No. 9543 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Afsendersted

København

15.2.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Stampe, op. cit.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[…]

Meget mærkværdig er sikkert den Tid, som Danmarks store Konstner denne Gang har tilbragt iblandt os. Der gives maaske ikke mange Perioder (selv i hans virksomme Liv), hvori han i saa kort en Tid frembragte saa store og skiønne Konstværker som dem, vi nylig have seet næsten som ved et Trylleslag at fremspringe af hans Mesterhaand. Indsenderen vil ikke opholde sig ved at opregne disse, der ere bekiendte nok; derimod troer han, det ikke er af Veien at minde om, at det ikke er i Kiøbenhavn, at disse Mesterværker ere blevne til, men paa Nysøe; i Kiøbenhavn har Konstneren ikke havt Tid og Rolighed til saaledes at følge sin Muses Vink, som paa hiint Sted, og det skylder man Retfærdigheden at tilføje: det havde ikke varet muligt, at en slig Mængde af Mesterværker havde kunnet fremstaae i den Hast, hvis ikke Nysøes Besiddere paa den mest uegennyttige Maade havde rakt Haanden dertil. Enhver Dansk skylder dem sikkert Taknemlighed derfor, og hvis Nysøe nu er bleven et Sted, som ingen Konstelsker, naar Ledighed gives, bor undlade at besøge, eftersom han der ved hvert Skridt vil finde Spor af den store Mester, saa er det en Løn, som Besidderne vel have fortient. Til Mange har sikkert Lykken meddelt sine Gaver i ligesaa fuldt Maal som til dem, men saare Faa have gjort en saadan Brug deraf. Enhver som har seet Thorvaldsen under hans Ophold der og den Velværen, den Frihed og Tilfredshed, hvormed han arbeidede; Enhver, der har lagt Marke til den Omhu, hvormed alle Hindringer bleve fiernede, der kunde standse hans Virksomhed, til den Hurtighed og Lethed, hvormed alt det blev skaffet til Veie, der kunde befordre den, vil vist sande med Indsenderen, at alle de, der elsker Konstneren og hans Arbeider, ogsaa med Taknemlighed bor erindre Nysøes Eiere, hvis fordelagtige Indflydelse paa Thorvaldsens Virksomhed ingen af hans tilkommende Biografer bor forbigaae med Tavshed.

[…]

Generel kommentar

Denne tekst stammer ifølge Rigmor Stampe, op. cit., fra avisen Fædrelandet 15.2.1844. Det er imidlertid ikke lykkedes p.t. at genfinde artiklen i avisen for den pågældende dato. Stampes oplysning om tekstens herkomst synes at være forkert.
Teksten er derfor indtil videre skrevet af fra Stampe, op. cit.

Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 307-308.
Emneord
Nysø
Personer
Christine Stampe · Henrik Stampe · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.07.2020 Print