Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8104 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum 30.6.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum har under 28de D: M: tilstillet undertegnede Commission tvende af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll og et af Professor Hetch til Committeen indsendt Forslag til det Thorvaldsenske Museum og derhos begieret inden faae Dages Frist Commissionens Yttring over disse Forslag ledsaget med lige hastig Oplysning om hvad Forhold Udgifterne forbundne med Udførelsen af de tvende af Bindesbøll indsendte Forslag ville komme til at staae i til det af Hetch forfattede Overslag.–

Idet vi tilbagekalde i Committeens Erindring hvad Samme ved vor Skrivelse af 22de April sidstleden er underrettet om, nemlig at Professor Hetch har isoleret sig fra undertegnede Commission, undlade vi ikke at yttre, at Commissionen, hvem Bedømmelse af Museforslag udenfor dens egen Virksomhed i al Fald ikkun betingelsesvis kunne vedkomme, under nærværende Omstændigheder anseer sig ligesaa lidet berettiget som beføiet til uden Professor Hetches Samtykke at yttre sig over hans Arbeide, da der ik Medfør af hint Skridt fra Professor Hetches Side kunne være Anledning til at præsumere at Professoren maatte forvente tilsvarende Forholdsregler iagttagne fra Commissionens Side, ved et gjensidigt Ophør af alle Relationer med Professor Hetsch i Anledning af det Thorvaldsenske Museforslag. –

Hvad de tvende af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll indsendte Forslag angaaer, foranledige Udtrykkene i den ærede Committees Skrivelse os til at ansee disse modificerede derhen, at fornævnte af Bygning-Inspecteur Bindesbøll selv ikkun som Udkast anseete og som saadanne ere paategnede Forslag, vel med vort Kochs og Schapers Samtykke af Kunstneren ere tilstillede Committeen efter Sammes Ønske yttret til Bindesbøll personlig; men disse Udkast kunne ingenlunde erkjendes for at være de i Commissionens Skrivelse til Committeen af 7de Maii sidstleden omtalte udarbeidede 2 Projecter.

Da nu Commissionen anseer disse ufuldendte Forslag ifølge disse Natur og øvrige Omstændigheder saaledes sig uvedkommende, remitteres disse i Forening med Professor Hetsches Udarbeidelser, uden videre Bemærkninger fra Commissionens Side. –

Hvad den af Committeen forlangte Oplysning i Henseende til de 3 Forslags oeconomiske Forhold angaaer beklager Commissionen, at den ikke seer sig istand til at meddele en saadan med den Paalidelighed, som Sagens Alvor, efter vor Formening, gjør Fordring paa.

Det har været undertegnede Commission behagelig, slutteligen at modtage Committeens Erkjendelse af dennes og Commissionens Meningsoverensstemmelse i Henseende til hvor vigtigt det er, snart at komme til Resultatet i Sagen og nyder Man i saa Henseende en særdeles Tilfredshed, ved herved at kunne underrette den ærede Committee om, at de i vor Skrivelse af 7de Maii sidstleden omhandlede Udarbeidelser til det Thorvaldsenske Museum, vil af os vorde fremsendte til den i vor Skrivelse omtrentlig anførte Tid; i det vi nemlig har Haab om, at see Tegningerne og Beregningerne affattede og tilendebragte i Løbet af den første Halvdeel af næstkommende Maaned, hvilke Udarbeidelser allerede nu ville have været i Committeens Værge, dersom Sagen ikke var bleven opholdt ved Committeens Overeenskomst med Bygnings-Inspecteur Bindesbøll, samt ved det Videre hermed i Forbindelse og Følge.–
Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt Kongen skiænkede Bygnings Indretning til et Museum for de thorvaldsenske Kunstværker og Samlinger, den 30de Junii 1839.
Schaper Koch Friis

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 134
Sidst opdateret 26.05.2011 Print