Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7462 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hartvig Heinrich Rambusch [+]

Afsendersted

Korsør

14.3.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det Samfund, der i Januar Maaned f. A. traadte sammen i Kjøbenhavn i det Øiemed, at opfordre Thorvaldsens Landsmænd til en Forening for at tilveiebringe et Museum for hans Arbeider, henvendte sig under 23 Januar s. A. til undertegnede Etatsraad Rambusch, Kjøbmand Kruuse og Provst Olrik, og anmodede os om i Forening med Herr Commandeurcapitain de Falsen paa Taarnholm og Kjøbmand Le Marchant her i Staden at ville befordre denne Sag, der ønskes betragtet som et National-Anliggende. De sidstnævnte Herrer erklærede imidlertid strax, at de ikke deelte de i Indbydelsen yttrede Anskuelser, og at de derfor ikke fandt sig foranledigede til at virke for et Anliggende, som de ikke kunde bifalde.

Da derimod Borgmester Bentsen paa anden Vei var bleven anmodet om, at bidrage, hvad han formaaede, til denne Sags Fremme, bleve vi enige om, at foreslaae ham at træde sammen med os, og at arbeide med forenede Kræfter til Opnaaelsen af et Øiemed, som vi ønske at befordre, saavidt vi dertil ere istand. Borgmester Bentsen var villig hertil, og vi have saaledes arbeidet i Forening for Sagens Fremgang.

Vi ledsagede derefter den trykte Indbydelse med nogle anbefalende Linier, og formaaede trende af Byens hæderlige Borgere, Bødkermester Th. Longe, Slagtermester Birch og Lods Sommer, til at ombære Indbydelsen og modtage Subscription. Men da adskillige Søefolk paa den Tid vare fraværende, blev det anseet rigtigt at oppebie disses Hjemkomst, for at kunne præsentere dem Listen, der paa denne Grund har beroet hos mig, Bentsen, som nu, da Sagen er kommen i Gang, ogsaa har faaet nogle Indvaanere til at tegne sig for Bidrag, der forhen havde undslaaet sig derfor.

Vore Bestræbelser have ikke været uheldige. Vel have Enkelte, som vi ikke havde formodet, vægret sig ved at bidrage, men det paatænkte Museum har dog i det Hele taget vundet almindeligt Bifald, hvilket behageligst vil erfares af vedlagte Gjenpart af Fortegnelsen paa de subscriberede Bidrag, der beløbe sig til 60 Rbd eengang for alle, og 40 Rbd 3rbs aarlig i 3 Aar, altsaa til en Summa af 181 Rbd 3 s, der ikke er nogen ubetydelig Summa for en mindre Bye, som Korsoer.

Vel er det af forskjellige Grunde sandsynligt, at den hele Sum ikke vil indkomme, men enkelte Bidrag ville maaskee senere blive tegnede.

Da vi have bragt i Erfaring, at man andre Steder har paabegyndt Opkrævningen af de subscriberede Bidrag, udbede vi os behageligst meddeelt, hvad Dhrr, der senere have overtaget Bestyrelsen betræffende det paatænkte Museum, med Hensyn hertil ønske foretaget.

Korsoer d. 14 Marts 1838.

Chr: Olrik

Rambusch

B Bentsen

A: Kruuse

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 60
Personer
Bernt Bentsen · Jørgen Kruuse · ? Olrik
Sidst opdateret 10.05.2011 Print