Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8524 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Borgerrepræsentation [+]

Afsendersted

København

29.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Samlingen, Lørdagen den 29de August 1840.

Efter Anmodning af Committeen for Thorvaldsens Musæum var Communalbestyrelsen samlet med dennes Medlemmer, og blev besluttet:

Den nærmere Plan til dette Musæum med Detail-Tegninger og Calculer forelægges de 3de Authoriteter til Bedømmelse, efterat Bygningscommissionen derom har afgivet Betænkning og, naar Approbation er meddeelt, overlades det til Commissionen at afgjøre alt Arbeidets videre Udførelse betræffende.

I Commissionen skal indtræde et nyt bygningskyndigt Medlem efter fælles Valg af samtlige Authoriteter. Skulde der opstaae Meningsforskjellighed angaaende Hovedplanen og Minoriteten ei vil erkjende Majoritetens Beslutning, da skal paa 2de Medlemmers Forlangende, Sagen forelægges samtlige 3de fornævnte Authoriteter til endelig Afgjørelse.

Forsamlingen skreed derpaa til Valg af det 3die bygningskyndige Medlem, og blev dertil ved Stemmefleerhed udvalgt Theatermaler Troels Lund.

Borgerrepræsentanterne erklærede slutteligen, at de frafalde den af dem, under 6te denne Maaned, nedlagte Protest. Man vedtog iøvrigt at authorisere Overpræsidenten til at meddele Conferentsraad Thorvaldsen en Udskrift af forestaaende Beslutning.

Kjerulff.

Schäffer. Bentley. Mundt. Riis-Lowson
Dahl. Münter. Driefer. Prætorius.
Müffelmann. A. H. Bjerre. C: N. David.
Kerrn. Schou. G: Sibbern. Øst.
C. Hedemann. H. H. Herforth. Sager.
Rentzmann. Conrad Weidemann. Marcussen. Meinert.
J. H. Lund. Balthasar Christensen. J. C. Lund.
Kyhl. H. N. Clausen. Lunde. P. C. Hansen. [Hage].
Thiele. A. Scherfig. Hetsch. Gamst. H. P. Hansen. H. P. [Hansen].

in fidem / Thomsen Fuldm.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,54a
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print