Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10209 af 10293
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 3.11.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

“Thorvaldsens Museum”. Fra Bing & Ferslews lith. Etablissement er der under denne Titel paabegyndt et Arbeide, som uden Tvivl vil finde almindelig Paaskjønnelse hos det danske Folk. Vi vide ikke bedre at anbefale dette Foretagende til Publikums Opmærksomhed, end ved at anføre de Ord, hvormed Forlæggerne selv have introduceret det: “Thorvaldsen har sit Museum. Kjøbenhavn omfatter nu inden sine Mure den fulde Sum af hine evige Værker, hine Geniets Børn, der, fødte under en mildere Himmel, sendes saa vidt omkring i Verden for at udbrede den nordiske Mesters Priis. Side ved Side staae de her, disse udødelige Skjønhedsbilleder, og Kjøbenhavn har forbauset seet, hvilken Rigdom det besidder. Man har flottet sig i disse Haller, og midt under de haarde Slag, der have truffet Nationen, har man følt den guddommelige Magt, der ligger i disse Værker til at styrke og opmuntre, til at trøste og husvale. Men der er i Sculpturens Frembringelser en Alvor og Majestæt, der imponerer Beskueren og gjør, at han hverken saa let eller saa hurtigt er istand til at blive fortrolig med dem som med Kunstens andre Productioner. Det er derfor ligesaa sandt som træffende sagt: at vi maae selv nærme os til Statuen, thi den gjør ikke et Skridt for at nærme sig til os. Ved at udgive en fuldstændig Samling af alle de Thorvaldsenske Arbeider, der findes i Museet, tegnede og stukne af dygtige Artister, og udgivne i den samme Orden, hvori de findes opstillede i de forskjellige Afdelinger, har det været vort Ønske at tilveibringe denne gjensidige Tilnærmelse. Paa denne Maade vil det lykkes at bringe Museet ind i Husene, at give den Enkelte Hans Andeel i Nationens Fælleseie, at udbrede Kjendskab og Kjærlighed til disse Værker til de mere bortfjernede Dele af Riget og medgive den kunstelskende Udlænding en Erindring fra vor Fødeby, som vil udbrede dens Roes. Med det samlede Værk vil fra Digteren H. P. Holst medfølge et Omrids af Thorvaldsens Livsforhold og Kunstnervirksomhed, paa Dansk og paa Fransk.” Værket, hvis første, meget smagfuldt udstyrede og med kunstnerisk Omhyggelighed udførte Hefte er allerede udkommet, indeholdende: Pius den Syvendes Monument, Alexandertoget (fuldstændigt) Guttenbergs Monument, samt Adam Moltkes og A. P. Bernstorffs Buster, fortsættes i lignende Leveringer, hver paa 4 Blade med Mellemrum af 14 Dage, og bliver complet i 25 a 30 Hefter. Subskriptionen er 32 [tegn for skilling] pr. Hefte og for en Pragt Udgave paa fransk Jesus Papir 48 [tegn for skilling]. Ved Værkets Slutning leveres Subskribenterne Kunstnerens Portrait, en Grundtegning af Museet samt et passende Titelblad.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev bragt i avisen Flyveposten.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 3.11.
Emneord
J.M. Thieles biografier om Thorvaldsen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.08.2015 Print