Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7461 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen 12.3.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Administrationen for „Kunstforeningen” har udsat en Sum af 500 Rbd. rede Sølv for en fyldestgørende Løsning af den architektoniske Opgave: Et Museum for Thorvaldsens Arbeider og Kunstsamlinger. I det Administrationen indbyder de danske Kunstnere, baade her hjemme og i Udlandet, til at concurrere ved Løsningen af denne Opgave, tilføies følgende særlige Bestemmelse for, at den kan kunne ansees for at være løst. a) Bygningens Bestemmelse er at optage ikke blot Thorvaldsens egne Arbeider, men ogsaa hans Samlinger af Kunstsager. Til den Ende maae de Concurrerende forskaffe sig den nøiagtigst mulige Oplysning om Alt hvad Thorvaldsen har udført, ved hvilken Lejlighed anbefales til Veiledning Thieles større Værk saavelsom hans mindre Skrift om Thorvaldsen, der i sin Tid er bleven udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, ligesom og den i forrige Aar (hos Flemming i Glogau) begyndte tydske Udgave af Omrids efter Thorvaldsens Arbeider. Og kunde hermed confereres de af disse, der ere opstillede paa Christiansborg Slot og paa Charlottenborg samt i Frue Kirke. Ligeledes maatte Underretning søges om Omfanget af de ommeldte Thorvaldsen tilhørende Kunstsager, bestaaende af Arbeider i Marmor og terra cotta, Bronzer, skaarne Stene, Mynter, Malerier, Tegninger og Kobberstik. Man tilraader de herværende Concurrenter, for at erholde den muligst nøiagtige Kundskab herom, at sætte sig i Forbindelse med de danske Kunstnere, der deels nu for Tiden opholde sig i Rom, deels nyligen ere hjemkomne derfra. Projectet ledsages af en detailleret Forklaring om Alt hvad Forfatteren har tænkt sig at skulle opstilles i Museet. Forresten maa Pladsen være saaledes beregnet, at en smaalig Benyttelse af samme ei skal være nødvendig. b) Der maa paa det Omhyggeligste være sørget for en fortrinlig Belysning og for en harmonisk Opstilling, hvorfor Opmærksomheden særligt bliver at henvende paa, hvorvidt Projectets Natur kan fore det med sig, at Statuer og Monumenter fordeles i flere eller i færre, men mere udstrakte Rum. En Sag af ikke mindre Vigtighed er, at der træffes de meest betryggende Midler til at afværge Fugtighed, ‒ der saa let kan blive skadelig for de Kunstværker, som ere af et mindre varigt Stof, ‒ samt at der sørges for en beqvem og sikker Opvarming. c) Enhver ikke streng nødvendig Decoration opgives for Øieblikket. Hensigtsmæssighed i Rummets Anvendelse og Fordeling, Simpelhed, men Reenhed i Linier og Forhold, ere derfor de Prydelser, som der her først og fremmest maa tænkes paa; derimod anbefales det Architekten at behandle sit Project saaledes, at Bygningen efterhaanden, som Leilighed dertil maatte frembyde sig, kunde baade indvendigt og udvendigt modtage saadanne Forskjønnelser, der ere værdige for den og de Kunstskatte, den skulde optage. d) Da Midlerne til Bygningen væsentligst skulle tilveiebringes ved privat Subscription, bør det nøie paaagtes, at Projectet ei frembyder Umuligheder ved overdrevne Fordringer paa pecuniaire Kræfter. Man indskrænker sig imidlertid her paa det Indstændigste til at anbefale Concurrenterne enhver Sparsommelighed, der paa nogen Maade lader sig forene med et Project, som det forlangte; dog at denne Sparsommelighed ikke taber sig i hvad der er upassende for en Bygning, der vil blive betragtet som et nationalt Monument. Ethvert Project maa være ledsaget af de fornødne nøiagtige Overslag. e) Hvad Localet angaaer, da nævnes her ikkun den Hovedfordring, at Byggepladsen maa være fri, for at Lyset kan virke aldeles uhindret; forresten kan den vælges hvor den her i Staden maatte findes meest passende; dog at Stedet ikke frembyder Hindringer for Bygningens virkelige Udførelse. f) Projectet bestaaer af: en Situationsplan, Grundplan af de forskjellige Etager, og saamange Gjennemsnit og Opstalter, som ville være tilstrækkelige til at give et fuldstændigt Billede af Compositionens indre og ydre Characteer, samt af en perspectivisk Fremstilling af det Hele. Maalestokken for de geometriske Tegninger antages at være: ved Planerne 2 Linier pr. Alen, og ved Gjennemsnit og Opstalter 4 Linier pr. Alen. Projecterne blive at indsende til Administrationen inden næstkommende 1ste November og underkastes Bedømmelse af en Committee. ‒ Ligeledes har Selskabet udsat en Sum af 600 Rbd. rede Sølv for et Malerie til en Altartavle til St. Mariæ Kirke i Helsingøer, til en Høide af 3 Alen, 4 Tommer og en Brede af 2 Alen, 16 Tommer. Som Sujet er valgt: Bebudelsen, efter Lucas’s Evang. Cap. 1 V. 26-38.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 61.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 12.3.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print