Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8275 af 10246
Afsender Dato Modtager
G.F. Hetsch [+]

Afsendersted

København

Antagelig 1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men brevet kan ses i sammenhæng med Gottlieb Nicolai Sibberns breve fra 1840 vedr. opførelsen af Thorvaldsens Museum og bygningskonstruktionen.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Copie
efter Udkastet til mit Votum.

Da Herr Sibberns Bemærkninger over Herr Bindesbølls Project til Thorvaldsens Museum ere foranledigede ved Giennemsynet af de første approberede Tegninger og Overslage, i hvilke Architecten har giort tilbørlig Rede for Bygningens Hoveddisposition og Muligheden af dens Udførelse samt Hovedbekostningerne, derimod ligesaalidt for enhver Enkelthed af Konstruktionerne som for alle andre ydre og indre Decorationsdetailler o. s. v., saa er det meget naturligt, at Hr.[?] Sibbern har troet at finde Mangler i dette Project, som han ifølge sit Standpunkt ansaae for sin Pligt at maatte meddele saavel Bygmesteren som Bygherren og man kan derfor kun paaskjønne den gode Mening, som har fremkaldt Yttringer og Discussioner, der nu have erholdt en større end ønskelig Udbredelse.
Men da der ved et saa vanskeligt Arbeide, som denne Museumsbygning, maa tyes til mindre sædvanlige, dens Soliditæt betryggende Konstruktioner og Fremgangsmaade, deels ved at formindske og modarbeide Hvælvingernes Sidetryk, deels ved selv at lette deres Tyngde o. s. v., saa er det ligesaa naturligt, at Herr Sibbern ikke kunde tænke sig ind i de Hielpemidler, som Hr.[?] Bindesbøll endnu ikke havde lagt for Dagen i ovennævnte Tegninger, og selv ikke kunde angive i samme, da de først blive Resultatet af en meget Tid og Studium krævende speziel Bearbeidelse af det heele Project og enhver af dens enkelte Deele; og ikke mindre tilgiveligt er det da ogsaa, at Hr.[?] Bindesbøll ikke kunde indlade sig paa, øieblikkeligen at besvare paa en tilfredsstillende Maade alle hine, af ovennævnte Grunde noget for tidlig fremsatte Bemærkninger.
Da der imidlertid ved den nu allerede fremrykkede nærmere Bearbeidelse af Projectet ere tilveiebragt mere fyldestgiørende, deels tegnede deels skriftlige Oplysninger saavel fra Architectens som fra Hr.[?] Capitain Schapers og Oberst von Prangens Side, hvoraf der kan sluttes til den Omhyggelighed, hvormed dette Arbeide bliver behandlet; saa kan man vist meget roligen overlade Bygningens Fuldførelse til Vedkommendes egen Styrelse, ikke alene med Hensyn til Hr.[?] Sibberns Bemærkninger, men ogsaa med Hensyn til andre mulige Forbedringer af det approberede Project, og jeg troer derfor, at enhver videre Indblanding fra Academiets Side vilde kun virke forstyrrende paa et Arbeide, som formedelst sine modstridende Betingelse er bleven til en saa compliceret Opgave, at Architecten behøver al sin Lyst og Kraft til, i Forening med de ham understøttende sagkyndige Technikere, at kunne løse den paa en nogenledes tilfredsstillende Maade.

Hetsch

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 116
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 07.01.2013 Print