No. 8635 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

Oktober 1840–marts 1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Oktober 1840–marts 1841.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 14. del af i alt 60.

Se original

[fortsat…]

Thorvaldsen fuldænder nu i god Roe, det første fammille stykke N 1, saa det andet N 2, saa giør han jeg husker ikke ‒ og saa begynder han Rebekka[.] nu tager han lidt til Byen, og paa engang faaer jeg Brev fra Thiele, at jeg dog skulde hente Thorvaldsen da han saae daarlig ud og længtes efter Nysøe[.]
D. 6 No. tog han atter fat paa Rebekka og paa den lille Statye Psiche: som han har Modeleret efter Jeanina, for at giøre mig en pendant til Amor, som jeg her havde; der staaer d. 12 Nov 1840. ‒ saa den er nok giort paa samme Tid; d. 12 No: Bysten af Admiral Holsteen, D. 16de Nov: 1840 om Natten reiste Stampe og jeg, til Byen til Onkel Holsteens Guldbrølup, Thorvaldsen havde paa min Bøn giort Admiralens Byste, gennem Wiborg bestilt, som Etaten ville forære ham i Marmor, dog fik siden ikke Raad dertil, skiønt jeg tilbød at besørge det, da vi rejste til Rom, D. 17 No: om Aftenen rejste vi atter ud og jeg troer, Thiele var med os. Nu begyndte man at prepare sig til d. 19 No: som var Thor’s fødsels dag, det blev bestemt at give Kierlighed uden strømper, og Pastor Søetoft Giorde Johan von Erenpreis, fr: Collet, fr: Schwartz[,] Elisa[,] Beck[,] P. Wulf [var] Mads, Petersen [var] Jeppe, Smidt osv osv ‒ kort Prøver og alt gaaer hemmelig, og jeg har travelt, med at Bygge Theatret, skiule Prøverne, og indrette alt ‒
Om aften spiller vi vores lotterie med Thor og af og til kommer een og anden af vore Naboer som sedvanlig, Prøverne, holdes om formidagen og Thor: Mærker intet, Dagen før kommer Thiele herud og det morede ret Thorvaldsen, han gaaer meget, ud omkring med ham osv; osv ‒
Om Morgenen bringe vi ham vore Presenter paa Sængen, saa gaaer han til Arbeidet, og Kl: 11 kommer heele Sælskabet, for hans dør med alle mulige Instrumenter, en Fiolin, en fløite[,] en Triangel, en Casterolle, en tromme, nogle Redekamme osv og spille til Sangen No. med følgende Ord,

i en Klade til Hr L: Møller som han lod skrive, angaaende nogle Gips sager, seer jeg fra d. 15 Dc: 1840, at Thor baade bader sig, spadserer, og Kiører ja glider saagar paa Isen som en Gade Dreng, saae jeg ryster af angst at han skal falde; han kiører i Svipslæde paa Parkerne ‒ og er munter og Rask. ‒

dette Overasker Thor meget, og der bliver overhovedet megen Munterhed, nu tog han mig under Armen, og dandsede ned af Trappen og til Schocoladen fulgt af heele Musikantertroppen. Søtoft satte liv i det heele og formidagen gik munter afvexlende med Gratulanter Fra Omegnen, til Midag komme vore Naboer, og det gik ret muntert, en Sang No1 blev sungen af P: som følger, og saa om Aftenen Efter en lille Midagsluur, bliver Sælskabet fulgt op paa Sahlen hvor Kierlighed uden strømper, blev udført, til hans store glæde og fornøielse, men ingen af spillende fraperte ham her saa meget som Elisa, og mange dage ja Maaneder efter forundrede han sig over hvor godt hun giorde sine Ting[: “]hun, som seer ud som kunde hun ikke telle til 5.[”] osv ‒ tilsist fremsagde Merkuur, medfølgende N 2 af Søetoft, Aftenen gik Munter, og de paafølgende Dage med, d 21 Aften giorde Thiele Schattenspiel osv for os hvor Carl udmærkede sig ved sit spring i Vandet, osv[.]
d. 23 Nov: 1840 tog Thorv: ind med Thiele.
I December 1840 Arbeidede han paa Rebecka som ikke blev ferdig før d. 28 Januar 1841, fleere andre Ting giort i den Mellem tid ‒ henimod Juel kom Drengebørnene hiem, og vi bestemte at repetere Kierlighed uden strømper med anden besætning, der var nu Svane, Johan, osv ‒ og de gave ogsaa Klokker Link, med fr: Collet, og Hendrik, Schouws vare her ude og frue Rested, fr W: osv[.] Vi vare til feter i heele Egnen og til Ball baade paa Bregentved, og Giselfeld[.]

paa Lindersvold, Lotterie eller Juletræe ligeledes paa Engelholm[.] NB Svane dandse som dame og ingen kiendte ham[.]
1841 Nu lod jeg Thor her tilbage, og reiste ind med Elisa, som skulde være hos Schouws for at gaae til Confirmation, i den Mellem tid hvor Thor, næsten bestandig har været her, maatte Stampe ofte staae Modell for ham til hans Basrelief Rebecka, og jeg tiente til Modell for alle Quinde Personalets Arme, ja selv et af Hovederne Modelerte han efter mig; han, fortalte ofte om hvorved han havde faaet Ideerne til hans forskiellige Arbeider, og Navnligen Merkuur – Som han fleere gange foreviste os[.]

d. 8de Marz 1841 havde jeg Aldeeles glemt hans Romerske Geburstag og Thorvaldsen, gottede sig derover, og var meget Glad derfor, og da jeg saa fik det dagen efter at vide og lod Schampagne bringe paa Bordet, blev han Vred, og reiste sig fra Bordet, [“]vilde nu forderve min fornøielse jeg havde over at de reent havde glemt Dagen,[”] dog drak vi skaalen, og han blev god og munter igien ‒

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 14.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 85, 88, 86-88, 109.
Emneord
Christine Stampes manus · Digte til Thorvaldsen · Gaver til Thorvaldsen, andet · Jul · Leg med kønsroller · Levende model · Lotterispil · Nysø · Thorvaldsen og teatret · Thorvaldsen som Thor · Thorvaldsens fødselsdag 19.11. · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
August Beck · Hans Holsten · Ludvig Müller · Johan Ferdinand de Neergaard · A.C. Petersen · J.F. Schouw · Susette Schouw · Christian Stampe · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe · Henrik Stampe den yngre · Holger Stampe-Charisius · Nicolai Søtoft · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Henriette Wulff · Jørgen Peter Frederik Wulff
Værker
Sidst opdateret 30.08.2020 Print