Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9264 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

9.3.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]
Kiobenhavn, d 9 Marts 1844
Conferentsraad Thorvaldsen og Conferentsraad Collin anholder allerunderdanigst [xxxxxxxxx] om Udfærdigelse af et kongeligt, og Skiode eller Gavebrev til Københavns Commune paa den til det Thorvaldsenske [xxxxxxx] Museum [xxxxxxxxx] skienkede Grund og Eiendom.
 
Til Kongen
    Ved et Kongeligt Rescript af 4 Juni 1839 til Slotsbygningskommissionen, hvilket under 5 s. M. meddeeltes den oprindelige Commitee til Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, af hvilken Comitee medundertegnede Collin var første Medlem, blev allernaadigst skienket til Indretning af dette Museum den Bygning som stod paa det Sted, hvor [xxxxxx] man siden, ved tillige[?] at indtage og bebygge en Deel af den mod den vestlige Side tilstødende Grund har opført Museet.
Staden Kiøbenhavn, som jeg Thorvaldsen ved et under 8 Dec 1838 med allern. confirmeret Gavebrev af 5 næstforhen, have skienket alle [xxx] mine Samlinger, [xxxxxxxx] og som har bidraget betydeligt til dets[?] Museets Opførelse, er imidlertid ikke i Besiddelse af noget Document, der hiemler [dxx] Communen Eiendomsret ikke blot til Grunden, hvorpaa Bygningen er opført imed tillige til den fri Grund udenfor samme, som er nødvendig for et saadant architectonisk Værk. Undertegnede, [xxx], [xxx] [xxxx] [xxxxxxxxxxx] i [xxxx] Anliggende [xxxx] [xxxxxxx] [Comite?], [xxx] [xxxxxxxx] [Magistrat] og [xxxx] Borger[xxxxxxxxxx] maae derfor allerunderdanigst at anholde om, at et saadant Document maatte udfærdiges, [xxxmed] med hvilket Museet tillige sikkredes en aldeles fri og uforhindret Passage af 12 til 15 Alens Bredde altid og til alle Sider for Kiørende og Gaaende, da dets fri Beliggenhed var den Betingelse hvorunder [Txxxxxxxxxxx] den gamle Bygning modtoges til dens ny Bestemmelse, og 2, en saa stor Deel af [xx] den udenfor Hovedfacaden mod Vest liggende Grund, som paa vedlagte Grundtegning indkredses af Linierne ab, bc, cd, til uindskrænket og udelukkende Afbenyttelse og til Ziir for Museet. Vi tilfoie endnu den allerunderdanigsre Bøn, at Museet maatte vorde allernaadigst fritaget for Erlæggelse af [xxxxxxxx] [Kongelige?] [xxx] [xxxxxxxx] Skatter [xxxxxxxx] og Afgifter. [af] [xxxx] [xxxx] [xxxxxx] [xxx].
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
        allerunderdanigst
 
            Tho.         C.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 193
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Jonas Collin
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 28.09.2016 Print