Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7422 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

12.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Angaaende Thorvaldsens Museum er der tre Ting, som vel fortiente offentligen at meddeles Contribuenterne, nemlig:

at Thorvaldsen under 24de October forrige Aar tilskrev mig at den Virksomhed, hvormed man i hans Fædreneland imødekommer hans Yndlingsønske, opmuntrer ham til at angribe Tingen med fornyet Iver, og derfor vilde det være ham særdeles behageligt, dersom der i dette Forår kom et Skib til Livorno, da han er ifærd med at pakke ind og agter at afsende tillige en stor Deel af hans Malerier; – at han mere og mere indseer hvor nødvendig hans Nærværelse er i Kiøbenhavn til den endelige Afgiørelse af hans Anliggender, og at han haaber ret snart at løse det Løfte, hvis Opfyldelse kun alt for længe er udsat.
at det Kongelige Akademie for de skiønne

Kunster har, efter Kongelig Befaling underrettet Thorvaldsen om at dersom han har Sager, som han ønsker at hidsende, vil en Fregat, der til Foraaret skal udgaae til Kryds- og Øvelsestoure, anløbe Livorno for at modtage dem,
og at der ved Begyndelsen af dette Aar var indbetalt til Museet: 25,700rbr

Da de Herrer Medlemmer af Comiteen i denne eller anden Henseende muligt maatte finde det ønskeligt at samles, saa tillader jeg mig, efter Overlæg med DHrr Clausen og Thiele, at bringe et Møde i Forslag:
Om næstkommende Onsdag den 17de Klokken 1 skulde være Pluraliteten en beleilig Tid, bedes herpaa tegnet. Stedet kunde være det sædvanlige.

Kiøbenhavn d: 12 Januar 1838.

Collin

Thiele haaber at kunne møde.
Jeg vil med Embedsforretninger være forhindret for at møde saavel den angivne Dag som enhver

ved samme Klokkeslæt.

CN Kriger.

Ifald en meget slem Forkiølelse, som jeg nu lider af, er ophørt til den nævnte Tid, skal jeg have den Ære at møde. –

Schouw

Enhver Eftermiddag og Aften skal jeg i Reglen kunne gjøre mig fri til at møde; navnlig vilde Onsdag Aften til hvilken som helst Tid være mig beqvem.

HC Madsen

Henstiller altsaa om Onsd. Aften Kl 6½ er beleilig

Collin

ligesaa H Puggaard

Nissen haaber at kunde møde. Stoer møder
møder H Freund H Gamst møder. Onsdag Aften Kl 6½.
Hetsch møder Onsdag Kl. 6½ N. Høyen møder C..Hansen møder.

Kongen vil møde, dog formodentligen først noget

sildigere.

P M Anker er endnu, som Reconvalesent, bunden

til sine Værelser

Schouw møder om muligt.

Scavenius har i næste Uge Forretninger paa Landet, skulde han imidlertid til den anførte Tid endnu ei være afreist, vil han give Møde –

Thomsen venter at kunne møde dog først henimod Kl 7 –

Thiele haaber at møde 6½

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 53
Sidst opdateret 10.05.2011 Print