Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8048 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

8.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Friederich Ernst von Prangen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Oberst v. Prangen, Chef for Ingenieurcorpset, Commandeur af Dannebrogen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Afskrift

Forinden den ærede Commission, for hvilken Deres Høivelbaarenhed er Formand, slutter sine Forhandlinger angaaende Museumsbygningen, tillader jeg mig at giøre Dem opmærksom paa Følgende. Det Første, jeg maa berøre, er det, som jeg oftere baade mundtligt og skriftligt har anført, at Soliditet, Sikkerhed mod Ildsfare, god Belysning og af simpelt Udvortes er ikke blot alt hvad jeg ønsker ved denne Bygning, men at jeg endog ønsker, at alle udvortes architectoniske Decorationer og Zirater maatte saa vidt muligt undgaaes ved den. Heller ikke kan jeg tilbageholde den Formening, at Rummets Udvidelse udenfor de bestaaende Mure i den af Hans Majestæt skiænkede Bygning er unødvendig. Imidlertid vil jeg derom ingen videre Discussion foranledige. Men en anden Punct, som jeg maa bede at man vil tage i ganske særdeles Betragtning, og som ved Planernes Udarbeidelse for alting ikke maa tabes af Sigte, er, at det hverken har været eller er min Hensigt, at de Summer, som jeg har skiænket til Museet, skulle anvendes til det egentlige Bygningsarbeide, men derimod til det egentlige Museum, Kiærnen; til Sagernes smagfulde Opstilling og Conservation, og til deres Forøgelse, saaledes som mit Gavebrev forudsætter. Thi jeg paatvivler ingenlunde, at et smukt Opbevaringssted, saa godt som jeg ønsker det, jo vil kunne komme i Stand ved de Midler, dertil haves, deels i Hans Majestæts Gaver i Bygning og i Penge, deels ved mine Medborgeres frivillige Sammenskud, og endeligen ved det Bidrag, som Hovedstaden, der har modtaget min Gave, vil tilskyde. Til Slutning maa jeg tienstligst anmode Deres Høivelbaarenhed om behageligen at foranledige, at naar Commissionen indsender sine Planer og Forslag til Stadens Øvrighed og til Musee-Comiteen, denne Skrivelse da bliver paaberaabt og vedlagt.
Kiøbenhavn den 8de Maii 1839.

ærbødigst
Thorvaldsen.

Generel kommentar

Der er tale om en afskrift. Afskriften er muligvis foretaget af Just Mathias Thiele.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 126
Sidst opdateret 18.05.2016 Print