No. 6764 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

11.6.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

Deres Kongelige Høiheds vedvarende Velvillie for mig, gjenfinder jeg atter i Høistsammes sidste Skrivelse, hvori Deres Kongelige Høihed ikke blot tilmelder mig den kongelige Fregats Ankomsttid til Livorno, men tillige paa en mig saa hædrende Maade skynder paa min Hjemreise til Danmark med selve Fregatten: desværre bliver dette mig en Umulighed, og sikkert kan Ingen beklage min Reises Udsættelse mere end jeg selv: men uundgaaelig Pligt byder mig først at tilendebringe det mig af Hans Majestæt Kongen af Bajern overdragne Værk, hvis Fremskridt ikke lidet paa den senere Tid er blevet standset ved mine Kunstsagers Indpakning.

Imidlertid bliver dette Arbeide min sidste Reisehindring i Rom, og ved dets Fuldendelse, tiltræder jeg øjeblikkeligen, og uanseet Aarstiden – Hjemreisen til Danmark. –

Den Kongelige Fregat, som lykkelig er ankommen til Livorno, vil inden faa Dage modtage Kasserne med mine Arbeider og Kunstsager, hvilket Alt betimeligen er afsendt fra Rom. Jeg har i en Skrivelse til det Kongelige Akademie ladet medfølge en Fortegnelse paa det Hele, og udbeder mig tillige for Kasserne med mine hjemsendte Malerier og Oldsager et tørt og passende Gjemmested. –

Jeg haaber at Deres Kongelige Høihed vil tilgive, at Høistsammes Befaling angaaende Kjøbet af tvende etruriske Vaser endnu ikke har fundet Sted, men jeg har dvælet med velberaadt Hu, da en herværende Franskmand for den franske Regjering har opkjøbt de allerskjønneste, og jeg inderlig gjerne ønskede at tilfredsstille Deres Kongelige Høihed baade med Hensyn til Vasernes Skjønhed og deres Sjeldenhed: da imidlertid denne rige Fundgrube synes uudtømmelig, haaber jeg snart at kunde gjøre et lykkeligt Kjøb.

Jeg anbefaler mig i Deres Kongelige Høiheds vedvarende Naade, og nærer det glade Haab snart personligt at kunde bevidne Dem min Ærefrygt og Taknemmelighed.


Rom d: 11 Junii 1835.
 
 
Underdanigste
Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Indkøb af antikker · Indkøb af antikker for andre
Sidst opdateret 07.10.2016 Print