Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7839 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Scheller [+]

Afsendersted

København

27.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Den ærede Commitee for Opførelsen af det / Thorvaldsenke [sic] Muceum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da vi ikke gandske dele de Anskuelser som de Herrer Capitain Kern og Schaper have udtalt i den os til Underskrift tilsendte Betænkning, – saa have vi udbedet os: at denne Oversigt, maa i forbindelse med den nævnte Betænkning blive tilsendt den ærede Commitee for Opførelsen af det Thorvaldsenske Muceum; for derved, uden at udtale os imod de af os ikke delte Anskuelser, dog at give nogle Data til Sagens Fremme.

 
Kirkens Nedbrydning, med Stelage etc, og 2/3 af Steenenes Bortkjørsel; vil efter den gjorte beregning koste
 
Efter det Project hvorefter de foreløbige Beregninger til et Muceum ere Begrundede, – kan der af Kirkens Rudera blive staaende circa 34000 Cubikfod, der, paa Grund af den ringe Høide ikkuns kan beregnes, for Nedbrydning og Læsning til 3 ß pr Cubf: – Rbdl 1062
Til Fundamenter og Kjelderskjellerum m: v; kan benyttes circa 80000 Cubikfod og til Steenhuggerarbeide circa 52000 Cubikfod, er tilsammen 166000 Cubikfod, der, draget fra 215000 Cubikfod som Kirken indeholder, giver til Bortkjørsel 49000 Cubikfod, hvoraf muligen endeel kunde sælges, og saaledes give Indtægt, i stedet for, at de her beregnes til Udgift; nemlig 3267 Læs 8 Sk[tegn for pund] pr Læs, a 56 d er Rbdl 1906, der draget fra Rbdl 5552, hvortil hele Kjørselen er beregnet giver en Besparelse af Rbdl 3646
Summa
 
Hvorefter Kirkens Nedbrydning m: v, vil koste Rbdl
Benyttes Kirkens Rotonde til det paatænkte Muceum, da spares derved endvidere Rbdl
Hvorefter det øvrige af Nedbrydningen m: v; koster Rbdl
Rbdaler
 
22980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4708
 
18272
 
6764
11518.

 

 
Beregnes det omstaaende Cubikindhold = 80000 Cubikfod i Fundamenter og Kjelder-Skillerumsmure, udført af flensborger Muursteen, efter den Norm der er fulgt ved Calculen, – nemlig: til 1 Cubikalen, 160 Steen og for 1000 Steen, med Kalk og Sand, Arbeidsløn for Muursvend, Haandlanger og Kalkslager, samt Mestersalair = 12 1/6 Rbdl. Vognleie og Arbeidspenge for 1000 Steen = 64 d og Vognleie for 1 Læs Sand = 40 d, da udgjør det Rbdl 21747.
 
Det samme Cubikindhold i Fundamenter og Kjelder-Skillerumsmure udlagt med Steen fra Kirkens Rudera, koster i Arbeidsløn med Indbefatning af Kalk og Redskaber efder [sic] den gjorte Calcul 5018
Der, draget fra ovenstaaende giver en Besparelse =
 
De Fundamenter og Rudera der til Projectet kan benyttes: circa 2000 Qvadratalen til en Høide af 2 a 3 o over Jorden, circa 800 Qvadratalen til en Høide Ligemed Jorden og circa 200 Qvadratalen Pælutage, kan efter ovenanførte ansættes til,
 
52000 Cubikfod Steen til Sokler Gesimser etc, ansadt til en Priis Lig Bornholmsk Sandsteen: 1 Rd 20 pr Cubikfod
Rbdler
 
Drages derfra Udgifterne for Kirkens Nedbrydning
da haves en besparet Capital liig Rbdler
 
Tages der endvidere Hensyn til: den Soliditet som Fundamenter lagt af hugne Bloksteen giver fremfor Fundamenter af sedvanlige Muursteen: at de nemlig er usammentrykkelige, hvilket her er af Vigtighed; og tillige saavit Erfaring strækker uforgængelige. Envidere [sic] at der til Sokler m: v; paa Grund af det store Parti Steen der haves til Raadighed, er beregnet Bloksteen, hvilket ikke alene giver Bygningen større Soliditet, men tillige en betydelig Besparelse i Muurmaterialier.
Rbdaler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16729
 
 
 
70600
 
 
62833.
150162
 
18272
131790

 
Betragter man Frederiks Kirkens Rudera med Opmærksomhed, og sammenligner de deri anvente Steenarter, nemlig den norske Marmor og Bornholmske Sandsteen, derfra kan da hentes et uforkastelig Beviis for: at norsk Marmor haver Fortrin fremfor Bornholmsk Sandsteen. Og, bemærkes det store Parti Steen der haves til Desposition, hvorved Fordele tilbydes der ikke under andre Omstændigheder kan haves; nemlig: et Udvalg Blandt Steen der i 80 Aar haver været udsat for Veirligets Paavirkning og saaledes staaet en antagelig Prøve. –

Da de fornødne Fonds til et saadant Projekt som det, der ved at benytte Frederiks Kirken nødvendigvis maa opføres, med Vished tilveiebringes, saaledes at man forud er sekret for; at ikke den ene Ruin eller ufuldente Bygning afløses med en anden ufuldendt Bygning; da, vorde foranførte Fordele, i Forbindelse med Pladsens Beliggenhed, af den Beskaffenhed, at den efter vor Formening Burde gives Fortrin frem for nogen Anden af de Pladse [sic] som der her i Staden kan være Tale om.

Sluttelig Bemærkes: at, for at have noget til Begrundning for Beregningerne have vi benyttet det af Herr Professer Hetsch i Foraaret udstillede Project; men i saa Fald at Frederiks Kirken benyttes til Muceum, ønskede vi, at den Konstner der behandler Projectet mer eller mindre i dets Helhed kunde benytte Lævningerne af det der staaende grandiose Værk, der med Hensyn til Cunstruction og nøiagtig Arbeide er uovertræffelig

Kjøbenhavn d 27 December 1838, ærbødigst
J.F: Scheller     Becher
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 91a
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Sidst opdateret 25.10.2013 Print