Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7424 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmus Carl Stæger [+]

Afsendersted

København

17.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til Oprettelsen af Thorvaldsens Museum er efter de indkomne Subscriptionslister tegnet Bidrag af i alt henved

63.300rbd

Deraf udgjøre Bidragene engang for alle ca 29.800r
De øvrige 33.500r erlægges i 3de Aar med 1/3
aarlig, eller

11.200r
i alt ca 41.000rbd

Hvoraf man inden Foretagendets nær-
mere Iværksættelse ei kan opkræve:

Bidraget fra Kunstacademiet 3000r

– ” – - ” – Prinds Christian

Frederik (for det 1te Aar:) 500r

Prinds Ferdinand

og Prindsesse Caroline

(ligeledes) 400r

Prindsesse Wilhelmine

Marie 400r

4.300r
For Resten Ca 36.700r

ere de fornødne Qvitteringer udstedte og vedkommende
Contribuentere tilstillede. –

Incassationen heraf har til Dato afgivet følgede
Resultat:

1. Betalte Bidrag for ialt cr 26.860rdr

a Deraf indestaaer i Nationalbanken

med Forrentning a 2½ pct. ialt 20.600r

b I Sparekassen har været indsat,

inden Banken kunde modtage

Indskud af Museets Midler ialt 6.020r

c Diverse Udlæg etc. etc. ca. 150r

d Contant i Cassen, deels Sølv deels Sedl: ca 90r

er 26.860r

2. Uerholdelige Bidrag, formedelst Døds-

fald, forandrede Formues Omstændigheder,

feilagtig tegnede Bidrag etc ialt cr 100r

3. Bidrag, som uagtet gjentagne Anmod-

ninger og Løvter om Betaling endnu

ikke ere erlagte r 200r

Latr 27.160r

Deriblandt

Transpr 27.160r

Kammerherre Grev Baudissen 100r
og 40 forskjellige mindre Bidragende for 100r
4, Bidrag, som Vedkommende ei ville
erlægge førend Planen bringes i Ud-
forelse [sic]

2.300r

deraf mærkes:
Kammerherre Baron Rosenørn Lehn tilligemed

Subscribenterne i hans District
Kammerherre v. Deurs, med Familie
Papirhandler Bing
Silke og Klædekræmmer Berendt
Overkrigscomissair Albek
Grossererne Broberg og Familie
Brandmajor Blom og Søn
Kammerherre Oberst Bülow
Tømmermester Thyberg
Conferentsraad Saxtorphs Familie etc
Capitain Findt
Dr Hansen
Kunstacademiets Medlem Walliots
Professor Jensen
Grosserer Sass
J: Petersen
F: & E: Gotschalk
Spekhøker Seith
124r
150r
15r
10r
10r
70r
12r
12r
15r
77r
5r
10r
14r
20r
200r
150r
100r
20r

NB vil kun betale 10r

Generalconsul Pauli
Directeur Hostrup Schultz
Generalconsul F: Tutein
Grosserer F: Tutein
Justitsraad M: Skibsted
Generalkrigscommissair P. Saabye
Assessor Algreen Ussing
Etatsraad, Cancelliedeputeret Lange
Grosserer J: Holm
Magnus
A. Tutein
Malling
J. A. Topp
Conferentsraad Brandis
Apotheker Holm
Kjøbmand P.A: Petersen
Grosserer Müffelmann
200r
100r
100r
25r
10r
100r
10r
10r
50r
15r
10r
10r
10r
50r
10r
15r
10r

Latr 29.460r

Transpr 29.460r

Transpr

Grosserer B. Reiersen
M: M: Levy
F: C: Mathiesen
Rink
Geheimeconferentsraad Grev C: Moltke
Kammerherre Grev A: G. Moltke
Professor David
Overpræsident Kjerulff
Bagermester Sager
Legationssecretair Grevencop Castenschiold
Justitsraad Friis til Gedsoergaard
5r
10r
10r
10r
300r
100r
15r
20r
15r
25r
21r

5. De Birag, over hvis Indcassering endnu in-
gen Efterretning er indkommen cr 7.240r
men hvorpaa der hidtil med hver Pakkepost
ankom Remisser fra Provindserne

er 36.700r

deraf udestaaer;
ved den directe Opkrævning af Budet
Jørgensen cr600r
samt, af de Herrer, der have overtaget
at besørge Indkassering her i Byen,
hos Professorerne Thiele, Freund og
G: Møller, Capt: Tuxen og Oldermanden
for Bogbinderlauget Falck cr600r
i Provindserne for 13 forskjellige Amt-
forvaltere cr3.000r
samt hos adskillige Foreninger og 30 à
40 forskjellige Incassatorer samt enkelte
Bidragende, hvem Qvitteringer ere di-
recte tilstillede (i Holsteen for 100r:) 3.040r

Ved Bedømmelsen af dette Resultat bedes bemærket, at Opkrævningen kunde først begynde med Udgangen af August Maaned f: A, at man havde at udfærdige Qvitteringer til over 10.000 Contribuenter, fordeelte over hele Landet, hvilke dernæst, ad passende Vei, skulde besørges Qvitteringerne presenterede; at der for vedkommende Incassatorer maatte møde større eller mindre Vanskelighed ved at opkræve Bidrag fra vidtløftige Landdistricter, hvilket endog de her i Byen udestaaende Summer vise, og endeligen, at største Delen af de Bidragende havde alt tegnet sig ¾ à 1 Aar tidligere, end Bidraget kunde affordres dem, saa at det gunstige Sindelag for Sagen, der af en ikke ringe Deel var anseet som opgivet befandtes betydelig aftaget. –

Et idag modtaget Brev, der her vedlægges, udtaler den samme Formodning. –
Kjøbenhavn d: 19de Janr 1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 54
Sidst opdateret 10.05.2011 Print