No. 9780 af 10318
Afsender Dato Modtager
Ludvig Müller [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

14.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T / Hr Conferentsraad Collin, Storkors af / Danebrogen og D.M. m.m.
Tilskrift: Til ST Executorerne for Thorvaldsens Bo

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[med en anden hånd end Müllers:]
bifaldet af executorer


Da det, ifølge det mig af de ærede Executorer overdragne Hverv at ordne og beskrive de til Thorvaldsens Museum hørende Antiquitets Samlinger, er mit Ønske snarest muligt at giøre mig bekendt med de herhen hørende Gienstande, som befinde sig i de for mig aflukkede Giemmer i Thorvaldsens Værelser, tillader jeg mig den Anmodning, at der, saa snart det kan skee, maatte tilstædes mig Adgang til dem. Jeg vilde nemlig ansee det for hensigts mæssigt, forinden der gaaes over til Beskrivelsen af nogen af de enkelte Afdelinger i de Skabe, hvortil jeg har Nøglen, at giennemgaae alt det med den sidste Transport fra Rom ankomne, baade for at forskaffe mig et Overblik over det hele, og for at ordne det i Hovedafdelinger, da jeg ved det overfladiske Giennemsyn, jeg har overværet, har bemærket, at det af det sidste ankomne meget tilsammen hørende er fordeelt paa forskiellige Steder og meget henhører til de tidligere allerede af mig ordnede Afdelinger f. Ex. Bronzerne og de ægyptiske Antiquiteter. Naar denne Hovedfordeling er foretaget, vilde een Afdeling efter en anden kunne blive mig udleveret til nærmere Ordnen og Catalogeren, men bequemmest vilde det dog være for mig, hvis eet af Giemmestederne i Thorvaldsens Værelser (f. Ex. Skrivebordet, hvor allerede det meeste findes) kunde blive bestemt til Antiquiteternes Bevaring og Nøglen dertil overgivet til mig. Jeg burde vel herfra udtage enkelte af de Sager, der have den største iøiefaldende Pengeværdi, f. Ex. Etuierne med de i Guldringe indfattede Giemmer og de etruskiske Guldsmykker, hvilke jeg strax, efter at have giennemseet dem, ønskede at afgive til Opbevaring i Jernskrinet.
Myntskabet tillader jeg mig at foreslaa at lade transportere til det kgl. Myntkabinet paa Rosenborg Slot; baade fordi jeg antager at det vilde staae vel saa sikkert, og fordi Arbeidet derved betydeligt vilde lettes mig, idet jeg stedse vilde kunne have Cabinettes store Samlinger af Mynter og Myntcopier ved Haanden, saavelsom alle de numismatiske værker og øvrige Hiælpemidler, som der forefindes og alle kunne flyttes.
Endnu tager jeg mig den Frihed at tilføie den Anmodning, at de Optegnelser Antiquiteterne vedkommende, der findes mellem Thorvaldsens Papirer, maatte blive mig udleverede, da der muligt kunde forefindes vigtige Oplysninger om deres Fundsteder, om hvor de ere erhvervede eller andet der kunde benyttes ved Beskrivelsen.

Med største Ærbødighed

d. 14 Juni 1844, L.Müller
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 211
Sidst opdateret 18.11.2011 Print