Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8390 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

April 1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af konceptet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Magistraten i Kbh.
Der er ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original

I Skriv[else] af 30 f M. har den ærede Magistrat forlangt sig meddelt undertegnede Comitees Yttringer ang[e]l[angende] en af Stadens 32 Mænd fremsat Formening “om ikke Comiteen maattes antages nu at have opfyldt sit Hverv, saaledes, at de til det Thovaldsenske Museum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen, idet de 32 Mænd have forment, at der næppe skeer nogen yderligere Indsamling af frivillige Bidrag, hvilke heller næppe ville blive ydede, og at i alt Fald en særlig Comitee i dette Øiemed ikke synes nødvendig.” –

Den ældre Comitee, der i Begyndelsen af Aaret 1837, efter egen Tilskyndelse, af Kiærlighed til Kunsten, af Høiagtelse for den store Kunstner, og i Erkendelsen af Vigtigheden af at hans Fødeland maatte komme i Besiddelse af og kunde paa eet Sted opstille og fremvise hans Værker, organiserede sig, giorde dette Skridt, ikke for at sammensamle en Sum Penge, som et Bidrag til en Museumsbygning, hvilken een eller anden offentlig Autoritet muligen i Tiden kunde finde sig opfordret til at lade opføre, men for ved Landsmænds og Medborgeres frivillige Bidrag at bringe en saadan Bygning tilveie.

Den nærværende, af de paa Generalforsamlingen i Junii 1837 mødte Subskribenter valgte, og for største Delen af de samme Medlemmer som hiin bestaaende Comitee er udnævnt af Medborgere til Udførelse af det samme Hverv, og den har, relativ til de Bidragydende overtaget den Forpligtelse, at vaage over, at de indkomne Summer anvendes efter Bestemmelsen, til interemistisk at drage Omsorg for de paagiældende Kunstskatte, indtil den Museumsbygning er færdig, som Communen ved at modtage Gaven, er forpligtet til paa sin Bekostning at lade opføre, er Comiteen desuden befuldmægtiget af den eneste dertil competente Autoritet, Confrd Thorvaldsen, (som sendes i Afskrift vedlagte Skriv[else]. af 25 Oct 1838.) Og det er, som bekiendt Comiteen der har udvirket, at der for de hidkomne Thorvaldsenske Sager er indrømmet de fornødne Localer paa Christiansborg Slot, hvor den har besørget dem ordnede og opstillede, og for en Deel catalogiserede.

Den ærede Magistrat har Selv i Skrivelse af 24 Dec 1838 tilmeldt Comiteen, at ConfR Th. ved i samme Maaned at tilstille Dem det af ham her oprettede Gavebrev og Testament, havde yttret det Ønske, at “Magistraten og Stadens deputerede Borgere vilde i Forening med Comiteen virke til at det af ham tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes”.

Under samme Dato modtog man en Skrivelse fra Consistoriet, ved hvilken man underrettedes om, at Thorvalds. havde bestemt, at de 32.000r, som tilkom ham for de 16 Statuer i Marmor han havde paataget sig at levere til Frue Kirke, og af hvilke de 10 Apostle vare færdige, skulde “sættes til Comiteens Disposition”; hvorved maa bemærkes, at han senere i en Skriv. Af 8 Maij 1839 har erklæret, at disse Penge ikke maae anvendes til Bygningens Opførelse, men til Sagernes smagfulde Opstilling og Conservation, og til deres Forøgelse.

Under 31 Dec. S. A. tilmeldtes fra Finantsministeren at de 16000 rdl, som af Hans Majestæt vare skienket til Museet, vare anviste til Comiteen.

Den Kongl. Resolut[ion]. af 13 Nov. 1839 hvorved Bygn[ings]. Inspect[eur]. Bindesbølls Plan til Museet approberes, autoriserer Kbhs Magistrat til “efter Overlæg med Comiteen” at overdrage Bindesbøll Udførelsen under Tilsyn af en Bygning Inspektion bestaaende af dertil af Magistraten, af Stadens 32 Mænd og af Comiteen valgte Mænd i BygningsCommissionen der fungerer som Bygherre, repræsenterer saaledes de tre Autoriteter, der, Ifølge det indtrådte Associationsforhold, staae for Museets Opførelse; og hvis et saadant Forhold ikke havde fundet Sted, saa havde det været Communens Sag at skaffe den hele Sum tilveie som behøvedes til Museets Opførelse, og først naar det var færdigt og hensigtmæssigt udført, vilde Comiteen have anseet sig berettiget til at afgive de af den samlede Midler til Communalbestyrelsen. [Udfor passagen er i marginen i venstre side skrevet flg. kommentar:] (NB. Skulde denne Passus ikke bedst udgaa? Det kan synes, som om her var aabnet en Udvei for Comm.Bestyrelsen til at blive ene om Arbeidet, ved at renoncere paa Tilskud fra Comiteen, indtil det er fuldført . . K.) [nedenunder er skrevet:] af samme Mening. Thiele
At Stadens 32 Mænd forresten feile i den Forudsætning at Indsamlingen er sluttet, er en Biomstændighed, som man kun i forbigaaende berøre, ved at bemærke at Indkrævningen af dette tredje Aars Bidrag først i næste Maaned paabegyndes.

Resultatet af Foranstaaende, – at Comiteen hverken kan eller vil fratræde sit Hverv førend Tidens Fylde kom. [Ud for sidstnævnte passage er i venstre margin skrevet:] eftersom tidligere Erfaring har lært, at Subskribenterne for en stor Deel er uvillige til at fortsætte deres Bidrag, førend de have seet Bygning[s]: Arbeidet paabegyndt.
I henhold til det Foranstaaende erklærer Com. hermed, at den ikke alene finder sig tilskyndet ved naturlig Interesse for Udførelsen af et Foretagende, som ved dens Bestræbelse først er bleven sat i gang, men ogsaa antager sig forpligtet, ifølge sit Forhold til samme bidragydende Committenter, til at fortsætte sin Virksomhed, indtil Museumsbygningen vil være fuldført og at den ikke i fierneste Maade ligesom Com. også finder Anledning til at bemærke, at den ikke kan skylde [xx] .. skylder Communalbestyrelsen Regnskab for de dem af Subskribenterne betroede Penge, hvilket man maae anmode den ærede Magistrat at ville behageligen meddele Stadens 36 Mænd

[Nederst p. 4 er skrevet:]
Jeg er enig ned Conceptet, og henstiller dette 1. Nedtegnede Bemærkninger til mine Her. Medformænds nærmere Overveielse. H.N. Clausen [xxxxx] Thiele

[Påskrevet p. 4 langs randen til venstre:]
Dette Prof. Clausens Tilføyede synes mig ikke nødvendigt, da det er nok, naar Com. veed at Indsamlingen vil skee Th[iele]

[Nederst p. 3 af arket er påskrevet:]
Jeg henstiller til Hr Conferentsraaden, om ikke denne Passus, som saavidt jeg veed, grunder sig paa en mundtlig Yttring af Th. hellere kunde forbigaaes, da den dog synes at trænge til en nærmere Forklaring. Thiele

[Øverst p. 1 er skrevet:]
Commit[teen] f[or]. Opf[ørelsen] af Th[orvaldsens]. M[useum]
d Apr 1840

Generel kommentar

Konceptet, der er skrevet af Jonas Collin, bærer præg af talrige rettelser og kommentarer fra de øvrige impliceredes hænder.
En renskrivning af konceptet kan ses i konceptet af 18.4.1840.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 156a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 07.01.2013 Print