Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7910 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 18.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efterat Hans Majestæt Kongen ved Rescript 4de Januar d: A: har skjænket en Bygning til det Thorvaldsenske Museum, er det Spørgsmaal opstaaet hvad der saavel fra Communebestyrelsens som Committeens Side bliver videre at foretage med Hensyn til de ved den Kongelige Gave indtraadte Forhold. Undertegnede fremlægge herved deres Anskuelse om Sagen.

Vi see i den Kongelige Gave ikke alene et dyrebart Beviis paa Hans Majestæts Kongens Interesse for et Foretagende der er blevet Gjenstand for Nationens Ønsker, men vi see tillige derved en trøstelig Betryggelse givet for, at Foretagendet i alle Tilfælde kan og vil blive tilendebragt. Thi, uagtet [vist] ikke faa Vanskeligheder ville møde, som ifølge Bygningens Form og Beliggenhed ikkun for en Deel ville kunne overvindes, antage vi dog, at det vil kunne lykkes Architectens Konst, at omdanne den til et anstændigt Opbevarelsessted for de Thorvaldsenske Konstværker og Samlinger; og vi antage ligeledes, at Subskribenterne, hvis Bidrag ere betroede til Committeen, ville samtykke i Anvendelsen af samme til at udføre den fornødne Ombygning. Vi mene saaledes, at der snarest muligt bør aflægges allerunderdanigst Taksigelse til Hans Majestæt Kongen for den skjænkede Bygning, og at Committeen og de til samme tiltraadte Medlemmer af Stadens Øvrighed og Repræsentantskab overdrage det til Architecterne, inden en bestemt Termin at indlevere Planer, med tilhørende Overslag, til en Omdannelse af den fornævnte Bygning, hvorved den vilde blive saa svarende til sin Bestemmelse, som Omstændighederne tillade det.

Men vi have tillige den Overbeviisning, at de mange forskjellige Fordringer til Rum og Lys, som bør gjøres ved Opstilling og Anordning af Billedhuggerværker og som med Omhue ere søgte tilfredsstillede ved de bedre af de i den nyere Tid opførte Museums-Bygninger, ikkun ufuldkomment kunne blive opfyldte ved Benyttelse af en gammel, til ganske anden Brug bestemt Bygning /: vi henvise herved til den vedlagte, af fem Committee-Medlemmer affattede Betænkning :/. Vi antage det derhos bekræftet ved tit gjentagen Erfaring, at den Besparelse, man lover sig af at omdanne det Gamle og føie Nyt til Gammelt, for en stor Deel er illusorisk, isærdeleshed, naar – saaledes som her er Tilfældet – det Gamle ikke har henstaaet ubenyttet, og Bekostninger saaledes ville blive foranledigede til andre Sider. Ligesom vi nu tør vente det almindeligt indrømmet, hvad der følger af Sagens Natur, at en Museumsbygning, opført fra Nyt af, i al Simpelhed, men baade ved Beliggenhed, ved Characteerstiil og ved det hele Anlæg beregnet paa de Værker, den skal modtage, vilde være ubetinget at foretrække, saafremt de fornødne Midler dertil kunde ventes tilveiebragte, saaledes mene vi, at der om Sandsynligheden heraf intet kan afgjøres, saalænge som en udført Plan til en saadan Bygning, med tilhørende specificeret Overslag, ikke har været forelagt Stadens Bestyrelse, eller gjennem Committeen er bleven meddeelt Medborgerne, med Opfordring til yderligere Bidrag.

At nu Forsøg paa at tilveiebringe en saadan Plan skulde ansees udelukkede ved den Kongelige Gave, kunne vi ikke andet end ansee som Misforstaaelse, saavist som det maa antages, at være Hans Majestæts Ønske ikke mindre end Nationens, at see det nationale Foretagende udført paa den værdigste og meest hensigtssvarende Maade, som Forholdene tilstede. Og ligesaa lidt kunne vi i den Nøisomhed, hvormed den i al sin Storhed beskedne Kunstner har yttret sig om Betingelserne, hvortil han knytter den rige Gave, see et Motiv for Gavens Modtagere til at anlægge og fastholde samme Maalestok.

I Henhold til alt Yttrede ere vi af den Mening: at det vil være høist ønskeligt, af Hensyn til Værkets Udførelse ikke mindre end til Committeens Stilling til Medborgerne, om der samtidigt med de forommeldte Planer til Omdannelse af den skjænkede Bygning kan fremkaldes Projecter til en ny, for en Sum af 200,000 Rbd udførlig, Museumsbygning paa en fri, til Architectens Valg overladt Plads, og at der, i Forbindelse med den allerunderdanigste Taksigelse for den af Hans Majestæt skjænkede Bygning, bør tilføies lige allerunderdanigst Begjæring om Tilladelse til i sin Tid at maatte indsende de Planer, det saaledes maatte lykkes at fremkalde, til Hans Majestæt Kongen, i den Overbeviisning, at Foretagendet – hvad enten det ved Sammenligning vil vise sig, at Fordelene ved den nye Bygning eller Besparelserne ved Ombygningen af den gamle, maae ansees som overveiende – vil være anbefalet til samme Naade hos Hans Majestæt.

Førend imidlertid dette foreløbige Skridt foretages af Committeen, ansee vi det fornødent at bringe i Erfaring, om der imod samme haves Noget at erindre fra Magistratens og Commune-Repræsentanternes Side.

Kjøbenhavn d 18de Januar 1839.
Bissen H.N. Clausen H. Freund H. Gamst Hetsch
N. Høyen H. Puggaard Schouw Thomsen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 107
Sidst opdateret 19.05.2011 Print