blev ikke tagen, fordi det var uafgiort, deels om han erholdt Gage som Inspecteur i Holsteen, naar han forblev her, deels om han for de af ham leverede Tegninger til Comiteen erholdt noget fra denne. Begge Dele ere nu afgiorte. Det er nemlig ved Kongelig Resolution af 4de Februar 1840 bestemt, at ligesom der hidtil ingen Gage er anviist ham som Bygnings-Inspecteur i Holsteen, saaledes skal fremdeles ingen Gage anvises ham, saalænge han forestaaer Bygningsarbeidet ved Museet, og at han derfor, indtil dette er fuldført og han melder sig til at tiltræde sit Embede, der imidlertid besørges af en Constitueret, er fritaget for at indløse sin Bestalling. I Henseende til den anden Tvivl, da har Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum under 7de Januar 1840 vedtaget, at den anseer det for sig uvedkommende at udbetale Inspecteur Bindesbøll det ham tilkommende Honorar for det af ham forfattede og approberte Bygningsproject, men overlader saadant til Bygnings-Commissionen. Med Hensyn til Foranførte, og næst at tilføie, at Inspecteur Bindesbøll blev ved Kongelig Resolution af 11te Junii 1839 udnævnt til meerbemeldte Post med en fast Gage af 800rbd og desuden paa Reiser, Diæter 3rbd 19 [tegn for skilling] og fri Befordring, formenes, at da man ved at overdrage ham dette Arbeide, og sætte ham ud af Nydelse af den ham tillagte Gage, vel ikke har villet forværre hans oekonomiske Stilling, et minimum der bliver at anvise ham, er 66rbd 64 [tegn for skilling] maanedlig altsaa for de fra hans Udnævnelse den 11te Junii 1839 forløbne 8 Maaneder 533rbd 32. [tegn for skilling]

Det blev derefter vedtaget at der skulde anvises Bindesbøll 600rbd.”

d. 10 Febr. 1840.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 15
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 09.08.2011 Print