Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7753 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Antagelig november 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

[Venstre spalte, overstreget:]
Conferentsraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament. [overstreget tekst i venstre spalte slut]

[højre spalte:]
Undertegnede Billedhugger Bertel Thorvaldsen, Conferentsraad, Commandeur af Danebrog og Danebrogsmand p:t: Directeur for det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, erklærer herved, at ligesom jeg under mit Ophold i Rom, deels i et den 24de August 1837 i Notarii Publici Torrianis Contoir deponeret Document, deels i en senere ligeledes i bemeldte Contoir deponeret Codicil af 25de Juli dette Aar har tilkiendegivet min sidste Villie om, hvorledes der efter min Død skulde forholdes med mine Efterladenskaber; saaledes har jeg, der som Kongelig dansk Embedsmand, navnligen som Professor ved Akademiet for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn [overstreget:] formeentligen maa ansees domicilieret [overstreget tekst slut] [indskud med blyant i venstre spalte:] hører hjemme i [indskud slut] i denne Stad [overstreget indskud med blyant i venstre spalte:], der ogsaa er min Fødeby, [overstreget indskud i venstre spalte slut], i Betragtning heraf, og med Hensyn til, at den Hovedskiftebehandling, der i sin Tid efter min dødelige Afgang vil finde Sted maa blive at afholde her i Staden, besluttet: her at samle og paa behørig Maade at forkynde de Dispositioner, hvilke det er min bestemte [overstreget:] og uigenkaldelige [overstreget tekst slut] Villie at skulle ubrødeligen overholdes. Thi fastsætter jeg herved:

1.

Til Staden Kiøbenhavn efterlader og skienker jeg alle mig tilhørende Kunstgienstande – saavel de der allerede ere her i Hovedstaden, som den langt større Deel deraf der endnu er i Rom, [indskud i venstre spalte:] tilligemed den Tilvæxt, der end videre indtil min Død [indskud slut] det Hele bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og i Gips, antike Vaser, udskaarne Stene, Paster, Bronzer, Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, løse Kobbere og Lithographier, Haandtegninger, Bøger, og hvilkesomhelst andre antike og moderne Gienstande, der henhøre til Videnskaberne og de skiønne Kunster. [indskud i venstre spalte:] De af mine Arbeider, som i sin Tid ere bestilte af Commissionen for Christiansborg Slots og Frue Kirkes Opførelse, og som tildeels ere anbragte paa de for dem bestemte Steder, ere selvfølgeligen ikke herunder indbegrebne. – Forbemeldte [indskud i venstre spalte slut] [overstreget:] Denne [oversteget tekst slut] min urokkelige [indskud over linjen:] og uigenkaldelige [indskud slut] Gave er underkastet følgende Betingelser:
a, at alle de ovenfor anførte Gienstande skulle udgiøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag.
b, at Staden Kiøbenhavn skal lade indrette et passende, særskilt og for Ildsvaade sikkert Locale, for dette Museum.
[indskud i venstre spalte:] c. at Pladsen, hvor Museet skal opføres, [overstreget:] er [overstreget tekst slut] [indskud over linjen:] skal være [indskud over linjen slut] valgt og erhvervet, og de fornødne Fonds til Opførelsen og Indretningen [overstreget:] ere [overstreget tekst slut] [indskud over linjen] være [indskud over linjen slut] tilveiebragte inden et Aar fra dato, da ieg ellers [indskud over linjen:] maa [indskud slut] tage [rettet ved overstregning fra tages] en anden Bestemmelse, for at sikkre forommeldte Kunstgienstande, samlede paa eet Sted, et hensigtsvarende [overstreget:] Opbevaringssted [overstreget tekst slut] [indskud over linjen:] Locale. [indskud slut]
d, at de Statuer og Basrelieffer, som ved min Død skulde findes ufuldendte, paa mit Stervboes Bekostning skulle fuldføres af Hr Professor Freund og Herr Pietro Galli, min Elev, hvorefter disse saaledes fuldendte Arbeider skulle forenes med og indbefattes i denne Donation under samme Betingelser.
[overstreget:] d at der bestemmes en moderat Adgangs Priis for de Personer, som maatte ønske at see Museet, undtagen for Kunstnere af ethvert Fag, hvilke skulle have fri Adgang dertil Det, som vil indkomme for Adgangen, skal tiene enten til deres eller aldeles til den Fond, der vil være fornøden til at lønne en Opsynsmand, der udnævnes af Magistraten til at bevare og holde Gienstandene i Museet rene, til Reparationer med Bygningen og i Almindelighed til alt, hvad er udfordres til Museets Vedligeholdelse.

2.

Med Hensyn til at jeg i Overeensstemmelse med den mig allernaadigst forundte Bevilling af 12te Marts 1833 har som min Datter adopteret Frue Elisa Sophia Charlotte i Ægteskab med Hr Oberst v. Paulsen, ligesom og bemeldte Ægteskab er bleven autoriseret af den pavelige Stol, erklærer jeg herved, at, da jeg, ifølge min tidligere Bestemmelse, ved et Depositum i Nationalbanken, har sikkret bemeldte min adopterede Datter Renterne af 40000rbr Sølv saalænge hun lever; saa er det min bestemte Villie, at hun hermed skal lade sig nøie, da det altid har været og fremdeles er min Mening, at fornævnte hende, for Livstid tillagte aarlige Rente skal træde istedetfor og betragtes som hendes Arvelod; hvorfor jeg herved gientager de i min ovennævnte Codicil indeholdte Bestemmelser, ifølge hvilke hverken hun eller hendes Mand skal kunne fremsætte nogen videre Paastand efter min Død, hvorimod fornævnte Rente efter hendes dødelige Afgang skal tilfalde hendes i Ægteskab med Oberst v. Paulsen, eller i hvilket andet Ægteskab hun, dersom hun blev Enke, maatte indgaae, avlede Børn og deres Descendentere saalænge nogen af disse er til, men naar de alle maatte være uddøde, anvendes saaledes, som jeg nedenfor har bestemt angaaende den Deel af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ikke specielt har disponeret.

3.

Jeg forbeholder mig at kunne disponere til Fordeel for hvilkensomhelst Person, der er mig kiær og som har fortient det af mig, over hvad jeg maatte ansee for passende, og derfor erklærer jeg herved, at naar der findes imellem mine Papirer og i min Skriverpult noget Blad Papir med specielle Legater eller Dispositioner, som maae antages at være skrevne og underskrevne af mig, efter Udfærdigelsen af denne min sidste Villie, da skal et saadant Blad Papir ansees at udgiøre en Deel af dette mit Testament, og mine Arvinger skulle være forpligtede til, nøiagtigen [ud for dette ord NB med blyant i venstre margen; en skråstreg ud for ordet Papir viser, at dette gælder afsnittet fra og med dette ord.] at opfylde hvad der saaledes af mig maatte være anordnet, ligesom ogsaa mine Testaments Executores [indskudt med anden hånd:] i Kiøbenhavn skulle [indskud slut] med den største Nøiagtighed [overstreget:] skulle [overstreget tekst slut] fuldbyrde disse Legater, uden at Nogen paa nogensomhelst Maade skal kunne modsætte sig hvad jeg, som ovenfor anført, specielt maatte have anordnet, dog er det en Selvfølge at det skal være [indskudt over linjen med anden hånd:] bemeldte [indskud slut] [overstreget:] mine [overstreget tekst slut] Executorer forbeholdt at undersøge, saavel Ægtheden af et saadant Document, der maatte paaberaabes, som i Særdeleshed hvorvidt det maatte antages at være ældre end den 24deAugust 1837, efterdi jeg herved erklærer enhver angaaende min Formue forinden bemeldte Datum affattet [overstreget:] testamentarisk [overstreget tekst slut] Disposition for ugyldig, forsaavidt den ellers ikke maatte kunne ansees udtrykkeligen eller stiltiende gientaget ved nærværende Dokument.

4

Jeg bekræfter herved min tidligere til til Fordeel for min ovennævnte adopterede Datters i Ægteskab med Oberst [indskudt i venstre spalte med anden hånd:] v. [indskudt tekst slut] Paulsen fødte tvende Børn [indskudt med anden hånd:] Albert og Carl [indskudt tekst slut] [Bemærk: I venstre side med blyant: 2 Carlo og Alberto. Denne tekst er visket ud igen. Den efterfølgende rettelse er med samme hånd.] fastsatte Bestemmelse, ifølge hvilken jeg for hvert af [indskudt i venstre spalte:] dem [indskudt tekst slut] [overstreget:] bemeldte Børn [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen:] har [indskud slut] hos Handelshuset [indskudt over linjen:] C.H. [indskud slut] Donner i Altona deponeret en Capital af 6000 [overstreget:] Piastre [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen] Species [indskud slut], altsaa for begge tilsammen en Sum af 12000 Species, af hvilken sidstnævnte Sum /: der, forsaavidt jeg ikke i saa Henseende maatte træffe nogen anden Foranstaltning, i alt Fald efter min Død skal indsættes i Kiøbenhavns Overformynderi, for der at giøres frugtbringende :/ Halvdelen for hvert af fornævnte Børn forøges med de Renter og Renters Renter, som deraf svares indtil det har opnaaet den Alder af 18 Aar, fra hvilken Tid Enhver af dem skal være berettiget til, under en paa lovlig Maade beskikket Curators Tilsyn, der dog [overstreget:] Sønnernes [rettet fra Sønners] Vedkommende [overstreget tekst slut] ophører naar de have fyldt det 25de Aar, selv at oppebære og disponere over Renterne af den for samme udsatte og paa fornævnte Maade forøgede Kapital. Det er fremdeles min Villie, at saafremt fornævnte min adopterede Datter enten i hendes nuværende eller hvilket andet Ægteskab hun muligen i Tiden kunde indgaae, faaer flere Børn, da skal der, forsaavidt ingen anden speciel Bestemmelse er giort over den Formue, jeg efterlader mig, [indskud over linjen:] tillægges [indskudt tekst slut] [overstreget:] den eller de af [overstreget tekst slut] [indskudt i venstre spalte:] hvert af [indskud slut] bemeldte Børn, som medens jeg lever opnaae en Alder af i det mindste et Aar, Renterne af en ligesaa stor Sum, som der er deponeret for hver af de ovennævnte Børn, nemlig 6000 [overstreget:] Piastre [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen:] Species [indskud slut], som i saa Fald ligeledes indsættes [indskudt:] i [indskudt tekst slut] og forrentes af Kiøbenhavns Overformynderi, men hvoraf Renterne, saa længe Børnene forblive hos deres Fader, af denne oppebærer for at anvendes til deres Fordeel [indskudt med anden hånd i venstre spalte:] og efter hans Død paa lige Maade oppebæres af deres Værge; [indskudt tekst slut], men derimod naar Nogen af [overstreget:] dem [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen] Sønnerne [indskudt tekst slut] har opnaaet en Alder af 18 Aar, overlades samme til Brug under en beskikket Curators Tilsyn og udbetales dem [overstreget tekst med blæk:] af det mandlige Kiøn, som de tilflyde, fra den Tid [overstreget tekst med blæk slut] [overstreget indskud over linjen med blyant:] uden saadant Tilsyn [overstreget indskud over linjen med blyant slut] [indskud over linjen med blæk:] fra den Tid, [indskud over linjen med blæk slut] de have fuldendt den Alder af 25 Aar. [overstreget indskud i venstre margen:] ligesom Døtterne, naar de blive gifte eller Enker, ved deres Mænd eller selv disponerer over Renterne. [overstreget indskud slut] Naar Noget af de tvende ovenangivne eller noget andet af Frue Paulsens eller noget andet af Frue Paulsens Børn, der i Overeensstemmelse med Foranførte, kommer til at nyde forbemeldte Renter, ved sin Død efterlader sig Børn eller fiærnere Descendentere, da arve disse in capita, i uendelige Grader, de saaledes ledige Renter, som deles imellem Arvingerne i lige Lodder, uden Hensyn til Kiønnet, og saaledes at de af een Green, som ere fiærnere i Grad, forsaavidt deres Acsendentere [sic] ere bortdøde, tilstedes Adgang til Renterne lige med de nærmere af en anden Green i samme Linie. Men naar een af disse Linier skulde uddøe, da tilfalde de ledige Renter den eller de andre paa lige Maade begunstigede Linier, i hver af hvilke de fiærnere i een Green ligeledes arve in capita tillige med de nærmere af en anden Green. Men naar ingen af disse Linier mere er til, da tilfalde Renterne de øvrige af Frue Paulsens Descendentere i Overeensstemmelse med foranførte Regler, og naar alle disse [indskudt over linjen med anden hånd:] Linier [indskud slut] maatte være uddøde, da skulle de omhandlede Renter tilfalde det Museum, der som ovenmeldt, skal oprettes og bære mit Navn, og dermed saaledes forholdes paa samme Maade, som jeg nedenfor vil bestemme angaaende de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen anden speciel Bestemmelse har giort.

5.

Hvad angaaer de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen særdeles Bestemmelse har fastsat eller endnu maatte fastsætte, da er det min Villie, at efter min Død alle Fordringer og udestaaende Kapitaler inddrages, at alt andet, der kan henføres til min efterladte Formue, (forsaavidt samme ikke bestaaer i rede Penge) saasom Kongelige Obligationer og andre Statspapirer, Løsøre, faste Eiendomme, Rettigheder, Intet undtaget, skal realiseres, og at det Beløb, som deraf tilligemed de rede Penge som forefindes efter mig, bliver tilbage, efterat min Begravelse og andre paa Stervboet hvilende Udgifter ere udredede, for bestandigt indsættes i Overformynderiet heri [sic] Staden, hvorimod Renterne deraf skulle tilfalde alle, min ovennævnte adopterede Datters, ved min Død i Live værende [overstreget indskud med blyant i venstre spalte:] i det mindste [xxx] [xxx]. ga [xxx]. [overstreget indskud slut] [indskud i venstre spalte med blyant:] (?) cfr 4 Post. [indskud slut] Børn, hvilke som mine Universal-Arvinger, uden Hensyn til Kiønnet skulle nyde, hver en lige Andeel, dog saaledes, at Faderen, saalænge Børnene underholdes paa hans Bekostning, oppebærer de dem tilfaldne Renter for at anvende samme til deres Fordeel, hvorimod [overstreget indskud med blyant i venstre spalte:] der med Hensyn til de Sønner, der have fyldt deres 18de eller 25deAar, samt med Hensyn til Døttrene forholdes som i foregaaede 4de Post er bestemt [overstreget indskud slut] [bemærk skarp parentes med blyant begyndt] hver af dem, efterat have opnaaet 18 Aars Alder, overlades de Samme tillagte Renter under en Curators Tilsyn, som dog (for Sønnernes Vedkommende,) [bemærk, ordene er sat i parentes med blyant] bortfalde naar de have fyldt det 25deAar. [Bemærk skarp parentes med blyant slut] Iøvrigt vil jeg, at de under [overstreget med blæk, understreget med blyant:] denne [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen:] nærværende [indskud slut] Post omhandlede Renter, som jeg har tillagt min adopterede Datters Børn, efter disses Død i uendelige Grader skulle arves af deres Descendentere, iblandt hvilke jeg vil, at der i saa Henseende skal forholdes ligesom ovenfor under [indskudt over linjen:] 4de [indskud slut] [overstreget med blæk, understreget med blyant:] 3die [overstreget tekst slut] Post er bestemt i Henseende til de der omhandlede Renter, saa at naar Nogen døer uden Livsarving, den saaledes ledige Andeel alene tilfalder Arvingerne af samme Linie, men uden at den nærmere af een Green udelukker de fiærnere af en anden Green, men at i Tilfælde af at Alle af een Linie uddøe, den ledige Lod da arves in capita af alle Arvngerne af den eller de andre Linier, i hvilke der [indskudt:] da [indskud slut] fremdeles arves paa foranførte Maade saalænge Nogen er til. Men naar de alle ere uddøde skulle samtlige Renter forsaavidt jeg ikke paa anden Maade har disponeret over dem tilfalde ovennævnte Museum for at anvendes til Bestillinger til Fordeel for danske Kunstnere, [indskudt over linjen:] i det Øiemed [indskud slut] [overstreget:] for [overstreget tekst slut] at befordre de skiønne Kunster i Danmark og [overstreget:] derved tillige [overstreget tekst slut] at berige mit Museum, [indskudt med anden hånd i venstre spalte:] med de saaledes af dem udførte Arbeider, [indskud slut] hvorhos jeg indskiærper og udtrykkeligen bestemmer, at Capitalerne stedse skulle være uafhændelige, og at de af ingensomhelst Aarsag eller under intet Paaskud skulle nogensinde kunne formindskes eller forbruges.

6.

Min tidligere Udnævnelse af DHerr. [Bemærk: D er overstreget] Filippo Ricci og mine Landsmænd Hrr Johan Bravo og Hr. Albert Küchler, til som Testaments Exsecutorer [Bemærk: s er indsat med anden hånd], at sørge for den prompte og nøiagtige Fuldbyrdelse af Alt, hvad jeg har bestemt, paa den Maade og i den Form, som de maatte ansee for rigtigst, og med Myndighed til Hrr Ricci, eller, hvis han døer, til de overlevende Executorer, at udnævne en Anden istedetfor den, der maatte være død, eller muligen ikke vilde befatte sig hermed, stadfæster jeg herved i Henseende til de Forretninger, som Behandligen af mit Stervbo maatte foranledige i Italien; men forsaavidt Skiftet bliver at behandle her i Staden udnævner jeg herved DHrr [Bemærk: D er overstreget][indsat på tom plads med anden hånd:] Conferentsraad [indskudt i venstre spalte med Collins hånd: Collin, Professorerne Freund og Thiele, med anden hånd rettet til:] Collin, Hr Professor Freund og Hr Professor Thiele, til saavel i Egenskab af Exsecutorer [Bemærk: s er indsat med anden hånd] i det Hele, efter bedste Skiønnende at overholde og fuldbyrde min i dette Document udtrykte sidste Villie, som i Særdeleshed til at besørge den fastsatte Fordeling af Renter, [overstreget:] i hvilken Henseende [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen:] hvorhos [indskud slut] det er mit Ønske at [rettet ved overskrivning fra af] Een af [indskud i venstre spalte og desuden over linjen med blyant:] Kiøbenhavns [indskud slut] Magistrats [rettet ved overstregning fra Magistrats] Midte maatte autoriseres til at besørge det Fornødne i Forening med Exsecutorer [Bemærk: s er indsat med anden hånd], som af mig ere valgte, hvilke herved bemyndiges til forsaavidt dette bliver fornødent at udnævne deres Eftermænd, [overstreget:] som [overstreget tekst slut] [indskudt over linjen:] hvilke [indskud slut] for Fremtiden tillægges en lige Myndighed til at udnævne Andre, som dertil kunne ansees skikkede, med hvilke jeg dog ønsker, at stedse Een af Magistratens Medlemmer tager Deel i Bestyrelsen.

Kiøbenhavn d. [tom plads] Novbr 1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84aI
Sidst opdateret 02.10.2017 Print