Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10090 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

24.12.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da mine Hrr Colleger have overdraget mig et midlertidigt Tilsyn med Arbeidet i Museet, har jeg, ved dagligt at besøge dette kun haft alformegen Leilighed til at overbevise mig om at det Mellemled, som ved Siden af Prof Bissen, er tabt ved Bindesbølls Bortreise, langtfra ikke er erstattet ved Archit. Holm, og at Noget i denne Henseende maa skee, uanseet Prof. Bissens forventede Reconvalescence. Da dette Savn ikke kan erstattes ved min nok saa hyppige Tilstedeværelse anseer jeg det som min Pligt at give denne Erklæring

Efter Overlæg med Prof. Bissen foreslaaer jeg derfor mine Herrer at søge Assistance hos en Mand, der har de fornødne Egenskaber til at kunne styre den Deel af det resterende Arbeide, som ikke angaaer Restaurationerne, thi dette Arbeide vilde jeg kun betro i Bissens Hænder. Men foruden Restaurations Arbeidet forestaaer endnu Fuldførelsen af Piedestalerne Anbringelsen af Bænke i Logerne, de mindre Requisita, saasom Skiærme, Tæpper Spyttebakker etc og endel. Ryddeliggiørelsen og Reengiørelsen af Localerne

Man skulde vel med Grund tro at disse Bagateller ikke kunne kræve en forøget Assistance, men

den complette Dorskhed, hvormed Arbeiderne for nærværende Tid drives, Daglønnens Fristelser og visse Bemærkninger ved Overslaget over disse forestaaende Smaaarbeider

have givet mig tilstrækkelig Foranledning.

Skulde Medlem af Bygnings Comiteen, Theatermaler T Lund være at formaae til at udstrække sin erkiendte Interesse for Museet indtil denne Bistand, da kiender jeg Ingen, i hvis Hænder jeg hellere ønskede at see en saadan Function, saa meget mere som Prof Bissen deler denne Anskuelse med mig. Hvis dette Forslag skulde møde mine Her[rer] Collegers Bifald, indstiller jeg det til Iværksættelse.

d. 24 Dec 1847 Thiele


Jeg underskriver aldeles Hr Justitsraad Thieles forestaaende Forslag.

25 Dec 1847
Collin

Jeg ligeledes, hvormed dog vel Spørgsmaalet endnu staaer tilbage, om Holm – der forekommer mig at have viist sig heelt igjennem som en utro Arbeider – skal beholdes indtil Enden. I alt Fald vil det saafremt Lund er villig til at træde til være fornødent, at instruere Holm angaaende Forholdet til Lund, og der vil da være Leilighed til, uden Omsvøb at betyde ham, hvad der har foranlediget den tagne Forholdsregel. Da en Samling formodentlig forestaaer med det første, vil der være Leilighed til [mundtlig] Forhandling af Sagen.

H. N. Cl.

Jeg tiltræder ligeledes Justitsraad Thieles Forslag.

26 Decb. 1847

Schouw

Jeg ligeledes.

Bissen

Jeg ligeledes, i Forventning af at der snart afholdes en Samling i hvilken der kan tages en nærmere Bestemmelse i Henseende til Holm og ang. [Anskaffelsen] af Skjærme og Tæpper.
M.L.

Executorernes Ønske har jeg mundtlig meddeelt Hr T. Lund

d 28 Dec 1847 Collin

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 347a
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 21.11.2011 Print