No. 6576 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Af den fotografiske kopi, museet ejer af brevet, fremgår det ikke, om der har været forsegling m.v. på brevet.

2.9.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Af den fotografiske kopi, museet ejer af brevet, fremgår det ikke, om der har været udskrift m.v. på brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

Ved en Skrivelse fra Hr. Conferentsraad Collin har jeg modtaget Efterretning om mit Ønskes Opfyldelse med Hensyn til 20,000 Speciers Indsættelse i Nationalbanken til Fordeel for min Datter og hendes Arvinger. Jeg iler med at nedlægge for Deres Kongelige Høihed min underdanigste Tak for Deres mægtige Forsorg i denne Sag, som jeg med saa mange andre Naadesbeviser bestandig vil mindes med den dybeste Taknemmelighedsfølelse. Desværre maa jeg endnu indskrænke mig til skriftlig at bevidne min naadigste Prinds min Ærefrygt, da min Afreise til Danmark er bleven hindret, deels ved Upasselighed, og deels ved den særdeles varme Aarstid, som ikke har tilladt mig endnu at fuldende den mig af Hans Majestæt Kongen af Bajern overdragne Udførelse af Hertug Maximilian’s Ridderstatue: imidlertid nærmer nu dette Arbeide sig sin Ende, og da vil Intet kunde hindre mig fra den Glæde at gjensee mit Fødeland. –

Med Hensyn til Deres Kongelige Høiheds Forlangende om Indkjøbet af nogle antike etruriske Vaser, da maa jeg underdanigst bemærke, at da jeg selv ejer en liden Vasesamling, som jeg jevnlig forøger, vilde det være mig meget kjert, for at undgaae al Skin af Partiskhed, om Deres Kongelige Høihed vilde beordre den her sig opholdende Hr Greve v Moltke til i Selskab med mig at udføre dette Hverv, som vist vil falde ud til min naadigste Prinds’s Tilfredshed. da her findes særdeles skjønne Vaser og til meget moderate Priser, formedelst disse Kunstsagers bestandige Tilvext paa den samme Tid ved heldige Opgravninger. –

Deres Kongelige Høihed tillade mig at benytte denne Leilighed til at udbede mig Høistsammes Anviisning om Maaden hvorpaa de sidste fem Stykker af Friesen Alexanders Triumf skal hjemsendes: jeg har desangaaende tidligere tilskrevet Hr Conferentsraad Hansen, men jeg har intet Svar faaet. –

Jeg anbefaler mig til Deres Kongelige Høiheds vedvarende Naade og henlever

  underdanigste
Rom d: 2d September 1834. Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 528.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Indkøb af antikker · Indkøb af antikker for andre · Rytterstatuen af Maximilian 1. · Thorvaldsens vasesamling
Personer
Elisa Paulsen
Sidst opdateret 07.10.2016 Print