The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8524 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Borgerrepræsentation [+]

Sender’s Location

København

29.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Samlingen, Lørdagen den 29de August 1840.

Efter Anmodning af Committeen for Thorvaldsens Musæum var Communalbestyrelsen samlet med dennes Medlemmer, og blev besluttet:

Den nærmere Plan til dette Musæum med Detail-Tegninger og Calculer forelægges de 3de Authoriteter til Bedømmelse, efterat Bygningscommissionen derom har afgivet Betænkning og, naar Approbation er meddeelt, overlades det til Commissionen at afgjøre alt Arbeidets videre Udførelse betræffende.

I Commissionen skal indtræde et nyt bygningskyndigt Medlem efter fælles Valg af samtlige Authoriteter. Skulde der opstaae Meningsforskjellighed angaaende Hovedplanen og Minoriteten ei vil erkjende Majoritetens Beslutning, da skal paa 2de Medlemmers Forlangende, Sagen forelægges samtlige 3de fornævnte Authoriteter til endelig Afgjørelse.

Forsamlingen skreed derpaa til Valg af det 3die bygningskyndige Medlem, og blev dertil ved Stemmefleerhed udvalgt Theatermaler Troels Lund.

Borgerrepræsentanterne erklærede slutteligen, at de frafalde den af dem, under 6te denne Maaned, nedlagte Protest. Man vedtog iøvrigt at authorisere Overpræsidenten til at meddele Conferentsraad Thorvaldsen en Udskrift af forestaaende Beslutning.

Kjerulff.

Schäffer. Bentley. Mundt. Riis-Lowson
Dahl. Münter. Driefer. Prætorius.
Müffelmann. A. H. Bjerre. C: N. David.
Kerrn. Schou. G: Sibbern. Øst.
C. Hedemann. H. H. Herforth. Sager.
Rentzmann. Conrad Weidemann. Marcussen. Meinert.
J. H. Lund. Balthasar Christensen. J. C. Lund.
Kyhl. H. N. Clausen. Lunde. P. C. Hansen. [Hage].
Thiele. A. Scherfig. Hetsch. Gamst. H. P. Hansen. H. P. [Hansen].

in fidem / Thomsen Fuldm.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,54a
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print