No. 138 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

3.1.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen rapporterer til Kunstakademiet, at han stadig befinder sig i Rom og har sendt nogle af sine arbejder til København. Den langvarige rejse til Italien, sygdom og krigsurolighederne har vanskeliggjort hans arbejde trods hans flid. Han håber derfor, at Akademiet vil bevilge ham en forlængelse af hans 3-årige stipendium.

[Translation]

Rom d 3 Janua: 1799

Underdanigst Pro Memoria

I over endstemmelse med den mig af Det Kongelige Academie givende Enstrux opholder ieg mig endnu i Rom hvor ieg har siøgt og siøger at høste alle de fordele i min Konst hvortil det mig bevillige Stipendium istansæetter mig, og ikke har manglet at tilsende Academiet af mit Arbeyde og agter snart igen at sende prøve paa min Flid og Bestræbelse at giøre al mulig fremgan i Konsten. De tre Aar paa hvilke Stipendiumet for det første blev mig til kiendt er nu snart omme, og hvor stor end min flid i den Tiid haver været, har dog Reisen Sygdom og Tidernes uroligheder været betydelige Hindringer for min Bestemmelse, saa ieg for at opnaae min Reise øimed t[r]ænger til den udsettelse som de pleier at nyde der Reiser paa Academies Bekosning og derfor tager mig den Frihed at anholde om samme. At en udsettelse vil bringe mig Dobbelt nytte indser Academiet Selv, og da des Elever Fremgan er Hensigten af Reise Stipendiummet saa smiger ieg mig med det Haab om denne min underdanigste Begerrings Opfyldelse

underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 25.2.1799 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Thorvaldsen i Rom indløb Skrivelse af 3de Jan: hvori han anholdt om Prolongation saasom de trende første Aar, der vare ham bevilgede, snart vare expirerede, hans Ansøgning grundede sig fornemmeligen paa Arbeide som han har hiemsendt til Prøve paa hans Flittighed og Fremgang, som dog Academiet formodentlig formedelst den usikre Søefart, endnu ikke har erholdt: Man resolverede at tilstaa ham for det første Prolongation paa et Aar.”
Den et-årige forlængelse blev meddelt Thorvaldsen i brev af 19.3.1799.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1799, II, nr. 1.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Thiele I, p. 135-136.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstakademiet, indberetninger til · Kunstakademiet, stipendium · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens helbred
Værker
Sidst opdateret 09.02.2016 Print